Våra fondkategorier

Vi har marknadens största utbud av fondbolag och fonder. För att göra det enklare för dig att hitta en fond, har vi delat in fondutbudet i kategorier. Först och främst har vi delat in fonderna i tre huvudkategorier; aktiefonder, hedgefonder och räntefonder, därefter har huvudkategorin aktiefonder delats upp i en rad underkategorier.

 

 

Aktiefonder+13,53%

Fonder som huvudsakligen placerar i aktier kallas för Aktiefonder. En aktiefonds fondförmögenhet måste till minst 75 procent bestå av aktier eller aktierelaterade värdepapper.

Branschfonder+12,38%

Fonder som investerar i företag inom en specifik bransch.

Etikfonder+12,58%

Fonder som investerar i företag med en god etisk inriktning.

Tillväxtmarknadsfonder+14,55%

Fonder som investerar i företag på en tillväxtmarknad

Japanfonder+8,24%

Fonder som investerar i japanska företag.

Sverigefonder+12,25%

Fonder som investerar i svenska företag.

Nordamerikafonder+15,12%

Fonder som investerar i nordamerikanska företag.

Nordenfonder+13,58%

Fonder som investerar i nordiska företag.

Europafonder+13,90%

Fonder som investerar i europeiska företag.

Globalfonder+13,94%

Fonder som investerar i företag över hela världen.

Fonder med friare placeringsregler än ränte- och aktiefonder kallas för Hedgefonder. En Hedgefond arbetar för en positiv avkastning oavsett marknadsutvecklingen.

Fonder som investerar enbart i räntebärande värdepapper kallas för räntefonder. En räntefonds fondförmögenhet investeras i till exempel statsskuldväxlar och obligationer med en given ränta.

Avkastning sedan årsskiftet.
Avkastningen beräknas som ett oviktat medelvärde av de underliggande fondernas avkastning inom varje kategori.
 
 

Blandfonder

Fonder som investerar både i aktier och räntebärande värdepapper kallas för blandfonder. En blandfond kan över tiden ha väldigt olika andelar aktie- och räntebärande värdepapper. Inom det utrymme som ges av fondens placeringsinriktning avgör förvaltaren hur mycket av fondens kapital som ska placeras i räntebärande värdepapper respektive aktier.