Tillstånd & Regler

Tillstånd & Regler

Fondmarknaden.se (med firman ”Fondab AB”, Organisationsnummer 556697-5560) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Fondmarknaden.se innehar följande tillstånd hos Finansinspektionen:
•  Förvara finansiella instrument & ta emot medel med redovisningsskyldighet
•  Utarbeta, sprida finansiella analyser/rekommendationer för handel med finansiella instrument 
•  Mottagande & vidarebefordran av order avseende finansiella instrument
•  Utförande av order avseende finansiella instrument på kunders uppdrag
•  Portföljförvaltning avseende finansiella instrument
•  Tillstånd att förvalta fondandelar
•  Tillstånd att bedriva pensionssparrörelse (IPS) 


Kontaktuppgifter till  Finansinspektionen:
Box 7821,103 97 Stockholm
Telefonnummer: 08-408 980 00

www.fi.se

 

Kundskydd 

Enligt lagen om värdepappersmarknaden ska alla kunder som handlar med värdepapper delas in i tre olika kundkategorier. Syftet med detta är att anpassa kundskyddet efter den enskildes förutsättningar. Privatpersoner och mindre företag betraktas som ”icke- professionella”. Det finns också ”professionella” kunder, vilka är större företag, kreditinstitut och andra finansiella institut samt offentliga organ och liknande verksamheter med ett mindre behov av skydd. Den tredje kategorin är s.k. ”jämbördiga motparter”, vilka har lägst skydd enligt lagen. 

Fondmarknaden.se kategoriserar samtliga kunder som ”icke-professionella” om inte annat avtalats med kunden. Som kund i kategorin ”icke-professionella” omfattas kunden av den högsta skyddsnivån enligt lagen. Kunder har möjlighet att ansöka om att få byta kundkategori. Det förutsätter dock ibland att vissa kriterier är uppfyllda. En kund får alltid begära att tilldelas en kundkategori med högre kundskydd. 

Innan Fondmarknaden.se erbjuder tjänsten Portföljförvaltning utför Fondmarknadens fondexperter eller förvaltare en lämplighetsbedömning av kunden. Bedömningen görs mot bakgrund av kundens kunskap och erfarenhet av tjänsten och de finansiella instrumenten, kundens investeringsmål och kundens finansiella ställning. Detta för att säkerställa att förvaltningen är lämplig för kunden.

Om du har några fler frågor är du välkommen att kontakta Fondmarknaden.se på telefon 08-545 186 00.   

 

SwedSec 

Fondmarknaden.se är anslutna till SwedSec. Samtliga fondexperter och övriga nyckelpersoner på företaget har genomgått godkänt licensieringstest och genomgår årliga kunskapsuppdateringar, för att säkerställa de anställdas kunskaper. 

Om SwedSec 

SwedSec AB ansvarar för licensiering av anställda på den svenska värdepappersmarknaden. Syftet med programmet är att upprätthålla allmänhetens förtroende för de företag som verkar på värdepappersmarknaden. Kvalitén och standarden på den personal som arbetar i dessa företag är av stor vikt för allmänhetens förtroende för den verksamhet som företagen bedriver. Av avgörande betydelse i detta sammanhang är kvalitén på rådgivningstjänster till kund och förvaltning av kunders medel i finansiella instrument. Det är även av vikt att ledande befattningshavare inom vissa andra funktioner hos dessa företag har en gedigen kunskap om värdepappersmarknaden. Det är mot denna bakgrund som kravet ställs på att personal som utför sådana och även vissa andra arbetsuppgifter är licensinnehavare. För att kunna erhålla licens ställs därför höga krav på lämplighet, yrkeserfarenhet, kunskaper och förmåga att följa det regelverk som gäller på värdepappersmarknaden. 

Intressekonflikter

Styrelsen i Fondab (”Fondab” eller ”Bolaget”) fastställde i december 2017 uppdaterade riktlinjer för intressekonflikter. Fondab ska enligt lag identifiera, analysera och hantera potentiella och faktiska intressekonflikter som kan uppstå i Bolaget. Bolaget har en skyldighet att förhindra att kunders intressen påverkas negativt av intressekonflikter. Om vidtagna åtgärder inte är tillräckliga för att förhindra att kunders intressen påverkas negativt så ska Fondab informera kunden om intressekonflikten.

