Logga in   |  Bli kund

Arkiv

Visa fondnyheter från
 

Nyheter från fondbolagen

 • Höjd kreditrisk i Öhman FRN Hållbar, som ökade 1,3 procent i juni  

  Höjd kreditrisk i Öhman FRN Hållbar, som ökade 1,3 procent i juni

  Fonden Öhman FRN Hållbar A steg 1,3 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens meravkastning under månaden är främst hänförlig till minskade kreditspreadar, uppger förvaltaren Lars Kristian Feste. Under månaden var fonden aktiv på primärmarknaden och deltog i emissioner utgivna av bland annat Grieg Seafood, SKF och Ellevio.

  Förvaltaren nämner att fondens lividitet fortsatt är god och att durationen är oförändrad i linje med index.

  "Riksbanken verkar fortsatt vara motvilligt inställda till minusräntor och väljer istället att använda balansräkningen för att föra en expansiv penningpolitik. Inflationen ser ut att fortsatt vara svag vilket gör att åtstramningar inte är aktuella. Med kreditspreadar på attraktiva nivåer och Riksbanken som ”back-stop” ser riskjusterad avkastning attraktiv ut för obligationer utgivna i SEK, skriver förvaltaren om läget på kreditmarknaden.

  Förvaltaren avslutar med att skriva att man selektivt fortsätter öka kreditrisken, samtidigt som man prioriterar att fortsatt ha en stor kassa.

  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Stadshypotek, Lansförsäkringar Hypotek och Akelius Residential Property.

  Totalt hade fonden 140 räntebärande väredpapper.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Öhman Global Growth ökade 5,9 procent i juni - W-scope med urstark kursutveckling  

  Öhman Global Growth ökade 5,9 procent i juni - W-scope med urstark kursutveckling

  Fonden Öhman Global Growth steg 5,9 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 4,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 26,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 5,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Likt tidigare månader hade aktier inom teknologisektorn som helthet en mycket fin utveckling under juni.

  "Teknologiaktier fortsatte att lysa klarast, men även flera mer cykliska sektorer som basindustri och finans utvecklades positivt. Svagast var utvecklingen för mer defensiva sektorer som utilities och hälsovård. Ökad smittspridning av covid-19 oroar åter, medan ekonomisk data varit lite mer positiv", skriver förvaltaren.

  I fonden presterade innehaven inom just teknologi, basindustri och industri bäst under juni.

  Fondens exponering mot verkstad och finans, samt portföljens kassa drog under månaden ner avkastningen.

  De enskilda innehaven som gick starkast var W-scope (upp 70 procent), Sinch (26 procent) och Alfen (28 procent).

  Månadens svagaste innehav blev Trainline (-11 procent) och Global payments (-6 procent).

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Sinch, Samsung SDI och Microsoft med vikterna 4,77, 3,34 och 3,20 procent.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark månad för stora teknikinnehav - Öhman Global Hållbar ökade 3,4 procent i juni  

  Stark månad för stora teknikinnehav - Öhman Global Hållbar ökade 3,4 procent i juni

  Fonden Öhman Global Hållbar steg 3,4 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens mest positivt bidragande sektorer blev under månaden teknologi, finans och sällanköpsvaror. Sektorerna som stod för den svagaste utvecklingen var kommunikationstjänster och hälsovård.

  De bästa enskilda innehaven blev Microsoft, Amazon och Apple. Flera mindre bolag, som exempelvis Alfen, StoneCo och W-scope presterade i juni också starkt.

  Angående aktiemarknadens utveckling nämner förvaltaren att juni präglats av både positiva och negativa nyheter till följd av coronakrisen.

  "Den senaste tidens ökande smittspridning, framför allt i USA, har ökat osäkerheten medan ekonomisk data bidragit något till den positiva vågskålen. Vi ser värderingen som något ansträngd generellt, men med stora variationer mellan bolag", skriver förvaltaren.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Microsoft, Alphabet och Apple med portföljvikterna 4,35, 3,75 respektive 3,22 procent.

  Störst branschexponering hade fonden mot teknik, sjukvård och finans.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Öhman Etisk Index USA ökade 0,31 procent i juni  

  Öhman Etisk Index USA ökade 0,31 procent i juni

  Fonden Öhman Etisk Index USA A steg 0,31 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,13 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,48 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,91 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid månadsskiftet hade fonden totalt 407 innehav vilket är en ökning från föregående månad (406). De tre största innehaven var Microsoft, Visa samt Procter & Gamble med vikterna 8,49, 1,91 respektive 1,70 procent. Fonden hade störst branschexponering mot teknik (26,4 procent vikt), finans (17,2 procent) och sjukvård (16,9 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 9,25 procent i juni - Större exponering mot Kina  

  JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund ökade 9,25 procent i juni - Större exponering mot Kina

  Fonden JOM Silkkitie Asia Equity Investment Fund steg 9,25 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 24,22 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden fortsatte de asiatiska marknaderna sin återhämtning efter vårens fall. Framförallt utvecklades många av de mindre bolagen starkt, skriver förvaltarna.

  Angående det makroekonomiska läget i asiens tillväxtmarknader nämner förvaltarna att inflationen i flera länder minskat stadigt. Detta menar förvaltarna har gett utrymme för ländernas centralbanker att sänka räntan utan att behöva oroa sig för utflöden av kapital.

  Fonden ökade under månaden portföljvikten mot sina innehav i Kina, medan man minskade vikten i några andra av fondens geografiska områden.

  Vid månadsskiftet var fondens geografiska exponering uppdelad enligt nedan.

  Kina - 17 procents vikt
  Pakistan - 17 procent
  Indien - 14 procent
  Filippinerna - 14 procent
  Vietnam - 13 procent
  Australien - 13 procent
  Indonesien - 13 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund minskade 0,42 procent i juni  

  JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund minskade 0,42 procent i juni

  Fonden JOM Komodo Indonesia Equity Investment Fund minskade 0,42 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 31,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Vid månadsskiftet låg räntan i Indonesien på 4,25 procent, medan inflationen var strax under två procent.

  Förvaltarna nämner ingenting om några förändringar bland fondens innehav.

  Vid månadens slut hade fonden störst branschexponering gentemot konsumentcykliska varor (26 procent vikt), industri (25 procent) och finans (13 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • SPP Fonder månadskommentar - Starkare ekonomisk återhämtning än väntat.  

  SPP Fonder månadskommentar - Starkare ekonomisk återhämtning än väntat.

  SPP Fonder skriver i sin marknadsrapport för juli att den globala ekonomiska återhämtningen i världen skett i överraskande fart. Optimistiska makrofsiffror gav till stor del upphov till att börserna steg även i juni. Vid månadsskiftet hade indexet MSCI World stigit 36 procent sedan bottennoteringen i mars.

  Även om coronavirusets spridning i vissa länder ökade under juni, menar förvaltarna att man troligen inte kommer återgå till vårens omfattande nedstängningar.

  "Den så kallade «peak lockdown» är således fortsatt bakom oss, även om de nya åtgärderna givetvis kan komma att ge upphov till märkbara ekonomiska konsekvenser. Toleransen för en ökande smittotakt är dock troligtvis högre än tidigare med tanke på de negativa ekonomiska konsekvenserna som blev följden av de breda nedstängningarna".

  Under våren och den tidiga sommaren skiftade favoritskapet i det amerikanska presidentvalet

  "För bara några månader sedan var Trump storfavorit till att bli återvald som president i USA. Sedan i mars, efter hantering av covid-19-pandemin, ökande arbetslöshet och efterföljande
  protester mot polisvåld och rasism, har hans popularitetssiffror istället fallit kraftigt. Biden seglar därmed upp som favorit fyra månader innan valet", skriver förvaltarna.

  På kort sikt råder visst konsensus om att en seger för demokraten Biden hade varit negativt för marknaden, medan bilden på längre sikt är något mer balanserad.

  Fondbolaget bedömer marknadsutsikterna för sex olika tillgångsslag: svenska aktier (övervikt), globala aktier (övervikt), tillväxtmarknader (övervikt), svenska obligationer (normalvikt), globala obligationer (normalvikt) och krediter (övervikt). Samtliga är oförändrade från sen förra månaden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köp i Essity, Telia och Investor - Carnegie Strategy ökade 1,8 procent i juni  

  Köp i Essity, Telia och Investor - Carnegie Strategy ökade 1,8 procent i juni

  Fonden Carnegie Strategy steg 1,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Utvecklingen på värdepappersmarknaderna indikerar att världsekonomin kommer att återhämta sig relativt snabbt. De massiva stöd som stater och centralbanker implementerar förväntas ge effekt under lång tid. Samtidigt lättar land efter land nu på restriktionerna, vilket ger
  utslag i en ökad ekonomisk aktivitet", skriver förvaltaren John Strömgren.

  Strömgren menar att företagsobligationsmarknaden inte återhämtat sig lika starkt som aktiemarknaden, men att det även där finns indikationer på en återhämtning.

  Fondens aktieandel låg vid månadsskiftet på 60 procent. Under månaden köptes ytterligare i aktier Essity, Telia och Investor.

  Förvaltaren tror att efterfrågan på Essitys hygienprodukter fortsatt kommer vara hög. Med hänsyn till bolagets stabilitet och starka finansiella ställning betraktar förvaltaren värderingen som låg.

  "Telia är också defensivt i sin karaktär. Ny ledning som bevisat sig tidigare på annat håll skapar förväntningar om större fokus på aktieägarvärde. Investor har en bra portfölj som kan köpas till över 20 procent rabatt", avslutar Strömgren.

  Vid månadsskiftet var fondens största aktieinnehav Investor (7,3 procent av total portfölj), Holmen (6,9 procent) och Essity (5,2 procent).

