Bolagsstyrning

Organisation, intern styrning och kontroll på Fondab AB

Fondab AB med organisationsnummer 556697-5560, är ett helägt dotterbolag till Max Matthiessen, MM Holding AB med organisationsnummer 556780-4421. MM Holding AB ägs av Nordic Capital.. Fondab AB äger och driver Fondmarknaden.se, som är en fondhandelsplattform för privatkunder med Sveriges bredaste fondutbud. Fondab har tillstånd från Finansinspektionen att bedriva värdepappersrörelse.

Fondab arbetar kontinuerligt med att säkerställa god intern styrning och kontroll och bolaget strävar alltid efter att agera hederligt, rättvist och professionellt. Fondab arbetar efter principen om de tre försvarslinjerna vilket är uppdelat enligt följande:

Första försvarslinjen
Första linjen består av Fondabs löpande affärsverksamhet. De anställda som arbetar inom den första försvarslinjen är ansvariga för att hantera operativa risker och se till att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande internt- och externt regelverk.

Andra försvarslinjen

Andra linjen består av kontrollfunktionerna Risk- och Compliance.  Kontrollfunktionerna kontrollerar första linjens arbete avseende regelefterlevnad och risker kopplat till affärsverksamheten. Kontrollfunktionerna följer en årsplan som fastställs av styrelsen. Risk- och Compliancefunktionen är två oberoende kontrollfunktioner och är därför inte operativt verksamma i den första försvarslinjen. Kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen är direkt underställda Fondabs VD och rapporterar, förutom till VD, även kvartalsvis till bolagets styrelse.

Tredje försvarslinjen
Den tredje linjen utgörs av Fondabs Internrevisionsfunktion, som rapporterar direkt till styrelsen och utgör styrelsens egna kontrollorgan. Internrevisionsfunktionen rapporterar till styrelsen minst årligen, men oftare vid behov, och kontrollerar arbetet som utförs i den första och andra försvarslinjen.

Internt regelverk
Fondab har ett internt regelverk som uppdateras av styrelsen årligen eller oftare vid behov. Styrelsen har fastställt följande policies för säkerställa Fondabs kontinuerliga arbete med intern styrning och kontroll samt kontinuitetshantering:
-    Policy for governing documents
-    Policy for internal governance and control
-    Policy for internal audit
-    Policy for the compliance function
-    Policy on risk management
-    Policy for business continuity management

De anställda på Fondab erhåller regelbunden utbildning för att bibehålla en god allmän kunskapsnivå om intern styrning och kontroll samt övriga externa regelverkskrav som ställs på Fondab i egenskap av värdepappersbolag.

 

 FondabOrg.png

 

Styrelse

Sammansättning

Styrelsen består av tre ordinarie ledamöter och sammanträder fyra gånger per år. Finansinspektionen har godkänt samtliga ledamöter i separata ledningsprövningar.

Thomas Eriksson, Styrelseordförande

Henrik Källén, Styrelseledamot

Christine Elisabeth Stadling, Styrelseledamot

 

Policy för sammansättning av styrelsen och krav på kompetens

Fondab har tagit fram och efterlever en av styrelsen antagen policy för styrelsens sammansättning och samlade kompetens.

Policy for composition and competens of the Board

 

Företagsledning

Mikael Tjäder - Verkställande Direktör
Mikael Tjäder innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har mångårig branscherfarenhet från kapitalförvaltning och långsiktigt sparande. Mikael kommer närmast från Carnegie Investment Bank och har tidigare varit verksam inom bland annat HQ Bank och Handelsbanken Asset Management.

Filip Birkhammar - Försäljningsansvarig
Filip har en M.Sc. of Business and Economics från Stockholms Universitet med en mångårig erfarenhet från bank- och finansbranschen. Han har i sina olika roller haft ett utpräglat fokus på frågor som rör fondbranschen och fondmarknaden i stort. Filip kommer närmst från Carnegie Fonder och har tidigare varit verksam inom Skandiabanken.

Josefin Bergstedt - IT-ansvarig
Josefin har en mångårig erfarenhet inom bank- och finans och kommer närmast från Avanza Bank. På Avanza arbetade hon med ett kunddrivet fokus i sina roller som systemägare, projektledare, compliance officer och risk manager. Josefin arbetade dessförinnan på Aktiespar Fondkommission.

Kommittéer

ARCOM – Audit, Risk & compliance committee
Kommittén består av två represtentanter från styrelse, compliancefunktionen, riskfunktionen, internrevisor, externrevisor, COO, CFO samt VD och sammanträder fyra gånger per år.
Kommittén bereder beslut relaterat till Fondabs interna kontroll och styrning, uppdatering av Fondabs interna regelverk, finansiella rapporter och avrapportering från kontrollfunktionerna samt externrevision.

REMCOM – Remuneration committee
Kommittén bereder beslut gällande ersättning till Fondabs styrelse och ledande befattningshavare. Fondab beslutar endast om fast ersättning sedan 2018 men rörlig ersättning som är sparad i enlighet med tidigare avsättningar för rörlig ersättning betalas ut. Det avsätts således inga nya rörliga ersättningar i enlighet med Fondabs ersättningspolicy. Ersättningar betalas ut efter beredande i Remcom och faställande av styrelsen. Ersättning till anställda ska inte uppmuntra ett överdrivet risktagande inom Fondabs verksamhet. Därför beaktar beslut om ersättning påverkan på risktagande, inklusive hållbarhetsrisker, i enlighet med Fondabs ersättningspolicy

Investeringskommittén
Kommittén består av VD, Försäljningsansvarig samt Fondabs portföljförvaltare.
Kommittén sammanträder kvartalsvis eller oftare vid behov och fattar beslut om allokering i de aktivt förvaltade fondportföljerna.

Årsredovisning

Årsredovisning 2021

Årsredovisning 2020

Årsredovisning 2019