Rekordsvagt första halvår. Men är botten nu nådd?

Första sommarmånaden är nu över och i och med det byter vi även halvår. Trots härligt sommarväder så har det varit en kall månad på börsen där breda stockholmsindex tappade nästan 12 procent. Summerar vi första halvåret så ger samma index en negativ avkastning på 29,2 procent.

Under månaden
har både Riksbanken och amerikanska centralbanken FED höjt räntan med 0,5 procent respektive 0,75 procent. Reporäntan ligger nu på 0,75 procent. FED använder sig inte av en fast ränta utan ett ränteintervall och den ligger nu på 1,5 - 1,75 procent.

Den amerikanska börsen
har även den tappat under månaden men inte lika kraftigt. Under juni föll indexet S&P 500 med 3,9 procent räknat i SEK och 8,3 procent räknat i USD. Sammanfattat för första halvåret sjönk indexet med 9,5 procent räknat i SEK och 20 procent räknat i USD, vilket är det sämsta första halvåret för indexet sedan 1970.

För att få en helhetsbild av det globala läget kan vi titta på indexet MSCI World som under månaden tappade 4,3 procent räknat i SEK och 8,7 procent räknat i USD. Siffrorna för första halvåret landar på minus 10 procent räknat i SEK och minus 20,5 procent räknat i USD. Den stora skillnaden på halvårsavkastningen visar tydligt hur svag den svenska kronan blivit under perioden där den tappat cirka 10 procent mot dollarn. Det är ett relativt vanligt scenario vid oroliga tider på grund av att många investerare ser den amerikanska dollarn som en så kallad ”safe haven” och därför allokerar om sina placeringar från andra valutor till just dollar. Detta är också en av anledningarna till att svenska börsen drabbats hårdare än många andra. Svenska börsen har varit gynnsam länge och lockat stora flöden från utländska investerare, som nu flyttat sina placeringar till USA och dollar.

Bostadspriserna faller i Sverige och främst i storstadsområdena. Stockholm, som har haft den största ökningen i priser de senaste åren, är nu den marknad som tappat mest. Det är svårt att få en uppfattning om exakt hur mycket köpviljan har minskat, detta på grund av att många objekt som lagts ut till försäljning plockats bort då man tycker att buden är för låga. För de objekt som har sålts så har genomsnittspriserna för bostadsrätter fallit med 3 procent (Riket) under juni och 4 procent (Riket) de senaste tre månaderna. För villor, som ofta har längre investeringshorisont och är en mer trögrörlig marknad så har priserna sjunkit med 1 procent i juni och 0 procent de senaste tre månaderna. Vad som sker längre fram, när bostadsägare kanske blir tvungna att sälja på grund av att räntekostnaderna ökar, återstår att se.

Framåt finns stor osäkerhet vad som ska ske med bland annat tillväxten, inflationen, räntehöjningar, kriget i Ukraina, energipriser och så vidare. Trots dessa osäkerheter så ser arbetsmarknaden fortfarande ut att klara sig bra, vi ska även vara medvetna om att börsen redan fallit mycket - vi tror att det värsta, i form av börsnedgångar, bör vara förbi. För investerare att börja sälja aktier nu, för att försöka tajma in någon form av botten, känns osannolikt. Det skulle kräva en tajming som väldigt få investerare historiskt sett har lyckats med. Även om det kan vara lockande att försöka sälja och tajma en botten, så brukar det historiskt sett nästan alltid löna sig att behålla lugnet. När uppgångarna väl kommer så brukar det kunna gå fort uppåt!

Våra Aktiva Fondportfölje
r varierade i resultat jämfört mot sina jämförelseindex under juni. Defensiv gick tyvärr sämre än sitt jämförelseindex, Balanserad och Tillväxt gick i linje med sina jämförelseindex och Offensiv gick betydligt bättre än sitt. För att snabbt titta på avkastningen för första halvåret för Aktiv Offensiv, alltså vår globala aktieportfölj, så har den tappat 13,2 procent i värde, att jämföras mot exempelvis OMX Stockholm All-Share som har tappat 29 procent, eller genomsnittet för Fondmarknaden.se’s alla globalfonder som tappade cirka 23 procent under samma period. Halvårsavkastningen för portföljernas jämförelseindex har däremot varit bättre, vilket beror på den kraftigt försvagade kronan. Jämförelseindexens basvaluta är USD varpå det alltså är skillnaderna i valutakurserna som gör att dessa presterat bra när vi räknar om de till SEK. När kronan framöver förhoppningsvis stärks mot dollarn kommer detta att jämna ut sig. Vill du veta mer om Fondmarknaden.se’s Aktiva Fondportföljer, läs här.

Denna information ska inte betraktas som någon form av individuellt utformad rekommendation om investering. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.