  Månadens tre största emittenter var Heimstaden, Akelius och SBB.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Potential i bostads- och samhällsfastigheter - Carnegie Corporate Bond ökade 2,9 procent i juni  

  Potential i bostads- och samhällsfastigheter - Carnegie Corporate Bond ökade 2,9 procent i juni

  Fonden Carnegie Corporate Bond A steg 2,9 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I den inledande marknadskommentaren nämner förvaltarna att utvecklingen på finansmarknaderna tyder på en stabil återhämtning.

  "Utvecklingen på de globala finansmarknaderna fortsätter att indikera en relativt snabb
  återhämtning för världsekonomin. Stimulanspaket, stödåtgärder och bristen på alternativ får världens börser att nosa på rekordnivåer samtidigt som nyheter att viruset får ny spridning får dito att darra. När land efterland nu lättar på restriktionerna står återöppnandet i fokus när viruset på flera håll i USA tvingat till nya karantänåtgärder", skriver förvaltarna.

  Enligt förvaltarna har primärmarknaden börjat öppna upp allt mer, både inom investment grade och high yield. Exempel på bolag som nyligen emitterat är TietoEvry, Statnett, Bulk Industrier och Cibus.

  Inom investment grade har fastighetskrediter gett bra betalt i jämförelse med andra sektorer. Förvaltarna tror dock att det fortsatt finns potential i sektorn och ökade under juni exponeringen mot främst bostads- och samhällsfastigheter.

  Fondens största emittenter per utgången av månaden var SBB, Heimstaden och Storebrand med portföljvikterna 3,5, 3,4 respektive 2,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Global minskade 0,5 procent i juni - förvaltaren lyfter Salesforce som intressant innehav  

  Carnegie Global minskade 0,5 procent i juni - förvaltaren lyfter Salesforce som intressant innehav

  Fonden Carnegie Global minskade 0,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 19,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden gjordes inga förändringar i portföljen, uppger förvaltaren Mikael Tarnawski-Berlin. I rapporten skriver förvaltaren istället fördjupande om Saas-bolaget Salesforce som fonden tog in under coronafallet.

  "Saas betyder att man säljer mjukvaran som en tjänst över internet. CRM är marknadsledande
  inom Saas för frontoffice. De levererar allt ett företag behöver för att sköta sina kundkontakter
  som säljsystem, servicesystem och marknadsföring", skriver förvaltaren.

  Enligt förvaltaren innebär tillämpandet av Saas-modellen att bolaget alltid får betalt i förskott. Dessutom är intäkterna återkommande och nio av tio kunder stannar till nästa år utan att de behöver göra något.

  Trots att man vid första anblick ibland kan tycka att Saas-bolag ser högt värderade ut, menar förvaltaren att det finns vissa strukturer i bolagens affärsmodeller och redovisningssätt som gör att verkligheten är en annan. Baserat på förvaltarens estimat värderas Salesforce till 22 gånger kassaflödet för mars, vilket han sett till bolagets potential anser är billigt.

  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Alphabet, Salesforce.com och Ryman Healthcare med portföljvikterna 6,4,5,2 respektive 5,1 procent.

  Fondens geografiska exponering vid månadens slut står nedan.

  USA - 70 procent av portfölj
  Storbritannien - 7 procent
  Nya Zeeland - 5 procent
  Spanien - 5 procent
  Nederländerna - 5 procent
  Mexiko - 4 procent
  Japan - 4 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C Worldwide Healthcare Select minskade 1,5 procent i juni - ökade i flera innehav  

  C Worldwide Healthcare Select minskade 1,5 procent i juni - ökade i flera innehav

  Fonden C Worldwide Healthcare Select minskade 1,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,1 procent och är därmed bättre än index som har ökat 0,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för fonden var Accelerate Diangostics, Biohaven, Biomarin och Horizon Pharma. Anthem, Hero Therapeutics och Novocure bidrog negativt till fonden. Enligt fonden berodde fallet för Anthem på oro gällande om Demokraterna kommer vinna kommande val i USA.

  Fonden ökade i Novo Nordisk, Glaukos, Novocure, AstraZeneca, Axonics Neuromodulation, Dexcom och Oncopeptides.

  Fonden minskade i Biohaven och sålde i Stemline.

  Vid månadsskiftet va fondens största innehav Roche Holding, Thermo Fisher Scientific, AstraZeneca, Novo Nordisk och Anthem.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden Small Cap ökade 4 procent i juni - Elekta tyngde  

  C WorldWide Sweden Small Cap ökade 4 procent i juni - Elekta tyngde

  Fonden C WorldWide Sweden Small Cap 1A steg 4 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden var NetEnt, Enea och Hansa Biopharma positiva bidragsgivare till fonden. Under månaden blev NetEnt föremål för bud från den större branschkollegan tillika konkurrenten Evolution Gaming.

  Elekta fanns bland de negativa bidragen. Fonden tror dock att aktien kommer återhämta sig.

  "Negativt bidrag erhölls bland annat från Elekta där VD Richard Hausman avgick med omedelbar verkan. Nyheten är kortsiktigt negativ men vi har fortsatt tilltro till bolagets framtida tillväxtpotential."

  Fonden intog en ny position i Munters, vilka anses som ledande leverantörer av industriella klimatlösningar. Vidare ökade fonden i Intrum, Systemair och Vitrolife.

  Fonden minskade i Evolution Gaming och NetEnt.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Mycronic, Addtech, Securitas, Storytel och Mips.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Sweden ökade 2,2 procent i juni - tar ny position i Systemair  

  C WorldWide Sweden ökade 2,2 procent i juni - tar ny position i Systemair

  Fonden C WorldWide Sweden 1A steg 2,2 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för fonden var under månaden XSpray Pharma och ABB. Xspary Pharma annonserade att de har börjat med registreringsgrundande kliniska studier med HyNap-Dasa med syfte att påvisa bioekvivalens med originalläkemedlet Sprycel.

  Negativa innehav var Elekta. Fonden tror dock att effekter är kortsiktig.

  "Negativa bidrag erhölls bland annat från Elekta där VD Richard Hausman avgick med omedelbar verkan av personliga skäl. Nyheten är kortsiktigt negativ men vi har fortsatt tilltro till bolagets framtida tillväxtpotential."

  Vidare tog fonden en ny position i ventilationstillverkaren Systemair. Fonden ökade även sitt innehav i Artificial Solutions i samband med en nyemission.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Atlas Copco, Essity, Storytel, Hexagon, Assa Abloy och AstraZeneca.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juni - köper i nylanserad fond  

  Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juni - köper i nylanserad fond

  Fonden Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I rapporten kommenterar förvaltare Du Rietz den osäkra framtiden för marknaden.

  "Efter en så kraftig inbromsning, där ekonomin de facto stängdes ned, var en återhämtning självklar även på kort sikt. Den stora frågan är vilken nivå ekonomin kommer tillbaka till?"

  Under månaden har fonden sålt cirka två tredjedelar av sitt innehav i Aktie-Ansvar Kvanthedge. Samtidigt har fonden valt att köpa i den nylanserade fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

  "Räntestrategi har ett flexibelt räntemandat och betydligt lägre volatilitet än Kvanthedge. Bytet bör därmed medföra att risken i fonden sänkts något", kommenterar ansvarig fondförvaltare Peder Du Rietz.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Nordic ökade 1,3 procent i juni - Novo Nordisk fortsatt största innehav  

  C WorldWide Nordic ökade 1,3 procent i juni - Novo Nordisk fortsatt största innehav

  Fonden C WorldWide Nordic 1A steg 1,3 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Industrivaror och tjänster är fortsatt fondens största sektor, följt av hälsovård och finans.

  Fondens geografiska exponering är 45,8 procent mot Sverige, 33,6 procent mot Danmark, 11,5 procent mot Finland samt 7,5 procent mot Norge.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, Atlas Copco, Vestas Wind Systems, Ørsted och Essity.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Carnegie Total ökade 1,6 procent i juni - Asia drog upp  

  Carnegie Total ökade 1,6 procent i juni - Asia drog upp

  Fonden Carnegie Total steg 1,6 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens innehav i aktiefonder stod Carnegie Asia för det starkaste uppgången. Fonden var vid månadsskiftet upp 8,2 procent. OPM Listed PE och Carnegie Småbolagsfond utvecklades också bra och steg 2,3 respektive 3,6 procent.

  I räntedelen presterade Carnegie High Yield bäst och ökade under juni med 6,3 procent. Innehaven Carnegie Corporate Bond och Carnegie Investment Grade steg med 2,9 respektive 1,1 procent.

  I sin helhet är förvaltarna optimistiskt inställda till aktiemarknadens framtid.

  "Risken för en rekyl på aktiemarknaderna har ökat i takt med den starka uppgången, men så länge som den ekonomiska återhämtningen håller i sig bör den bli begränsad i både tid och
  omfattning. Massiva stimulanser och låga räntor innebär, trots höga historiska värderingar, att det finns relativt goda förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling på världens börser framöver", skriver förvaltarna.

  Fondens största innehav i aktiefonder var vid månadsskiftet Carnegie Sverigefond (18 procent vikt) och C WorldWide Global Equities Ethical (18 procent).

  Största räntefonden var Carnegie Corporate Bond (16 procent).
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Emerging Markets ökade 9,6 procent i juni - köper i XP och säljer i Indusind Bank och AIA  

  C WorldWide Emerging Markets ökade 9,6 procent i juni - köper i XP och säljer i Indusind Bank och AIA

  Fonden C WorldWide Emerging Markets steg 9,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,6 procent och är därmed bättre än index som har minskat 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare var Sea Ltd., TSMC och Samsung Electronics. Enligt fonden levererade Sea Ltd. starka resultat inom e-handeln i Sydostasien.

  Negativa bidragsgivare var Anhui Conch, Douzone Bizon och A-Living.

