För vår miljö

Miljön är vår framtid - en god miljö och en hushållning med naturresurserna är några av de viktigaste förutsättningarna för vår egen långsiktiga överlevnad och en fortsatt välståndsutveckling.

Den allmänna debatten går varm om vad vi kan göra åt den förödande bild som nästan dagligen presenteras för oss – av en miljö, som vi alla är en del av. Ingen kan göra allt men alla kan vi göra något. Mycket handlar om att agera nu samtidigt som vi inte får släppa frågan i framtiden. Hållbar utveckling kräver en långsiktighet. Att låta miljöhänsyn bli en självklarhet i allt från att släcka lampor hemma till att alla företag låter miljön vara en del i all verksamhet är därför avgörande för framgången.

 

Fondmarknaden.se:s miljöpolicy

Som en medlem av samhället erkänner koncernen att verksamheten och dess aktiviteter har en miljöpåverkan. Koncernen konstaterar att basen för verksamheten är förtroende och att samhället har höga förväntningar på koncernen avseende beteendet i miljöfrågor. Koncernen vill vara en ansvarsfull medlem av samhället och bidra till en bättre miljö.

Koncernens miljöarbete tar sin utgångspunkt i vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt försvarbart, och miljömässigt befogat i referens till vår storlek och våra resurser.

Den av styrelsen antagna miljöpolicyn utgör grunden I koncernens arbete för miljön.

 

Handlingsplan

Koncernen strävar efter att så långt det är möjligt arbeta mot en hållbar utveckling och mot att uppnå en aktiv miljöanpassning av verksamheten.

Koncernen ska uppnå detta genom:

  • Att kontinuerligt anta miljöanpassningar av verksamheten.
  • Att löpande utvärdera det pågående miljöarbetet.
  • Att så långt det är möjligt påverka, leverantörer, kunder, partners och anställda i syfte att nå de av koncernen antagna miljömålen.

Genom detta arbete bidrar koncernen till en hållbar utveckling av samhället ur en miljösynpunkt och mottages som ett trovärdigt alternativ i form av miljövänliga aktiviteter.