Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Trude
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 9315,22 SEK -0,21 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,21%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -1,91%
  1 mån
 • -0,21%
  3 mån
 • -2,02 %
  6 mån
 • -4,35%
  1 år
 • -6,74%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Mer osäkerhet på marknaden i mars, avser undvika Frankrike - Trude  

  Mer osäkerhet på marknaden i mars, avser undvika Frankrike - Trude

  Efter en otroligt stark inledning på året för riskfyllda tillgångar började marknaden tveka inför slutet av kvartalet, berättar förvaltarteamet bakom hedgefonden Trude.

  "BNP för Q4 i USA reviderades ned och räntekurvan inverterade, vilket kan tolkas som en signal på en kommande recession. Marknaden svävar fortfarande i ovisshet kring ett eventuellt handelskrig mellan USA och Kina. Investerare minskade sin exponering i riskfyllda tillgångar och allokerade till mer säkra statsobligationer", förklarar fondens förvaltningsteam.

  Trude utvecklades negativt och backade 1,9 procent i mars, vilket medför att fonden är ned 0,2 procent hittills i år.

  Basportföljen med krediter rörde sig inte nämnvärt, medan durationshedgen i statsräntor belastade resultatet negativt. Spreadpositioner i olika segment påverkade marginellt under månaden.

  I mitten av månaden minskade man kreditexponeringen ytterligare för att skapa utrymma att öka risken i rekyler.

  Fondens strategi inför framtiden är att öka exponeringen mot krediter ifall tillgångsslaget skulle underprestera.

  "En hög exponering mot finansiella sektorn kommer prioriteras. Banker har stärkt sina balansräkningar, ”non performing loans” har minskat och TLTRO3 kommer ge stöd framöver", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  De kommer att undvika Frankrike som inte balanserat en budget på 30 år och som i dagsläget har en av Europas största statsskulder.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Trude steg i februari, ser negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler  

  Trude steg i februari, ser negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler

  Ekonomisk statistik har kommit in något svagare än förväntat de senaste månaderna, uppger förvaltarteamet bakom hedgefonden Trude. Samtidigt skjuts problematiken kring Brexit och handelskriget mellan USA och Kina på framtiden. Det framgår av en månadsrapport.

  Marknaden har istället fokuserat på att det kommit mjukare signaler från Federal Reserve samtidigt som ECB bedöms vara bakbunden av svag statistik, berättar fondens förvaltningsteam.

  Fonden utvecklades positivt i februari med en uppgång om 0,5 procent. Det medför att fonden är upp 1,7 procent hittills i år.

  Baspositionen i kreditobligationer utvecklades starkt. Fondens undervikt i statsobligationer var negativ under större delen av månaden, men vände till något positiv mot slutet av månaden. Även spreadpositioner mellan olika kreditobligationer utvecklades något positivt.

  På minussidan märktes spreadpositioner mellan länder.

  Inför framtiden avser man att fortsatt ha en hög exponering mot kreditobligationer. Denna kommer sannolikt att minskas om kreditspreadarna går igenom nivåerna från i höstas. Vidare förväntar man sig att ekonomisk statistik kommer komma in något bättre de kommande månaderna.

  Däremot ser man negativt på att fler emittenter lägger in tveksamma klausuler.

  "Eftersom det finns ett överflöd av kapital och alla emissioner är kraftigt övertecknade är det emittentens marknad. Allt fler emittenter lägger in tveksamma klausuler i sin upplåning där de har möjlighet att ta ut kapital ur bolaget, vilket missgynnar investerare. Vi ställer oss tveksamma till denna utveckling och kommer vara mer selektiva när vi väljer emittenter och hoppas att fler investerare synar emissionsprospekten mer noggrant", kommenterar förvaltarteamet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Trude steg 1,2 procent i januari, tror att investerare kommer vikta upp krediter ytterligare någon månad  

  Trude steg 1,2 procent i januari, tror att investerare kommer vikta upp krediter ytterligare någon månad

  Trude steg 1,2 procent i januari och förvaltarteamet tror att investerare kommer vikta upp krediter ytterligare någon månad. Det framgår av en månadsrapport.

  Krediter framstår som särskilt attraktiva när statsobligationer ger en garanti att inte få någon avkastning överhuvudtaget, bedömer man.

  På makrofronten har svagare ekonomisk statistik medfört att marknaden favoriserar bolag som är mindre känsliga för den ekonomiska cykeln.

  "Den genomsnittliga ratingen av bolag som ingår i kreditindex har stigit, vilket brukar vara ett tecken på att marknaden börjar mogna", kommenterar förvaltarteamet.

  För fondens del har man valt att dra upp exponeringen mot kreditobligationer, en position som utvecklades starkt under perioden. Positioner i mindre cykliskt känsliga bolag som hedgats av mot index och spreadpositioner utvecklades också starkt.

  Fondens positionering för stigande räntor belastade däremot resultatet.

  Inför framtiden bedömer man att kreditobligationer har mer att ge, varför en relativt stor exponering hålls.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Trude är en kredithedgefond som placerar fondens medel i stats- och företagsobligationer och med hjälp av avancerade kvantitativa modeller söker den skapa en ännu högre avkastning genom användande av derivatinstrument. Fonden skall kunna ge avkastning både i stigande och sjunkande räntemiljöer och vid olika kreditrisknivåer. Förväntad avkastning är 5-10% över den riskfria räntan (3 månaders statsskuldväxel). Trude är en absolutavkastande specialfond. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, aktie- och kreditmarknadsindex, fondandelar och på konto i kreditinstitut.

Fondens startår: 2015-10-01 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 418,83 milj SEK