  Under perioden tog fonden nya positioner i e-handelsplattformen XP. Fonden avyttrade i Indusind Bank då förvaltarna inte ser någon positiv ekonomisk utveckling i Indien. Dock är fonden positiv till Indien på lång sikt.

  Vidare avyttrar fonden i AIA Group. Detta på grund v ökad konkurrens, låga räntor och bättre alternativ på annat håll. Vid månadsskiftet var fondens största innehav Tencent Holdings, Alibaba Group, Samsung Electronics och TSMC - ADR.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Asia ökade 10,6 procent i juni - rapporterar flera förändringar i sin portfölj  

  C WorldWide Asia ökade 10,6 procent i juni - rapporterar flera förändringar i sin portfölj

  Fonden C WorldWide Asia 1A steg 10,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 7,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för fonden var under perioden Sea, Hua Hong Semiconductor och LG Chem.

  Fonden rapporterar flera nya förändringar i sin portfölj. Fonden tog nya positioner i Top Glove som tillverkar handskar, Meitun Dianping som jobbar med budtjänster, och Hong Kong Echanges & Clearing Limited (HKEX) som äger och driver handelsplatser i Hongkong.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Tencent Holdings, Alibaba Group, TSMC och Samsung Electronics.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Systemair nu sjätte största innehav - Carnegie Småbolagsfond ökade 3,6 procent i juni  

  Systemair nu sjätte största innehav - Carnegie Småbolagsfond ökade 3,6 procent i juni

  Fonden Carnegie Småbolagsfond steg 3,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,89 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden ökade fonden sitt innehav i IT-konsultbolaget Knowit. Förvaltaren bedömer att bolagets kunder betraktar Knowit som en viktig leverantör, vilket gör att coronakrisens påverkan på efterfrågebilden bör begränsas. Dessutom ser man en attraktiv värdering i bolaget.

  Fonden ökade i juni även sitt innehav i ventilationsbolaget Systemair.

  "Systemair har under året uppvisat en god utveckling med fin försäljningsutveckling och en
  bra lönsamhet. Blickar vi framåt tror vi på en fortsatt god efterfrågan. Det blir allt viktigare med
  en modern och effektiv ventilation för att klara framtidens miljökrav", skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

  Henriksson tror även att ökat fokus på ESG kan gynna Systemair.

  Största positiva bidragsgivare blev under månaden Stillfront, Embracer och Arjo.

  Innehaven som i juni presterade sämst var Atrium Ljungberg, Resurs Holding och Millicom.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Stillfront, Nordic Waterproofing och Scandi Standard med portföljvikterna 9,6, 7,7 respektive 6,7 procent.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Stable Equities minskade 0,7 procent i juni - tar ny position i Keurig Dr Pepper  

  C WorldWide Stable Equities minskade 0,7 procent i juni - tar ny position i Keurig Dr Pepper

  Fonden C WorldWide Stable Equities 1A minskade 0,7 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 8,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna berodde fondens positiva utveckling på aktieval inom fastigheter, kraftförsörjning och verkstad. Samtidigt gick det svagare för bank och hälsovård.

  Positiva bidragsgivare var Atlantica Sustainable Infrastructure och Microsoft. Enligt förvaltarna gynnas Micosoft av trenden mot fler molnbaserade tjänster.

  Negativa bidragsgivare var Hongkong Guangdon och Anthem.

  Fonden tog en ny position i Keurig Dr Pepper (KDP), vilket är ett resultat av samgåendet mellan kaffeföretaget Keurig och läskeföretaget Dr Pepper. Förvaltarna tror att Keurig kommer gynnas av en ökad koffeinkonsumtion som kommer tillsammans med mer hemmasittande i och med covid-19.

  Fonden köpte även i Dollar General och sålde i NextEra.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Atlantica Sustainable Infrastructure, Intercontinental Exchange, Agnico Eagle Mines och Grand City Properties.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bergman & Beving med urstark kursutveckling - Carnegie Micro Cap ökade 7,6 procent i juni  

  Bergman & Beving med urstark kursutveckling - Carnegie Micro Cap ökade 7,6 procent i juni

  Fonden Carnegie Micro Cap steg 7,6 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Månaden karaktäriserades av statistik som var överraskade stark och indikerade en
  återhämtning efter några mycket utmanande månader i spåren av corona. Något som gynnar
  portföljen som har innehav med exponering mot konjunkturen", skriver förvaltaren Viktor Henriksson.

  Fondens bästa innehav blev under månaden Bergman & Beving, som steg 22 procent. I maj släppte bolaget en lovande kvartalsrapport som visade fin försäljning och lönsamhet. Visserligen menar förvaltaren att bolagets exponering mot bygg och industri i dessa tider kan vara oroande, men att bolaget fortsätter ha en underliggande positiv utveckling.

  I juni ökade fonden innehavet i Sdiptech, uppger Henriksson. Han nämner bland annat att man tror på en bra organisk utveckling, nya förvärv och anser att bolaget besitter en attraktiv värdering.

  Fonden köpte även aktier i IT-konsultbolaget Knowit och i Bulten.

  "Vi har under maj och juni ökat vårt innehav i Bulten. Vi ser bolaget som mycket välskött och
  med en attraktiv marknadsposition. Naturligtvis är kunderna, personbilstillverkarna, påverkade av
  Corona-krisen, men vi ser allt fler stödpaket riktade mot just den industrin", avslutar Henriksson.

  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Stillfront, Instalco och Scandi Standard med portföljvikterna 12,8, 6,3 och 6,0 procent.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities Ethical ökade 1,8 procent i juni - tror på gynnsam trend för Amazon och Microsoft  

  C WorldWide Global Equities Ethical ökade 1,8 procent i juni - tror på gynnsam trend för Amazon och Microsoft

  Fonden C WorldWide Global Equities Ethical 1A steg 1,8 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 1,4 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för månaden var Amazon, Microsoft och AIA. Fonden anser att Amazon och Microsoft har gynnats av trenden mot fler molnbaserade tjänster. AIA har fått ökat tillträde till den kinesiska marknaden, vilket fonden anser är positivt för aktien.

  Bland de negativa bidragsgivarna finns Ecolab, Visa och Coca-Cola. Enligt fonden har Ecolab drabbats negativt av att flera länder behövt stängas ner. På sikt tror förvaltarna att bolaget kommer gynnas av ett ökat fokus på hygienprodukter.

  Under månaden ökade fonden i Novo Nordisk och minskade i Ecolab.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Visa, HDFC, Amazon.com och The Home Depot.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • C WorldWide Global Equities ökade 1,9 procent i juni - Amazon och Microsoft gynnas av trend mot molnbaserat  

  C WorldWide Global Equities ökade 1,9 procent i juni - Amazon och Microsoft gynnas av trend mot molnbaserat

  Fonden C WorldWide Global Equities 1A steg 1,9 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare för fonden var Amazon, Microsoft och AIA.

  Fonden anser att Amazon och Microsoft gynnas av trenden mot fler molnbaserade tjänster. Vidare skriver fondens förvaltare att AIA fått ökat tillträde till den kinesiska marknaden, vilket anses ha gett stöd åt aktien.

  Ecolab, NextEra och Coca-Cola bidrog negativt till fonden. Ecolab som säljer produkter till restauranger och hotell har drabbats negativt av att länder stängt ner. På sikt anser fonden att bolagen kommer gynnas av ett ökat begär efter hygienprodukter.

  Under månaden ökade fonden i Novo Nordisk och minskade i Ecolab.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Visa, Amazon.com, HDFC och The Home Depot.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • JD.com och Netease noteras i Hongkong - Carnegie Asia ökade 8,2 procent i juni  

  JD.com och Netease noteras i Hongkong - Carnegie Asia ökade 8,2 procent i juni

  Fonden Carnegie Asia steg 8,2 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående läget på marknaden nämner förvaltaren att vissa makrosiffror i Kina kommit in över förväntan.

  "Kinas PMI utvecklades bättre i juni och även fastighetsförsäljningen för första halvåret var över
  förväntan trots två förlorade månader i februari och mars. Det är främst internet- och
  teknologibolag som leder börsuppgången", skriver förvaltaren Gunnar Påhlson.

  Fondens största positiva bidragsgivare blev under månaden JD.com, Tencent, Meituan och Netease.

  JD.com och Netease noteras nu på Hongkong-börsen, vilket förvaltaren menar ökar intresset för bolagen bland investerare.

  Innehaven som under juni presterade sämst var Bajaj Finance och HFDC.

  Taiwan Semiconductors, Tencent och Samsung var fondens tre största innehav per utgången av månaden med vikterna 9,2, 8,8 respektive 7,3 procent.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Utdelningarna förväntas sjunka med 20 procent under sommaren - Carnegie Rysslandsfond ökade 0,98 procent i juni  

  Utdelningarna förväntas sjunka med 20 procent under sommaren - Carnegie Rysslandsfond ökade 0,98 procent i juni

  Fonden Carnegie Rysslandsfond steg 0,98 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,74 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Fredrik Colliander skriver inledningsvis att den ryska marknaden i förhållande till stora delar av omvärlden varit lugn under juni. Angående den stora oljesektorn i landet uttrycker Colliander viss pessimism.

  "Under maj månad sjönk till exempel produktionen av olja och kondensat i Ryssland 17
  procent till 9,4 miljoner fat per dag. Vid slutet av månaden hade Ryssland fått ner produktionen av råolja till de 8,5 miljoner fat per dag som stipulerades i OPEC+avtalet. Nedskärningarna
  såväl som det låga priset slår givetvis på bolagsresultaten inom oljesektorn. Resultaten för andra kvartalet kommer att se mycket illa ut", skriver förvaltaren.

  En tydlig fördel med den ryska marknaden menar Colliander är bolagens generellt höga utdelningar. Man räknar dock med att utdelningar under sommaren kommer minska med 20 procent jämfört med förra sommaren.

