Logga in   |  Bli kund
 
 

Analys Räntemarknaden - Värde inom vissa segment

2019-08-12

Räntemarknaden har gått starkt hittills i år. Eftersom räntor generellt sjunkit i år ihop med minskade kreditspreadar har de flesta obligationerna utvecklats väl. I nuvarande miljö är den förväntade avkastningen för statsobligationer på utvecklade marknader i vissa fall negativ, samtidigt som riskpremien sjunkit betydligt på obligationsmarknaden. Vår bedömning är att det går fortsatt att finna värde i vissa segment, även om risken är klart högre idag överlag jämfört med årsskiftet.

Vissa ljuspunkter inom företagsobligationer

Det finns en del positiv data som talar för företagsobligationer. Skuldsättningen bland amerikanska emittenter, alltså de som utfärdar en obligation, är på förhöjda nivåer. Samtidigt har nyckeltal varit stabila för emittenter med bättre kreditbetyg.

På europeiskt håll har skuldsättningen för europeiska emittenter sjunkit från en topp år 2016, och de förväntade fallissemangen (default rates) globalt är låga.

Vi går däremot in i ett svagare säsongsmönster på finansmarknaden nu fram till slutet av året. Ser man till investment grade-marknaden, alltså obligationer med högre kreditvärdighet, är riskpremien i dagsläget låg. Därför är det svårare att hitta avkastning i detta segment, i ljuset av den goda utvecklingen för investment grade-obligationer hittills i år.

Går man över till företagsobligationer med lägre kreditvärdighet, high yield, så är det ett mer känsligt segment. Detta då en svagare intjäning ökar risken för betalningsproblem hos bolagen, vilket i sin tur påverkar prissättningen av obligationen. Det finns fortsatt en god avkastningspotential även när man har tagit hänsyn till de förväntade fallissemangen (default rates), men det finns fortsatt risker på marknaden.

Även om rapportsäsongen har varit blandad med både ljuspunkter och orosmoln, så har handelskriget mellan USA och Kina reflekterats i vissa bolagsrapporter. Därutöver har det mesta i makroväg varit svagt den senaste tiden. Ett exempel är JP Morgans globala inköpschefsindex för tillverkningssektorn som minskade i juli. Indexet har backat i tre raka månader och ligger nu på den lägsta nivån sedan oktober 2012.

Mot bakgrund av ovanstående förordas dels företagsobligationer med kortare löptid. Givet riskerna på marknaden är det även fördel obligationer med högre kreditvärdighet (investment grade) jämfört med high yield-obligationer som kan potentiellt orsaka en större värdeförlust, skulle konjunkturutsikterna försämras ytterligare.


Låga statsobligationsräntor

Räntorna som statsobligationer med kort löptid erbjuder är i en del fall negativa och nyligen gick den tyska tioåringen under nollstrecket för första gången, efter att ha legat nära den nivån en längre tid. I USA är det en annan bild, men efter Federal Reserves senaste räntesänkning har många aktörer vänt på klacken och positionerar sig nu för fortsatt låga räntor under överskådlig framtid.

Den amerikanska 10-åringen är fortsatt en bit under två procent, även om den nuvarande nivån markerar den lägsta sedan oktober 2016. Federal Reserve har nyligen sänkt styrräntan för första gången sedan 2008, och den stora frågan är om det är en mindre justering eller början på en våg av nya stimulanser.

Goldman Sachs ser en sannolikhet på 75 procent till att Federal Reserve sänker räntan med ytterligare 25 punkter i september. Investmentbanken ser även en sannolikhet på 50 procent till en 25 punkters sänkning i oktober samt att centralbanken i december sedan är klara med räntesänkningarna.

Samtidigt hör obligationer utgivna av exempelvis USA till de mest säkra tillgångarna i världen. Avkastningspotentialen är dock begränsad när statsobligationsräntorna är så pass låga, särskilt i Europa. Mot bakgrund av detta rekommenderar många aktörer på finansmarknaden låg exponering mot denna tillgångsklass.

Privatmarknadskrediter på tapeten


Privatmarknadskrediter är en tillgångsklass som vuxit kraftigt i popularitet den senaste tiden, och inbegriper bland annat peer to peer-lån, opportunistiska kreditfonder och räntefonder med fokus på special situations.

Flera fondbolag satsar på detta segment av kreditmarknaden, bland annat fondjätten Blackrock. I tillägg till opportunistisk kreditförvaltning har man bland annat ökat kapaciteten inom asiatiska privatlån, special situations och krediter för medelstora bolag (middle-market). I BlackRocks förvaltarenkät Global Institutional Rebalancing Survey för 2019 framgick det att 56 procent av respondenterna planerar att öka sin allokering mot privatlån.

Dessa tillgångar kan även i en lågräntemiljö generera väldigt hög avkastning, även om risken kan vara väldigt hög. Vissa av dessa fonder har fokus på att preservera kapital, medan andra lägger sitt fokus på att skapa avkastning. Således bör man vara selektiv när man väljer ut fonder som köper privatmarknadskrediter beroende på vad man har för avkastningsmål.

Även om privatkreditfonder inte har funnits på marknaden särskilt länge visar tidig forskning att dessa fonder har gått lika bra eller bättre än exempelvis den högavkastande high yield-marknaden, alltså obligationer med lägre kreditvärdighet. Vidare har vissa segment en relativt låg känslighet mot marknadsrörelser, vilket gör att de kan lämpa sig när det är stökigt på räntemarknaden. I en lågräntemiljö kan det vara intressant att börja kika på dessa fonder som ett alternativ till avkastning.

Sammanfattning

Utsikterna om man ser till olika segment av räntemarknaden är väldigt blandade. Vissa tillgångsklasser framstår som mer attraktiva relativt andra. En defensiv positionering inom mer kvalitativa företagsobligationer, ihop med kortare löptider, ses som en bra strategi i dagens läge på räntemarknaden.

Möjligheter

  • Fortsatt god fundamenta generellt sett på obligationsmarknaden
  • Privatmarknadskrediter en intressant och framväxande tillgångsklass 
  • Finns fortsatt avkastningsmöjligheter till begränsad risk

Hot

  • Vissa olösta orosmoln på marknaden som kan materialiseras under andra halvåret
  • Låg alternativt negativ förväntad avkastning för statsobligationer på utvecklade marknader
  • Man får mindre betalt för att ta risk på obligationsmarknaden idag jämfört med årsskiftet  


Analys producerad av Finwire 2019-08-12

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.