Logga in   |  Bli kund
Monyx Fund Monyx Strategi Balanserad
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Globalfonder 162,40 SEK 9,05 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 9,05%
  i år
 • 0,04%
  1 vecka
 • 1,11%
  1 mån
 • 5,11%
  3 mån
 • 2,82 %
  6 mån
 • 3,37%
  1 år
 • 19,50%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Monyx köps upp av East Capital  

  Monyx köps upp av East Capital

  Konsolideringen bland svenska fondförvaltare fortsätter. Nu köper East Capital upp Monyx, , bestående av Monyx Asset Management samt Nordic Fund Services.

  Monyx förvaltar cirka 30 miljarder kronor och kommer att kvarstå som ett eget bolag, enligt ett pressmeddelande. Fokus kommer att vara på nordisk och global förvaltning.

  Ägaren till Monyx var NewCap Holding, vilka samtidigt meddelar att man säljer delar av sin rådgivar- och förmedlarverksamhet till Söderberg & Partners.  Taggar:
  #ma   #mutualfunds  

 • Monyx behåller övervikt för aktier i sina strategifonder  

  Monyx behåller övervikt för aktier i sina strategifonder

  Kaptialförvaltaren Monyx är fortsatt positiva till börsen och behåller sin övervikt för aktier även i december.

  "Fortsatt låga räntor, gynnsam ekonomisk tillväxt och hög riskaptit hos investerare gör att vi är fortsatt positiva till de globala aktiemarknaderna. Vi behåller därmed övervikten mot aktier i Strategifonderna. Samtidigt är vi medvetna om riskerna på marknaderna och hela tiden beredda att ompröva vår allokering", skriver den tillförordnade förvaltningschefen Peter Gummesson och fortsätter.
  "Höga värderingar på enskilda marknader utgör dock ett potentiellt hot mot aktiemarknaderna. Dessutom kan mindre expansiv penningpolitik från världens centralbanker påverka negativt".

  Under november hade fonderna en övervikt mot aktier och en undervikt mot räntebärande papper. Exponeringen mot globala aktier bidrog positivt i samtliga Strategifonder under höstmånaden. Alla Strategifonder utom Monyx Strategi Sverige Världen hade positiv avkastning under november. I Monyx Strategi Sverige Världen hade den relativt stora exponeringen mot den svenska marknaden ett negativt bidrag.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Monyx Fonder behåller övervikt för aktier  

  Monyx Fonder behåller övervikt för aktier

  Monyx kommer i likhet med i september att hålla en övervikt för aktier framöver. Framöver riktas fokus mot rapportperioden. Inför rapporterna menar förvaltningschef Johan Hinas att värderingarna är relativt rimliga.

  "En stor del av intresset från investerare kommer sannolikt att vara fokuserat kring hur företagsledningarna ser på den framtida utvecklingen för sina respektive bolag och marknader. De rådande värderingarna, såsom p/e-tal, på aktiemarknaderna är höga men sett i relation till det låga ränteläget i större delen av världen samt den goda ekonomiska tillväxttakten i världen och företagens vinster, framstår värderingarna som relativt rimliga", skriver han.

  Det är också den rimliga värderingen som gör att fondbolaget kommer att hålla en fortsatt övervikt mot just aktier.

  "Risker till detta scenario är som alltid flera men den mest överhängande risken är för närvarande ifall de geopolitiska spänningarna i världen skulle öka markant och därmed drastiskt minska riskaptiten hos investerare", skriver Hinas.

  Under september höll fondbolaget en övervikt mot aktier i samtliga sina Strategifonder.

  De stigande aktiemarknaderna och den svenska kronans försvagning bidrog positivt till fondernas utveckling under september. Även allokeringen mot obligationer bidrog positivt då de obligationer fondbolaget valt, främst bostadsobligationer och nordiska företagsobligationer, bidrog positivt till fondernas utveckling.

  Samtliga Strategifonder visade upp en positiv utveckling under höstmånaden. Trots att börsen föll under tre raka månader, juni-augusti, blev avkastningen för fonderna positiv för det tredje kvartalet.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens målsättning är att ge långsiktig kapitaltillväxt genom investeringar i globala aktier, inklusive tillväxtmarknadsaktier, och aktierelaterade instrument. Fonden kan också investera i räntebärande värdepapper beroende på marknadsvillkor och när förvaltaren finner det lämpligt. Fonden kan också investera upp till 10% i andra fonder, inklusive börshandlade fonder, som i sin tur investerar i globala aktier och aktierelaterade instrument och/eller globala räntebärande instrument. Fonden investerar över tid 35%-65% av sin portfölj i globala aktier och aktierelaterade instrument och 35%-65% av sin portfölj i räntebärande instrument. Procentandelen som investeras i någon av ovanstående tillgångsslag kan dock variera över tid, beroende på marknadsvillkor, och exponering mot globala aktiemarknader eller globala räntemarknader kan uppgå till 100% av fondens totala exponering. Total exponering beräknas som det totala värdet av direkta investeringar och åtaganden från investeringar i derivat. Fonden investerar i finansiella derivat, komplexa investeringsinstrument, för att skapa både korta och långa positioner.

Fondens startår: 2014-12-19 Fondens Bolag: Monyx Fund FondStorlek: 565,30 milj SEK