  I slutet av rapporten uppger Colliander att man inte har någon som helst exponering gentemot Norilsk Nickel, vars anläggning på Arktis nyligen orsakade ett dieselutsläpp på 21 000 ton.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Gazprom, Sberbank och Surgutnefteg med 8,7, 8,1 och 7,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köp i Essity och Astrazeneca - Carnegie Sverigefond ökade 0,59 procent i juni  

  Köp i Essity och Astrazeneca - Carnegie Sverigefond ökade 0,59 procent i juni

  Fonden Carnegie Sverigefond steg 0,59 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I takt med att världen fortsätter öppna upp steg stockholmsbörsen även under juni. Enligt förvaltaren finns indikationer på en kraftig ekonomisk återhämtning i Kina, vilket man givetvis också hoppas på i USA och Europa.

  "Vi är lite skeptiska till detta då konsumtionen nog kommer att vara under press i väst, dels för att
  många fortfarande är arbetslösa, dels för att coronaviruset eskalerar i vissa amerikanska stater
  och i fall de nu försenar sin återöppning kommer nog konsumtionen att påverkas negativt", skriver förvaltaren Simon Blecher.

  I juni köpte fonden aktier i Essity och AstraZeneca, vars kurser under månaden föll.

  Blecher skriver att börsen står inför flera utmaningar. Han nämner bland annat risken för nya hot i konflikten mellan USA och Kina, samtidigt som viruset är långt ifrån besegrat..

  Dock menar förvaltaren att portföljen är fylld av välskötta bolag med starka balansräkningar, som på några års sikt bör gå mot en ljus framtid.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade 5,8 procent i juni - gör flera ändringar i portföljen  

  Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders ökade 5,8 procent i juni - gör flera ändringar i portföljen

  Fonden Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders steg 5,8 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna beror fondens underprestation på negativa aktieeffekter från utilities och fastighetssektorn.

  Fondens förvaltare anser att ledare inom industri kommer klara oron kring covid-19 och komma ut starkare. Enligt fonden kommer dessa att öka klyftan gentemot företag med sämre affärsmodeller. Fonden anser att deras konkurrensfördelar ger dem större utrymme att växa.

  Efter tre starka år på tillväxtmarknaderna tror fonden att avkastningen på investerat kapital (ROIC) kommer att minska under kommande år. Fonden refererar till en analys gjord av JPMorgan, i vilken vinsttillväxten för 2020 har minskat med 20 till 25 procent för tillväxtmarknader.

  Vidare anser fonden att den största faran är över. VIX-indexet har tangerat sin topp sedan mars, vilket fonden anser indikerar att de värsta riskfarhågorna är förbi. Dock anser fonden att detta kan påverkas av virusets utbrottsutveckling.

  Fonden gjorde flera förändringar under juni månad. Fonden köpte köpte in sig i Mahanagar Gas, Micro-Star och Hongkong-börsen. Samtidigt sålde fonden sitt resterande innehav i Korea Zinc.

  Fonden ökade även sitt innehav i B3 och minskade i Indraprastha Gas.

  Fondens totala innehav uppgår nu till 49.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Alibaba Group Holding, Tencent Holdings, Taiwan Semiconductor och Samsung Electronics.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i juni - kreditrisk bidrog till positiv avkastning  

  Aktie-Ansvar Graal Offensiv ökade 0,3 procent i juni - kreditrisk bidrog till positiv avkastning

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Offensiv steg 0,3 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som var oförändrad under samma period. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I huvudsak är det kreditrisken som har bidragit till avkastningen enligt Ljungqvist, som kommenterar utgångspunkterna.

  "En av utgångspunkterna för förvaltningen i början av juni var såsom tidigare att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade konkursrisken i företagssektorn. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som har bäst risk- och avkastningsprofil."

  Fondens avkastning kommer från dubbel B-segmentet med obligationer inom high yield. Dessa har tidigare laggat i sin återhämtning, men har nu kommit ikapp enligt Ljungqvist.

  Vidare anser Ljungqvist att läget kring covid-19 är osäkert, samtidigt som stimulanser från centralbanker kan få fart på marknaden.

  "Vi ser också risk för marknadsoro i samband med nyheter om lokala Covid-19-utbrott här och där i olika länder. I andra vågskålen ligger att den amerikanska centralbanken blåser på och har aviserat att de kommer att köpa företagsobligationer, vilket borde bli en stark drivkraft för tillgångsslaget en tid framöver."

  Fondens spreadduration ligger runt 2. Fondens ränteduration låg vid månadsskiftet på 0,2.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt ingen aktieexponering i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,10 procent i juni  

  Fortsatt ingen aktieexponering i Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge, som ökade 1,10 procent i juni

  Fonden Aktie-Ansvar Graal Aktiehedge steg 1,10 procent i juni. Det framgår av en månadsrapport.

  Hela fondens avkastning under månaden är hänförlig till räntebärande placeringar och fonden har fortsatt ingen aktieexponering, uppger förvaltaren Maria Ljungqvist.

  Enligt förvaltaren skapades större delen av månadens avkastning i och med en minskning i kreditriskpåslag, vilket motsvarade en obligationsuppvärdering.

  "En av utgångpunkterna för förvaltningen i början av juni var såsom tidigare att kreditrisk genom rådande kreditpåslag kunde bidra positivt till avkastningen trots den generellt ökade
  konkursrisken i företagssektorn. En annan utgångspunkt var att renodlad ränteduration inte var det investeringsalternativ som har bäst risk- och avkastningsprofil. Underliggande ränta har
  visserligen givit ett litet positivt bidrag som kunde blivit något större om fonden hade haft längre ränteduration, men det är i huvudsak kreditrisken som har bidragit till avkastningen och då
  främst kursuppvärderingen kopplad till att kreditriskpåslagen har minskat under månaden", Ljungqvist.

  Ljungvist skriver även att kreditpåslagen inte längre är lika generösa som tidigare. Dessutom finns en betydande risk för marknadsoro för en ökning av coronavirusets spridning.

  Däremot har amerikanska centralbanken aviserat att de kommer köpa företagsobligationer, vilket förvaltaren tror kommer bli en drivkraft för tillgångsslagets utveckling framöver.

  Vid månadsskiftet låg fondens spreadduration på runt 1,9. Räntedurationen var mycket kortare och låg vid tidpunkten på 0,4.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juli - köper i nylanserad fond  

  Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juli - köper i nylanserad fond

  Fonden Aktie-Ansvar Multistrategi minskade 0,5 procent i juli. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,5 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Peder Du Rietz.

  I rapporten kommenterar förvaltare Du Rietz den osäkra framtiden för marknaden.

  "Efter en så kraftig inbromsning, där ekonomin de facto stängdes ned, var en återhämtning självklar även på kort sikt. Den stora frågan är vilken nivå ekonomin kommer tillbaka till?"

  Under månaden har fonden sålt cirka två tredjedelar av sitt innehav i Aktie-Ansvar Kvanthedge. Samtidigt har fonden valt att köpa i den nylanserade fonden Aktie-Ansvar Räntestrategi.

  "Räntestrategi har ett flexibelt räntemandat och betydligt lägre volatilitet än Kvanthedge. Bytet bör därmed medföra att risken i fonden sänkts något", kommenterar ansvarig fondförvaltare Peder Du Rietz.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Valutaportföljen gick svagt - Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 2,8 procent i juni  

  Valutaportföljen gick svagt - Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 2,8 procent i juni

  Fonden Aktie-Ansvar Kvanthedge minskade 2,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 22,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden backade aktieindexportföljen. Vinster gjordes i fondens positioner i FTSE 100, Hang Seng och SMI, men avkastningen drogs under nollstrecket av förluster i DAX, OMXS30 och IBEX 35.

  Även räntedelen av portföljen backade, vilket enligt förvaltaren främst var hänförligt till förluster från positioner i tyska och japanska statsobligationer.

  Den största delen av fondens negativa månadsutveckling kommer dock från fondens valutainnehav.

  "Valutaportföljen stod för lejonparten av månadens nedgång. Positionen i JPY/USD gav visserligen en positiv avkastning, men detta var också den enda ljusglimten i portföljen. Särskilt
  misslyckade var positionerna i AUD/USD, CAD/USD och EUR/USD", skriver förvaltaren Björn Löfdahl.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nordnet lanserar hållbarhetsdata för börshandlade fonder - först i Sverige  

  Nordnet lanserar hållbarhetsdata för börshandlade fonder - först i Sverige

  Internetbanken Nordnet meddelar att man lanserar hållbarhetsdata för börshandlade fonder. Detta ska enligt bolaget göra att man är först i Sverige med det.

  Nordnet lanserar screeners och data relaterade till hållbarhet för de börshandlade fonder som distribueras via bolagets plattform. Informationen ska göra det möjligt för spararna att göra hållbara val vid investeringar i ETF:er.

  Hållbarhetsdatan ska visas för över 800 börshandlade fonder från ett stort antal olika fondbolag på Nordnets plattform. På samma gång som hållbarhetsdatan introduceras ska även Nordnets ETF-sidor med information om risk- och volatilitetsvärden som sharpekvot och standardavvikelse uppdateras. Datan kommer från Morningstar, som tidigare i år förvärvade ESG-analysföretaget Sustainalytics.

  "Nu kan våra sparare välja börshandlade fonder efter faktorer som miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, samt välja bort olika typer av innehav de inte vill ha i sina ETF:er. Vad jag vet är vi först ut på marknaden med denna funktion, vilket matchar vår ambition att ligga i absolut framkant när det gäller hållbart sparande", säger Martin Ringberg, Sverigechef på Nordnet.  Taggar:
  #financials   #mutualfunds  

 • Stillfront, OEM och Lime gick starkt - Cliens Småbolag ökade 2,9 procent i juni  

  Stillfront, OEM och Lime gick starkt - Cliens Småbolag ökade 2,9 procent i juni

  Fonden Cliens Småbolag A steg 2,9 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens bästa innehav blev under månaden Stillfront, OEM International och Lime.

