Logga in   |  Bli kund

Bolagsstyrning

Organisation, intern styrning och kontroll på Fondab AB

Fondab AB med organisationsnummer 556697-5560, är ett helägt dotterbolag till MFEX Mutual Funds Exchange AB med organisationsnummer 556559-0634. Fondab AB äger och driver Fondmarknaden.se, Sveriges största fondhandelsplattform.

För Fondab är det viktigt att säkerställa en god intern styrning och kontroll och bolaget strävar alltid efter att agera hederligt, rättvist och professionellt. Det är Fondabs styrelse som ytterst ansvarar för att Fondab som bolag sköts på ett lämpligt vis. Styrelsen består av fem ordinarie ledamöter och sammanträder 4 gånger per år. Alla ledamöter i Fondabs styrelse samt bolagets VD har ledningsprövats av Finansinspektionen. Ledningsprövningen görs bland annat utifrån uppgifter som hämtas in från Rikspolisstyrelsen, Upplysningscentralen och Skatteverket. Styrelsen deltar årligen i en workshop rörande dess kompetens, sammansättning och mångfald. Syftet med workshopen är bland annat att säkerställa att Fondabs styrelse på en kollektiv nivå besitter nödvändig kompetens för att leda ett värdepappersbolag så som Fondab på ett lämpligt sätt.  


Som en del i att uppnå en god intern styrning och kontroll har bolaget tagit fram relevanta styrdokument, processer, rutiner och system. De anställda på Fondab erhåller också regelbunden utbildning i olika regelverk samt i diverse relevanta ämnesområden. 


De mest centrala styrdokumenten för Fondabs verksamhet antas av styrelsen och ses över vid behov, dock minst en gång per år.  De styrdokument som inte antas av styrelsen beslutas av VD eller den VD utser och avser normalt sett mer detaljerade regler.


Då Fondab är ett värdepappersbolag ska bolaget arbeta med de s.k. ”tre försvarslinjerna”.

 

  • Den första försvarslinjen utgörs av Fondabs affärsverksamhet. I denna inkluderas även bolagets stödfunktioner. De anställda som arbetar inom den första försvarslinjen är ansvariga för att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande internt och externt regelverk. Samtliga anställda ska alltid agera för kundernas bästa.

  • Den andra försvarslinjen består av Fondabs ”Riskfunktion” och ”Compliancefunktion”. Dessa utgör kontrollfunktioner och kännetecknas av att de har en kontrollerande och rådgivande roll avseende frågor som rör risk och regelefterlevnad. Risk- och Compliancefunktionen är två oberoende kontrollfunktioner och får därför inte vara operativt verksamma i den första försvarslinjen. Kontrollfunktionerna i andra försvarslinjen är direkt underställda Fondabs VD och rapporterar, förutom till VD, även kvartalsvis till bolagets styrelse.

  • Den tredje försvarslinjen utgörs av Fondabs Internrevisionsfunktion, som rapporterar direkt till styrelsen och som är styrelsens egna kontrollorgan. Internrevisionsfunktionen rapporterar till styrelsen minst årligen och kontrollerar både arbetet som utförs i den första och i den andra försvarslinjen.

 FMOrgSchema.png

 

 

Styrelse

Henrik Källén - Ordförande
Henrik har lång erfarenhet inom bank och finans och var tidigare vice vd och operativ chef på Avanza.

Oliver Lagerström - Styrelseledamot
Oliver är grundare och Co-CEO på MFEX. Oliver har arbetat inom fondindustrin i över 25 år och har tidigare arbetat på bland annat Svenska Handelsbanken samt Interprint i São Paulo.

Richard Riboe – Styrelseledamot
Richard arbetar som Investment Manager på Nordic Capital och har en MSc i ekonomi från Stockholms handelshögskola. Har tidigare arbetat på Goldman Sachs i London.

Annika Saramies – Styrelseledamot
Annika har tidigare arbetat 10 år på Avanza och har över 20 års erfarenhet från sparande och pensioner.

 

Företagsledning

Mikael Tjäder - VD
Mikael Tjäder innehar en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Göteborg och har mångårig branscherfarenhet från kapitalförvaltning och långsiktigt sparande. Mikael kommer närmast från Carnegie Investment Bank och har tidigare varit verksam inom bland annat HQ Bank och Handelsbanken Asset Management.

Alex Sogell - Ekonomi ansvarig
Alex har magisterexamen från Stockholms Universitet med inriktning företagsekonomi och Corporate Finance. Alex har arbetat med fonder i över 17 år, dels som CFO sedan 2008 på MFEX Mutual Funds Exchange AB och Fondab AB, och dels som Manager på Ernst & Young, Sverige och UK.

Johnny Östman – IT-ansvarig
Johnny har högskoleexamen inom matematik och fysik samt utbildning inom systemutveckling, projektledning och agila metoder. Johnny har 18 års erfarenhet som systemutvecklare och har arbetat brett med utveckling, projektledning och teamledning. Har tidigare arbetat på bland annat PRA Group/Aktiv Kapital, Allra och inkClub.