Intervju med årets fondbolag – PriorNilsson

Fondbolaget PriorNilsson uppmärksammades under Fondmarknadens ”Årets Fonder” för sin goda avkastning under 2016 samt för en ytterst konkurrenskraftig riskjusterad avkastningen under de senaste tre åren i fonderna Yield och Realinvest. Fonderna vann kategorierna årets hedgefond och årets Sverigefond.  
 
I en intervju med nyhetsbyrån Finwire ger PriorNilssons grundare, tillika förvaltare, PO Nilsson, sin syn på vad som gör deras fonder framgångsrika och varför han anser att ”äkta aktiv förvaltning” adderar värde.

PriorNillsson.jpg
 
PriorNilsson blev tilldelade utmärkelsen årets fondbolag, vad skulle du säga utmärker er som förvaltningsorganisation?
 
– Jag skulle säga att vi bedriver en mer aktiv förvaltning än många andra. Jag tycker mig se en skillnad mellan hur stora banker och mindre fondbolag närmar sig förvaltningsarbetet där mindre aktörer generellt har ett mer aktivt förhållningssätt. I vårt fall innebär att vara aktiv att vi fokuserar våra portföljer till ett mindre antal innehav, vilket för oss innebär en större trygghet då vi kan fokusera och på ett mer aktivt sätt följa upp vår syn på bolagen.
 
– En sak som är viktig att poängtera i detta sammanhang är att vi är helt utan innehav i bolag som vi inte tror på, oavsett vad indexvikten säger.  Tror vi inte på ett bolag så har vi heller inget innehav i aktien. Motsvarande resonemang gäller för bolag som vi tror på, då kan vi ha betydligt större vikt än aktiens andel i index.
 
PriorNilsson Yield fick pris som årets hedgefond. Vad utmärker strategin, vad var det som gjorde fjolåret så framgångsrikt? Vem passar fonden och varför?
 
– Yield är en marknadsneutral fond där målet är att skapa en avkastning som är 2-4 procent högre än den korta marknadsräntan. Fonden ska ses som ett alternativ till att ha pengar på bank. Den är till för den som under tid av osäkerhet på börsen vill ha ett likviditetsalternativ. Fonden placerar och blankar aktier i syfte att eliminera marknadsrisken. Det kapital som blir över när denna exponering tagits placeras i statsskuldsväxlar. 
 
– Det som gjorde fjolåret framgångsrikt var i mångt och mycket att vi lyckades väldigt väl i vår allokering mellan sektorer. Under årets början låg vi med en övervikt mot verkstad, bygg och fastighet. Under sommaren reducerade vi framförallt vikten mot fastighetssektorn då vi ansåg att stigande långräntor skulle bli utmanande för sektorn, istället viktade vi upp råvarubolag. Denna omviktning gynnade våra fonder under årets andra hälft, framförallt efter Trumps valseger.
 
PriorNilsson Realinvest fick pris som årets Sverigefond. Vad utmärker strategin, vad var det som gjorde fjolåret så framgångsrikt? 
 
– Realinvest är en fond som köper bolag med en hög andel reala tillgångar. Fastigheter, skog, råvaror och kraft är de sektorer som fonden därför fokuserar på. Fonden har inga geografiska begränsningar. Urvalet av bolag sker på samma sätt som för våra övriga fonder, där vi letar bolag som är attraktivt prissatta utifrån vinsttillväxt. Allokeringen mellan sektorer bestäms av vår syn på omvärlden. Om vi till exempel anser att miljön för fastighetsaktier är bra kommer dessa ha en relativt hög vikt och vice versa. 
 
– Under fjolåret minskade vi ned fastighetsaktier under sommaren till förmån för skog då vi ansåg att kurserna skenat och att ränteutvecklingen talade emot sektorn på kort sikt.  Det var en stor del av förklaringen till den starka avkastningen under året.
 
Ni värnar om den aktiva förvaltningen, hur ser du på att passiv förvaltning vinner terräng, vad tror du om framtiden för aktiv förvaltning, kan avgiftsskillnaden motiveras eller kommer aktiva förvaltare få anpassa sig till en ny verklighet?
 
– Till att börja med kan man säga att det finns två sorters passiv förvaltning. Å ena sidan har du indexfonder vilka inte gör anspråk på något annat än att följa ett index, å andra sidan finns passiva produkter som bygger på en tanke vad gäller hur man bäst ska allokera en portfölj utifrån en given investeringsidé och sedan mekaniskt allokerar portföljen utifrån denna modell. Den senare har vi inget negativt att säga om. Men vad gäller ren indexförvaltning tycker vi att det är fel väg att gå.
 
– Anledningen till att vi inte ser värdet i ren indexförvaltning är att vi anser att man som kund ska titta på avkastningen efter avgifter. Du vet att en indexfond i bästa fall ger dig index. Om man köper den tanken så skulle det antyda att detta är det enda yrke där det inte finns någon som är bättre än genomsnittet, därför ska du följa index och betala lägsta möjliga avgift. 

– För mig är det en intellektuell omöjlighet. Om du tänker dig en elev som gör bra ifrån sig på fem matteprov så borde sannolikheten vara högre att han också gör bra ifrån sig på det sjätte. Lite så ser vi på aktiv förvaltning, vi tror att det över tid finns aktörer som konsekvent kan leverera ett övervärde mot index och mer än väl kompensera för skillnaden i avgifter.
 

Artikeln är producerad av nyhetsbyrån Finwire i samarbete med Fondmarknaden.se

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.