  På den negativa sidan fanns Addnode, AarhusKarlshamn och HMS Networks.

  Under juni köpte fonden aktier i JM, Concentric och OEM International. Man sålde däremot delar av innehaven i Trelleborg och Securitas, samt avyttrade hela SOBI.

  "Återhämtningen fortsätter och stimulanserna från världens centralbanker fortsätter att elda
  på börshumöret. Styrkan på återhämtningen har kanske avtagit lite men å andra sidan har nästan hela fallet under Coronakrisens inledning tagits igen", skriver förvaltaren Carl Sundblad angående läget på börsen.

  Trots börsens kraftiga uppgång nämner Sundblad att det fortsatt finns aktier som noterat stora nedgångar för året och att dessa blir mycket intressanta att följa under rapportperioden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norge ökade 0,5 procent i juni - Veidekke renodlar verksamheten och föreslår utdelning  

  Odin Norge ökade 0,5 procent i juni - Veidekke renodlar verksamheten och föreslår utdelning

  Fonden Odin Norge C steg 0,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 0,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21 procent och är därmed bättre än index som har minskat 21,5 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Vigdis Almestad.

  Almestad väljer att kommentera Veidekkes senaste affärer.

  "Veidekke har ingått ett avtal om att sälja sin fastighetsverksamhet för 7,7 miljarder norska kronor till ett konsortium - vilket ger en vinst på 1,3 miljarder norska kronor. Fastighetsbranschen blev efter ett tag mycket kapitalintensiv. Vi menar att transaktionen är den rätta lösningen för företaget både industriellt och ekonomiskt. Byggverksamheten kan nu renodlas och Veidekke kommer efter försäljningen att framstå som en ren skandinavisk entreprenör. Styrelsen kommer att föreslå en extrautdelning på 20 NOK per aktie"

  Vidare kommenterar Almestad XXLs senaste marknadsuppdatering, vilken anses som positiv.

  Månadens främsta bidragsgivare var Veidekke, XXL, Norsk Hydro, Subsea 7 och Aker BP. XXL hör även till bland de innehav som gått bäst för i år.

  Månadens sämsta bidragsgivare var Atea, Kongsberg Gruppen, Telenor, DNB och Equinor. Equinor och Atea hör även till de innehav som har gått sämst för i år.

  Vid månadsskiftet var de största innehaven Yara International, Borregaard, Telenor och Kongsberg Gruppen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Small Cap ökade 3,2 procent i juni - deltog i Sdiptechs emission  

  Odin Small Cap ökade 3,2 procent i juni - deltog i Sdiptechs emission

  Fonden Odin Small Cap steg 3,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jonathan Schönbäck.

  Schönbäck kommenterar specifikt utvecklingen hos Sinch, Sdiptech och Lime Technologies.

  "Bland de främsta bidragsgivarna förra månaden är fondens största position Sinch, som hanterar sms-kommunikation till konsumenter på uppdrag av olika företag, Sdiptech, teknikkoncern med inriktning mot urbana infrastrukturer, och Lime Techonlogies, som levererar CRM-system".

  Fonden deltog i en emission från Sdiptech för att finansiera köp företaget har gjort. Förutom det rapporterar fonden inga nya förändringar.

  Trots rådande viruskris tror Schönbäck på fondens innehav.

  Under perioden var fondens bästa innehav Sinch, Lime Technologies, Sdiptech B, OEM Intl B och Troax Group A. Sinch och Lime Technologies hör även till de innehav som det har gått bäst för i år.

  Sämst gick det för MedCap, Absolent Group, HMS Networks, Fjordkraft och Vaisala Corporation A. Absolent Group finns även bland de innehav som gått sämst för i år.

  Vid månadsskiftet var de största innehaven Sinch, Bredband 2 och Lime Technologies.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'välfinansierade kvalitetsbolag kan ta marknadsandelar' - Odin Sverige ökade 2,1 procent i juni  

  'välfinansierade kvalitetsbolag kan ta marknadsandelar' - Odin Sverige ökade 2,1 procent i juni

  Fonden Odin Sverige steg 2,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 3,7 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Jonathan Schönbäck.

  I juni bytte fonden förvaltare till Jonathan Schönbäck, som sedan tidigare ansvarar för ODIN Small Cap. I rapporten väljer Schönbäck att blicka fram emot kommande rapportperiod.

  "Framöver ska det bli spännande att följa resultatrapporterna för andra kvartalet för de bolag vi publicerar i juli. Efter det får vi i större utsträckning se hur den här perioden har påverkat företag och samtidigt höra vad de tycker om framtiden. Trots generellt lägre tillväxtförväntningar och osäkra tider framöver är vi övertygade om att vi som långsiktiga ägare i solida kvalitetsbolag är väl rustade för att ta oss igenom krisen."

  Vidare tror Schönbäck att innehaven kommer gå starka ur rådande kris. Enligt förvaltaren pekar erfarenheterna på att välfinansierade kvalitetsbolag kan ta marknadsandelar under kriser.

  Under månaden var de bästa innehaven Embracer Group B, Addlife B, Munters Group, Addtech B och Sweco B. Embracer Group B, Addlife B och Addtech B hör även till de bästa innehaven för året.

  De sämsta innehaven för månaden var Byggmax Group, Beijer Alma B, Biotage AB, Ahlstrom-Munksjö och Hexpol. Beijer Alma B är det innehav som gått sämst för i år.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Beijer Ref, Addlife B och Embracer Group B.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin USA minskade 1,4 procent i juni - Accenture går framåt  

  Odin USA minskade 1,4 procent i juni - Accenture går framåt

  Fonden Odin USA minskade 1,4 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Harald Nissen.

  Nissen kommenterar specifikt innehavet Accenture.

  "IT-serviceföretaget Accenture, som har delat räkenskapsår, redovisade sitt resultat för tredje kvartalet (mars-maj) där de överraskade positivt. Jämför med tredje kvartalet i fjol ökade försäljningen med 1,3 procent, trots corona-krisen."

  Enligt Nissen beror det ökade resultatet på en diversifierad kundbas.

  Fonden rapporterar inga större förändringar.

  Under månaden var de bästa bidragsgivarna Microsoft Corp, Accenture A, Broadridge Financial Solutions, Thermo Fisher Scientific och CDW Corp. Microsoft Corp och Thermo Fisher Scientific hör även till de bästa innehaven för året.

  De sämsta innehaven var HEICO Corp A, Medtronic, UnitedHealth Group, Inercontinental Exchange och Alphabet C.

  Vid månadsskiftet var de största innehaven Thermo Fisher Scientific, S&P Global Inc, Visa A och Alphabet C.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Emerging Markets ökade 3,5 procent i juni - köper i TSMC och säljer Henkel  

  Odin Emerging Markets ökade 3,5 procent i juni - köper i TSMC och säljer Henkel

  Fonden Odin Emerging Markets steg 3,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 6,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Dan Erik Glover.

  Förvaltaren Glover kommenterar förändringarna i fonden.

  "I juni tog vi in ett nytt bolag i fonden och sålde ett innehav. Nykomlingen taiwanesiska TSMC är
  världens största tillverkare av datorchips för chipdesigners som Apple, Huawai, Qualcomm, Nvida och Intel. Med digitalisering i vardagen, som upptrappningen av 5G, sakernas internet och artificiell intelligens, råder det ingen tvekan om att behovet av datorkraft bara kommer att öka. Det geniala med TSMC är att de har fokuserat på att bli bäst både på teknologi och skala. Det har gett TSMC en enorm konkurrensfördel, där de kan producera de mest komplicerade bitarna som bara Samsung kan konkurrera med."

  Enligt förvaltaren har TSMC en god ställning på marknaden med bra konkurrensfördelar, vilket gör det till en bra långsiktig investering.

  Fonden sålde sitt innehav i Henkel eftersom framtidsutsikterna ansågs som svaga.

  Under junimånad var fondens bästa innehav Tencent Holdings, Bid Corp, Crisil, Solarpack Corp Technologica och HDFC Bank - ADR. Tencent Holdings och Solarpack Corp Technologica hör även till de bästa innehaven för året.

  De sämsta innehaven för månaden var Travelsky Technology H, Garware Technical Fibres, Bidvest, Corp.Moctezuma och Shanghai M&G Sationary, Bidvest är det innehav som gått sämst i år.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Tencent Holdings, Hartalega Holdings, Alibaba och Garware Technical Fibres.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Europa ökade 1,5 procent i juni - spår normal situation först om ett bra tag  

  Odin Europa ökade 1,5 procent i juni - spår normal situation först om ett bra tag

  Fonden Odin Europa steg 1,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 12,8 procent och följer index som har minskat 12,8 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Håvard Opland.

  Förvaltaren Opland kommenterar den årliga utvecklingen i innehaven.

  "Året så här långt har präglats av god utveckling i våra hälso- och konsumentföretag och svag avkastning från våra investeringar i bank, finans och försäkring."

  Vidare kommenterar Opland utsikterna för marknaden.

  "Vi är fortfarande osäkra på om det värsta ligger bakom oss på aktiemarknaden. De hårdast drabbade länderna i Europa har lagt den största smittovågen bakom sig. Länderna öppnar nu gradvis, men vi tror inte att vi kommer att kunna vara tillbaka till en normal situation än på ett bra tag."

  Under månaden var fondens bästa innehav SEB, Bunzi, SAP SE, Henkel och Reckitt Benckiser Group. SEB, Reckitt Benckiser Group och SAP SE tillhör även de bästa innehaven för i år.