Riktlinjerna för intressekonflikter tillämpas på alla anställda i Bolaget, Bolagets avtalsparter, styrelsemedlemmar samt direkt och indirekta ägare av Bolaget. Fondab är en del av en koncern (”MFEX Group”) och identifierar och hanterar även intressekonflikter som kan uppstå med anledning av denna koncernstruktur. Intressekonflikter diskuteras regelbundet inom Bolaget på alla nivåer av organisationen. Skulle en förändring ske i Fondabs verksamhet eller organisation ska hänsyn tas till de eventuella intressekonflikter som kan komma att uppstå. 

Huvudprinciperna hos Fondab är att alla potentiella och faktiska intressekonflikter ska hanteras så att kundens bästa intresse alltid tillvaratas. En översyn av intressekonflikter inom Fondab görs en gång årligen eller oftare vid behov. Skulle en intressekonflikt uppstå i det dagliga arbetet ska detta incidentsrapporteras och även rapporteras till Bolagets compliancefunktion. Skulle du önska mer information rörande Fondabs riktlinjer för hantering av intressekonflikter så er vi dig kontakta oss på info@fondmarknaden.se. 

ERSÄTTNINGAR

Per den 3 januari 2018 skärps kraven om åtgärder för att förhindra intressekonflikter. Det gäller framför allt en skärpning av regleringen kring tredjepartsersättning. Regleringen innebär att bolag som tillhandahåller investeringstjänster inom ramen för lagen om värdepappersmarknaden måste kunna påvisa att vissa kriterier är uppfyllda för att det ska vara tillåtet att ta emot sådan tredjepartsersättning. Fondab är ett sådant bolag som träffas av denna reglering och som uppfyller kraven för att få ta emot tredjepartsersättningar. Av nedan tabell framgår den tjänst som Fondab tillhandahåller och skälen till varför Fondab får ta emot tredjepartsersättning.


Vilken typ av tjänst rör det sig om?

Mottagande och vidarebefordran av order

Vilken typ av ersättning rör det sig om?

Tredjepartsersättning från det fondbolag som förvaltar fonden

Är ersättningen tillåtet i enlighet med kraven?

 

Ja

Tjänsten som kunden tillhandahålls har en värdehöjning

Ja. Kunden erbjuds det största fondutbudet.

Kunden erhåller en påtaglig fördel

Kunden betalar inte för användningen av handelsplattformen

Löpande ersättning eller förmån som står i proportion till kundens löpande förmån eller ersättning

 

Ingen löpande ersättning

Ersättningen påverkar inte tjänsten åt något håll, tjänsten utförs enbart med kundens bästa intresse i åtanke

Tjänstens karaktär påverkar inte tjänsten åt något håll, tjänsten utförs enbart med kundens intresse i åtanke

Icke-monetära förmåner

I egenskap av distributör har Fondab kontakt med ett flertal fondbolag vars fonder finns tillgängliga för handel via Fondmarknaden.se eller genom andra anslutna distributörer och samarbetspartners. Fondab tar del av analyser, kommentarer och annat material som rör specifika fonder, marknader eller ekonomisk data. All kommunikation och information som Fondab tar del av från fondbolag anses vara information av mindre väsentlig art och klassas därmed som en så kallad icke-monetär förmån och betraktas således inte som en tredjepartsersättning. Sådan information som Fondab tar emot bedöms av Fondab vara av sådan art att den fyller en viktig funktion för Fondab då den hjälper Fondab att hålla sig informerad om marknaderna och fondutbudet. Informationen gör det möjligt för Fondab att leverera en konkurrenskraftig service till bolagets kunder. Fondab har upprättat riktlinjer för en objektiv bedömning av fonder, i synnerhet inom ramen för bolagets portföljförvaltning.

Fondab får i vissa fall analyser av väsentlig karaktär skickat till sig, till exempel sådant material som rör ett eller flera finansiella instrument eller branch-/marknadsanalyser med uttryckliga eller implicita rekommendationer. I sådana fall informerar Fondab avsändaren att sådant material inte kan accepteras av Fondab, och vid behov blockeras allt inkommande innehåll från avsändaren av sådant material. Syftet med detta är att motverka eventuella intressekonflikter som skulle kunna uppstå då materialet kan utgöra en påverkan på bolagets investeringsbeslut eller strategier. Vid osäkerhet kring materialets karaktär kontaktar Fondab avsändaren i fråga och ber om en redogörelse för materialets innehåll.