  De sämsta innehaven för månaden var Cancom, Howden Joinery Group. IMCD Group, Sanne Group och Spectris.

  Vid månadsskiftet var de största innehaven SAP SE, IMCD Group, Fresenius, Teleperformance, Kerry Group och Bunzl.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Fastighet minskade 0,5 procent i juni - tror på ökad online shopping  

  Odin Fastighet minskade 0,5 procent i juni - tror på ökad online shopping

  Fonden Odin Fastighet C minskade 0,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som minskade 1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 21,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 19 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Øystein Bogfjellmo.

  Bogfjellmo kommenterar covid-19s effekt på fastighetsmarknaden.

  "Covid-19 har satt sin prägel på fastighetsmarknaden och bidragit till en större skillnad mellan de olika fastighetssegmenten än tidigare. Vi ser generellt att efterfrågan på logistik- och lagerfastigheter ökar och det bekräftas av företagen. Människor har "upptäckt" att online shopping är ett flexibelt och fördelaktigt alternativ till fysisk detaljhandel"

  Vidare tror förvaltaren att trenden mot mer online shopping kommer fortsätta i Norden, och bli lik den i USA och Storbritannien.

  Bogfjellmo anser även att företag exponerade mot logistik- och lagerfastigheter samt mot hyresrätter ligger bra till prismässigt.

  Fondens bästa innehav för månaden var Sagax B, Stendörren Fastigheter B, NP3 Fastigheter, Nyfosa och Wihlborgs.

  De sämsta innehaven för månaden var Balder B, Entra, Corem Property B, Fabege och Pandox. Corem Propert B och Pandox finns även bland de företag som bidraget sämst till fonden för i år.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehvad Sagax B, Balder B och Wihlborgs.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Microsoft och Lifco bäst i år för Odin Global - fonden svagt ner i juni  

  Microsoft och Lifco bäst i år för Odin Global - fonden svagt ner i juni

  Fonden Odin Global C minskade 0,4 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,2 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Dybvad.

  Enligt förvaltaren Dybvad fortsätter fondens innehav att växa.

  "Sammantaget växer de företag vi äger bra trots krisen. Vår bedömning är att avkastningen på aktiemarknaderna framöver i större grad kommer att komma från resultattillväxt och utdelningar, snarare än multipelexpansion".

  Dybvad kommenterar specifikt mjukvarukonglomeratet Constellation Software, som enligt förvaltaren utvecklas starkt genom förvärv av små mjukvaruföretag i olika branscher.

  Vidare anser Dybvad att fonden bör ge en förväntad årlig avkastning på cirka 12 procent. Enligt förvaltaren ligger det i linje med den historiska avkastningen.

  Fondens bästa innehav för månaden var Amazon, Microsoft, Lifco, SAP och Accenture. Microsoft och Lifco hör även till de bästa innehaven för året.

  De sämsta innehaven för månaden var HEICO Corp A, Compass Group ADR, Judges Scientific, IMCD Group och DCC (GB).

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Lifco, IMCD Group, DCC (GB) och Constellation Software.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Odin Norden ökade 1,2 procent i juni- 'väl positionerad för framtida osäkerhet'  

  Odin Norden ökade 1,2 procent i juni- 'väl positionerad för framtida osäkerhet'

  Fonden Odin Norden steg 1,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,9 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Almestad.

  Fonden bytte i juni förvaltare till Vigdis Almestad. Almestad förvaltar sedan tidigare fonden ODIN Norge.

  Almestad lyfter fram XXL och DSV Panalpina som positiva innehav för fonden.

  "Bland de bästa bidragsgivarna hittar vi XXL och DSV Panalpina. XXL var också en av de bästa bidragsgivarna i maj. I juni släppte bolaget en marknadsuppdatering för andra kvartalet 2020, där man redovisar en stark försäljningstillväxt i Norden och aktien steg kraftigt. DSV Panalpina överraskade också investerarna positivt, med budskapet att det andra kvartalet ser ut att bli bättre än väntat".

  Vidare anser Almestad att fonden är väl positionerad för framtida osäkerhet kring marknaderna, och noterar spänningen inför kommande rapportperiod gällande effekterna av covid-19.

  De fem bästa innehaven under perioden var XXL, DSV Panalpina, Addlife , Munters Group och Addtech. Addlife hör även till de innehav som gått bäst för i år. De fem sämsta var Atea, Ossur, Coloplast , Vaisala Corporation och Neste.

  Vid månadsskiftet var de de största innehaven Beijer Ref, Sweco B, Hexagon B Atlas Copco B.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Explorer Dynamic - ser återhämtning i Kina samt minskar i Tencent  

  Pacific Explorer Dynamic - ser återhämtning i Kina samt minskar i Tencent

  Fonden Pacific Explorer Dynamic steg 8,5 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Gromark.

  Gromark kommenterar marknaden under juni:

  "Portföljen har fortsatt att återhämta sig på bred front. Under första halvåret så utklassade de kinarelaterade bolagen övriga tillväxtmarknadsbolag. Kina var först in och fört ut ur krisen och återhämtningen har gått fort."

  Vidare kommenterar Gromark konfrontationerna mellan Indien och Kina:

  "Annars har perioden präglas av de sammanstötningar som skett i gränstrakterna mellan Indien och Kina som ledde till ett antal döda soldater på båda sidor, man verkar ha lyckats dämpa spänningarna den senaste veckan dock".

  Förvaltaren påpekar även den positiva data som kommit in från indisk ekonomi, samt att världens största tillverkare av motorcyklar, Hero MotoCorp, ökade sin försäljning från 112 000 i maj till 450 000 i juni. Fonden avvaktar under sommarperioden med nya investeringar.

  Under perioden minskades innehaven i Tencent och Netease eftersom de närmat sig en portföljsvikt på 10 procent.

  De innehav som gick bäst under perioden var Tencent, X5 Retail och Mahindra & Mahindra. Sämst var XACTBear2, Shimao Property och SJM.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Plus ökade 1,0 procent i juni - optimism kring lönsamhetsförbättringar drev ABB uppåt  

  Lannebo Sverige Plus ökade 1,0 procent i juni - optimism kring lönsamhetsförbättringar drev ABB uppåt

  Fonden Lannebo Sverige Plus steg 1,0 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare fanns Traton, ABB och Husqvarna.

  "Traton, likt flera andra lastvagnstillverkare, återhämtade sig kursmässigt under månaden på förhoppningar om återhämtning då data visar på ökad utnyttjandegrad av lastvagnsparken", skriver förvaltarna. Aktien steg i juni 19 procent.

  ABB ökade i juni med 13 procent. Bolagets nytillträdde vd Björn Rosengren har uttryckt optimism kring att förbättra verksamhetens lönsamhet, vilket marknaden uppskattat.

  På den negativa sidan fanns Hennes & Mauritz och Elekta. Hennes & Mauritz föll på sin kvartalsrapport, med Elektas aktie sjönk i samband med en oväntad vd-avgång.

  Under månaden gjordes köp i Investor och SOBI. Man sålde i Dometic, Securitas och Skanska.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav SEB (5,8 procent vikt), Nokia (5,6 procent) och Ericsson (5,5 procent).

  Störst exponering hade fonden mot sektorerna nedan.

  Industrivaror och tjänster - 32,3 procent av fond
  Finans - 21,6 procent
  Sällanköpsvaror och tjänster - 18,3 procent


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Sverige Hållbar ökade 0,3 procent i juni - Stora köp i Essity  

  Lannebo Sverige Hållbar ökade 0,3 procent i juni - Stora köp i Essity

  Fonden Lannebo Sverige Hållbar steg 0,3 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,2 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland bolagen som i juni bidrog positivt till avkastningen finns bland annat Husqvarna. Husqvarna släppte under månaden en omvänd vinstvarning och har under coronapandemin fått ett uppsving i försäljningen av sina trädgårdsprodukter, uppger förvaltarna

  Även Zalando, där Kinnevik är majoritetsägare, har under våren haft en stark försäljning. I juni sålde Kinnevik dock aktier i bolaget och meddelade att man ska satsa mer på den onoterade delen av portföljen.

  Månadens största köp gjordes i Essity, Systemair och Stora Enso.

  Essity tillverkar produkter för personlig hygien, vilket förvaltarna tror är en bestående trend. Dessutom anser förvaltarna att bolaget är attraktivt värderat.

  Under juni ökades även innehaven i Systemair och Stora Enso.

  "De största försäljningarna gjordes i Atlas Copco, Bonava och Pandox. Efter stark kursutveckling minskade vi innehavet i Atlas Copco något. Bonava har utvecklats svagt operationellt och
  bolaget har varit försiktiga med att starta nya bostadsprojekt vilket hämmar vinstutvecklingen framgent. Innehavet i Pandox har minskat då vi ser en långsam återhämtning av beläggningsgraden på hotell i Europa", avslutar förvaltarna.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav AstraZeneca (6,7 procent vikt), AFRY (6,2 procent) och Stora Enso (5,2 procent).


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo High Yield ökade 2,8 procent i juni - invetserade i Cibus gröna obligation  

  Lannebo High Yield ökade 2,8 procent i juni - invetserade i Cibus gröna obligation

  Fonden Lannebo High Yield steg 2,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,9 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni har det varit hög aktivitet på primärmarknaden och många bolag gav ut nya emissioner, skriver förvaltarna. Under månaden deltog fonden i en emission av norska Abax Group, som erbjuder digitala lösningar för fordonsparker.

  Förvaltarna uppger att man i juni investerade i en ny grön obligation utgiven av Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag som hyr ut fastigheter till livsmedelskedjor, bland annat Coop. Likviden är avsedd för att exempelvis finansiera solceller på vissa av bolagets fastigheter.

  I juni genomgick danska detaljhandelsbolaget PWT en rekonstruktion, vilket gjorde att fonden skrev ner värdet av innehavet i bolaget.

  På kreditmarknaden nämner förvaltarna att riksbankens ökade tillgångsköp troligen inte kommer ha en allt för stor effekt.

  "Riksbanken meddelade den 1 juli att ramen för tillgångsköp utökas från 300 till 500 miljarder kronor och att Riksbanken från och med september även kommer att inkludera företagsobligationer med Investment Grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer
  att uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Vi bedömer att det på marginalen kan ha en positiv effekt på marknaden, men att volymerna som hittills annonserats är blygsamma", skriver förvaltarna.

  Under månaden blev räntedurationen, kreditdurationen och den genomsnittliga löptiden på fondens innehav i stort sett oförändrade.

  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Jyske Bank (3,7 procent av fonden), BewiSynbra (3,5 procent) och SEB (3,1 procent).


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,7 procent i juni  

  Lannebo Mixfond Offensiv ökade 0,7 procent i juni

  Fonden Lannebo Mixfond Offensiv steg 0,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,0 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 2,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Norska Veidekke blev under månaden en positiv bidragsgivare.

  "En aktie i fonden som utvecklades starkt under juni var norska Veidekke. Anledningen var att bolaget annonserade en försäljning av dess bostadsutvecklingsdel. Förutom att bolag annonserade en utdelning om 20 kronor per aktie så kommer bolaget att renodlas så
  att allt fokus kan läggas på byggverksamheten", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna uttrycker att man har en relativt neutral syn på börsens framtid, men att man räknar med hög volatilitet. Vid månadsskiftet uppgick fondens aktieandel till 79 procent, vilket var något högre än i maj.

  Under månaden gjordes köp i Essity, ASSA ABLOY och Skanska. Essity tillverkar produkter för personlig hygien och förvaltarna tror att det även i framtiden kommer vara ett område i fokus.

  Låsttilverkaren ASSA ABLOY har drabbats hårt av pandemin, men förvaltarna tror på en framtid med ökade serviceintäkter för bolaget.

  Fonden gjorde i juni försäljningar i Bonava, Atlas Copco och Valmet.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, AstraZeneca och GN Store Nord med portföljvikterna 6,0, 5,4 respektive 4,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Mixfond köpte Essity, ASSA ABLOY och Skanska - ökade 0,6 procent i juni  

  Lannebo Mixfond köpte Essity, ASSA ABLOY och Skanska - ökade 0,6 procent i juni

  Fonden Lannebo Mixfond steg 0,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 6,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Norska Veidekke blev under månaden en positiv bidragsgivare.

  "En aktie i fonden som utvecklades starkt under juni var norska Veidekke. Anledningen var att bolaget annonserade en försäljning av dess bostadsutvecklingsdel. Förutom att bolag annonserade en utdelning om 20 kronor per aktie så kommer bolaget att renodlas så
  att allt fokus kan läggas på byggverksamheten", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna uttrycker att man har en relativt neutral syn på börsens framtid, men att man räknar med hög volatilitet. Vid månadsskiftet uppgick fondens aktieandel till 56 procent.

  Under månaden gjordes köp i Essity, ASSA ABLOY och Skanska. Essity tillverkar produkter för personlig hygien och förvaltarna tror att det även i framtiden kommer vara ett område i fokus.

  Låstillverkaren ASSA ABLOY har drabbats hårt av pandemin, men förvaltarna tror på en framtid med ökade serviceintäkter för bolaget.

  Fonden gjorde i juni försäljningar i Bonava, Atlas Copco och Valmet.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo Nordisk, AstraZeneca och GN Store Nord med portföljvikterna 4,0, 3,8 respektive 3,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Lannebo Komplett ökade 1,5 procent i juni - Lannebo Teknik blev bästa innehav  

  Lannebo Komplett ökade 1,5 procent i juni - Lannebo Teknik blev bästa innehav

  Fonden Lannebo Komplett steg 1,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,8 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående läget på börsen skriver förvaltarna att konjunkturkänsliga bolag utvecklas bättre än mindre cykliska, vilket är en indikation på en ökad riskaptit bland investerare.

  På kreditmarknaden nämner förvaltarna att Riksbankens ökade tillgångsköp troligen inte kommer ha en alltför stor effekt.

  "Riksbanken meddelade den 1 juli att ramen för tillgångsköp utökas från 300 till 500 miljarder kronor och att Riksbanken från och med september även kommer att inkludera företagsobligationer med Investment Grade-rating. Köpen av företagsobligationer kommer
  att uppgå till 10 miljarder kronor fram till juni 2021. Vi bedömer att det på marginalen kan ha en positiv effekt på marknaden, men att volymerna som hittills annonserats är blygsamma", skriver förvaltarna.

  Vid månadsskiftet uppgick andelen aktiefonder till 52 procent medan resterande del fanns i företagsobligationer och likviditet.

  Månadens bäst presterande aktiefonder var Lannebo Teknik och Lannebo Småbolag Select.

  Fondens tre största innehav vid utgången månad står nedan.

  Lannebo Corporate Bond - 16,2 procent av fond
  Lannebo High Yield - 14,0 procent
  Lannebo Sverige Hållbar - 10,3 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Innehavet i Isra Vision avyttrades - Lannebo Teknik Småbolag ökade 2,2 procent i juni  

  Innehavet i Isra Vision avyttrades - Lannebo Teknik Småbolag ökade 2,2 procent i juni

  Fonden Lannebo Teknik Småbolag steg 2,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,8 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 1,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Månadens bästa innehav blev Sinch, som under juni gått ut med att man förvärvar indiska ACL Mobile. Förvaltarna är positivt inställda till förvärvet och menar bland annat att Sinch nu får en attraktiv exponering gentemot den indiska marknaden. Under månaden genomförde Sinch även en emission som Lannebo Teknik deltog i.

  Amerikanska teknikbolaget Ping Identity, som är fondens näst största innehav hade också en stark månad och aktien steg med tolv procent.

  Största negativa bidragsgivare blev under juni MedCap. Enligt förvaltarna är några större nyheter inte hänförliga till aktiens nedgång, men enligt förvaltarna hålls aktien tillbaka av att man ännu inte utsett ny vd.

  Under juni gjordes ett par förändringar i portföljen.

  "Fonden avyttrade hela innehavet i tyska Isra Vision under juni eftersom Atlas Copco tidigare i år lade bud på bolaget. Det är glädjande att se denna typ av uppköp, samtidigt som vi tycker att
  det är synd att bli av med ett bolag från fonden som vi tror har goda förutsättningar att utvecklas väl framöver. Budpremien var drygt 30 procent över aktiens tremånaderssnitt", skriver förvaltarna.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Upland Software (4,2 procent vikt), Ping Identity (4,2 procent) och Sinch (4,0 procent).  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sinch steg på förvärvsnyhet - Lannebo Teknik ökade 4,4 procent i juni  

  Sinch steg på förvärvsnyhet - Lannebo Teknik ökade 4,4 procent i juni

  Fonden Lannebo Teknik steg 4,4 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 4,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 17,3 procent och är därmed bättre än index som har ökat 11,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  En av månadens större nyheter är den pågående annonsbojkotten mot Facebook. Enligt flera tidigare annonsörer, har Facebook inte gjort tillräckligt för att förhindra spridningen av hatiska budskap på plattformen. Vid månadsskiftet hade över 400 bolag meddelat att man ej skulle köpa annonser på Facebook under hela juli månad. Då nyheten kom föll aktien med cirka åtta procent. Eftersom Facebook är ett innehav i fonden uppger förvaltarna att man följer utvecklingen mycket noga.

  Månadens bästa innehav blev Sinch, som under juni gått ut med att man förvärvar indiska ACL Mobile. Förvaltarna är positivt inställda till förvärvet och menar bland annat att Sinch nu får en attraktiv exponering gentemot den indiska marknaden. Under månaden genomförde Sinch även en emission som Lannebo Teknik deltog i.

  Storinnehavet Apple hade också en bra månad och aktien steg med 14 procent. De huvudsakliga orsakerna menar förvaltarna är lättade restriktioner och återöppnandet av samhällen.

  Svagast utveckling under månaden hade Intel. Förvaltarna ser flera orsaker till aktiens sexprocentiga nedgång i juni.

  "Den negativa utvecklingen förklaras delvis av ökad oro för handelskriget
  mellan USA och Kina, vilket skapar osäkerhet för bolag i halvledarindustrin. Dessutom meddelade Apple att de slutar använda Intels komponenter i Mac-datorer, för att istället tillverka
  sina egna. Det motsvarar en liten del av Intels omsättning men är en negativ nyhet för bolaget. Intel har med tiden ökat sitt fokus på datacenter och den satsningen blir alltmer tydlig", skriver förvaltarna.

  Under månaden köptes aktier i Palo Alto Networks, Advanced Micro Devices och Salesforce.com. Man sålde aktier i Sinch.

  Fondens största innehav vid månadens slut står nedan.

  Microsoft - 8,6 procent vikt
  Apple - 6,8 procent
  Alphabet - 6,8 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • 'industriaktier överlag värderas snålt' - Lannebo Småbolag Select ökade 1,7 procent i juni  

  'industriaktier överlag värderas snålt' - Lannebo Småbolag Select ökade 1,7 procent i juni

  Fonden Lannebo Småbolag Select steg 1,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 14,9 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Positiva bidragsgivare blev under månaden bland andra Vitrolife, Bonava, Lindab och OEM.

  Vitrolife är verksamma inom försäljning av produkter till IVF-behandlingar. Bolaget lämnade i juni en uppdatering kring bolagets försäljning, som indikerade en stadig återhämtning i antalet IVF-behandlingar, uppger förvaltarna.

  Bland innehaven som i juni presterade svagt fanns vårdföretagen Terveystalo och Ambea.

  Under månaden köpte fonden aktier i finska medicinteknikföretaget Revenio, som utvecklar instrument för att upptäcka ögonsjukdomen glaukom. Enligt förvaltarna har bolaget under senare år tagit stora marknadsandelar i sitt område och har fortsatt god tillväxtpotential.

  Efter starka kursåterhämtningar har fonden avyttrat delar av innehaven i Pandox och Dometic.

  Angående fondens positionering inför framtiden uttrycker förvaltaren att exponering mot industribolag kan vara fördelaktigt.

  "Fonden har positionerat sig för den ekonomiska förbättring som någon gång kommer. Lärdomen från tidigare ekonomiska nedgångar är att konjunkturkänsliga aktier vänder uppåt före den faktiska konjunkturen. Vi anser att industriaktier överlag värderas snålt baserat på deras normala intjäningsnivåer", skriver förvaltarna.

  Fondens största innehav vid månadsskiftet står nedan.

  OEM International - 9,4 procent portföljvikt
  Securitas - 6,6 procent
  Alimak - 4,9 procent


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nya innehav i form av John Menzies och Northern Data - Lannebo Europa Småbolag ökade 0,1 procent i juni  

  Nya innehav i form av John Menzies och Northern Data - Lannebo Europa Småbolag ökade 0,1 procent i juni

  Fonden Lannebo Europa Småbolag A SEK steg 0,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 16,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 15,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bolagen som i juni bidrog mest till avkastningen var Aalberts och Volution Group.

  Cykliska industribolaget Aalberts presenterade under månaden relativt starka försäljningssiffror, vilket kom som en lättnad för investerarna och aktien steg.

  På den negativa sidan fanns innehaven i Biffa och Terveystalo.

  Avfallshanteraren Biffa har under coronakrisen sett en kraftig förändring i avfallsvolymer från företag och hushåll, vilket tvingat bolaget att göra stora anpassningar till det nya läget. Förvaltarna nämner att bolagets ledning dock uttrycker optimism kring möjligheterna att på sikt gå ur krisen med en starkare marknadsposition.

  Nya innehav för månaden blev John Menzies och Northern Data.

  Tyska Northern Data utvecklar "superdatorer" med kraftig beräkningskapacitet. Enligt förvaltarna ger innehavet en gynnsam exponering mot långsiktiga trender inom exempelvis Big Data-analyser.

  "John Menzies, ett brittiskt servicebolag inom marktjänster för flygindustrin, är också ett nytt innehav i fonden. Företaget gynnas av fortsatt outsourcing-trend av marktjänster och tankning.
  Marktjänstemarknaden inom flygindustrin är fragmenterad och John Menzies kan växa framöver genom konsolidering av marknaden. Föga förvånande så har företaget påverkats kraftigt av
  fallande passagerartal till följd av Covid-19 men ny data pekar på gradvis återhämtning för både passagerar- och godstrafik", skriver förvaltarna.

  Under juni sålde fonden aktier i Datagroup, Tecan och Medios.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Interpump Group (4,8 procent vikt), Medios (4,7 procent) och Volution (4,2 procent).  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #airlines   #aviation   #consumerservices   #leisure   #mutualfunds  

 • Oförändrad struktur i Lannebo Corporate Bond, som ökade 2,2 procent i juni  

  Oförändrad struktur i Lannebo Corporate Bond, som ökade 2,2 procent i juni

  Fonden Lannebo Corporate Bond A steg 2,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 0,7 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,5 procent och är därmed sämre än index som har ökat 0,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Primärmarknaden för företagsobligationer var i princip stängd under den värsta turbulensen i mars men under våren kunde vi se att marknaden började öppna upp sig igen i Norden, främst inom Investment Grade men även i High Yield-segmentet", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna uppger att man i juni investerade i en ny grön obligation utgiven av Cibus. Cibus är ett fastighetsbolag som hyr ut fastigheter till livsmedelskedjor, bland annat Coop. Likviden är avsedd för att exempelvis finansiera solceller på vissa av bolagets fastigheter.

  Under månaden deltog fonden även i en emission i norska Stolt-Nielsen.

  Förvaltarna skriver att man behållit samma struktur som tidigare i fonden. Räntedurationen, kreditdurationen och den genomsnittliga löptiden för fondens innehav är i stort sett oförändrad sedan förra månaden.

  Vid månadsskiftet var fonden största innehav värdepapper i Storebrand Livsforsikring, Castellum och Velliv.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Bra månad för ABB, Traton och Husqvarna - Lannebo Sverige ökade 0,7 procent i juni  

  Bra månad för ABB, Traton och Husqvarna - Lannebo Sverige ökade 0,7 procent i juni

  Fonden ABB steg 0,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,3 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland fondens positiva bidragsgivare fanns Traton, ABB och Husqvarna.

  Lastbilstillverkaren Traton steg 19 procent i juni. Branschen hade som helhet en bra månad, som präglades av ökad optimism mot en återhämtning i sektorn.

  ABB ökade i juni med 13 procent. Bolagets nytillträdde vd Björn Rosengren har uttryckt optimism kring att förbättra verksamhetens lönsamhet, vilket marknaden uppskattat.

  Husqvarna släppte under månaden en omvänd vinstvarning, som fick aktien att stiga tio procent.

  På den negativa sidan fanns Hennes & Mauritz och Elekta. Hennes & Mauritz föll på sin kvartalsrapport, men Elektas aktie sjönk i samband med en oväntad vd-avgång.

  Under månaden gjordes köp i Investor och SOBI. Man sålde i Dometic, Securitas och Skanska.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav SEB (5,8 procent vikt), Nokia (5,6 procent) och Ericsson (5,5 procent).


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds   #stocks  

 • Centralbankerna stödjer marknaderna - AMF Balansfond  

  Centralbankerna stödjer marknaderna - AMF Balansfond

  AMF Balansfond har ökat med 9,1 procent under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med index som under samma period ökat med 9,2 procent. I den positiva vågskålen finns ränteportföljen som gått starkt, medan allokering och Sverige-portföljen återfunnits i den negativa vågskålen när det gäller relativavkastningen mot index.

  Fonden har en mix av aktier och räntepapper. Fondens avkastning på uppsidan hänger samman med allokeringen mot aktier. Under början av året återfanns också en övervikt som successivt minskades ned. Nu har förvaltaren Björn Lind åter ökat i aktier, även om han fortsatt benämner andelen som neutral till sin karaktär.

  “Vi har viktat upp något i aktier under kvartalet, från 60 procent till 62. Det hänger samman med att vi ser en bättre risk/avkastning för aktier just nu”, säger han. Mycket talar för att all den ekonomiska stimulans som sjösatts under senare tid borgar för en återhämtning under senare delen av 2020 och 2021

  Fondens innehav i Asien och Europa har utvecklats väl jämfört med sina index medan USA och Sverige utvecklats lite sämre. Samtliga regioner har emellertid haft en positiv avkastning under perioden.

  Ränteportföljen har gått starkt under kvartalet och slagit sitt jämförelseindex. Portföljen har gynnats av utvecklingen för företagsobligationer.

  “Vi hade ett bra andra kvartal som präglades av en återhämtning av kreditmarknaden. Årsavkastningen påverkas negativt av det första kvartalet då vi missgynnades av vår övervikt av företagsobligationer. Den övervikten gav oss samtidigt en högre avkastning under det andra kvartalet”, säger förvaltaren Björn Lind.

  Ränteförvaltningen utgår från att räntorna kommer att vara låga under en lång tid framöver.

  “Vår bedömning är att vi kommer att ha låga räntor under en längre tid. Det finns inget som tyder på att inflationen går upp eller att räntorna sticker iväg. Marknaderna har stöd av centralbankerna, och det är positivt för fondens avkastning”, säger ränteförvaltaren Johan Moeschlin.

  Räntedelen av Balansfonden består till huvuddelen av stats- och bostadsobligationer men innehåller även en betydande andel företagsobligationer, så kallade investment grade-papper. Under perioden har mycket fokus lagts på företagens balansräkningar, likviditet och förmågan att hantera krisen.

  Sammanfattningsvis anser förvaltaren att Balansfonden har en väl avvägd fördelning mellan aktier i olika regioner och en diversifierad ränteportfölj.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltaren för AMF Räntefond Lång spår fortsatt låga räntor under lång tid  

  Förvaltaren för AMF Räntefond Lång spår fortsatt låga räntor under lång tid

  AMF Räntefond Lång gick bättre än index under det andra kvartalet. Fonden gav en avkastning om 1,2 procent, vilket är 0,8 procentenheter bättre än index. Hittills i år är fonden upp med 0,6 procent, vilket är något sämre än index.

  “Vi hade ett bra andra kvartal som präglades av en återhämtning av kreditmarknaden. Årsavkastningen påverkas negativt av det första kvartalet då vi missgynnades av vår övervikt av företagsobligationer. Den övervikten gav oss samtidigt en högre avkastning under det andra kvartalet”, säger förvaltaren Johan Moeschlin.

  Fonden gynnas av att riskaptiten på världens finansmarknader gått upp. Centralbanker och regeringar understödjer världsekonomin med stora stimulanser. Åtgärder som gynnar marknaden för risktillgångar, menar Moeschlin.

  De längre räntorna har fallit under året vilket har gynnat fondens avkastning.

  “Vår bedömning är att vi kommer att ha låga räntor under en längre tid. Det finns inget som tyder på att inflationen går upp eller att räntorna sticker iväg. Marknaderna har stöd av centralbankerna, och det är positivt för fondens avkastning”, säger Johan Moeschlin.

  Under coronakrisen har vissa konkurrerande fonder haft problem med stora uttag. AMF Räntefond Lång har inte haft de problemen, utan istället haft ett betydande inflöde.

  “Inflödet har varit stort under perioden och vi har placerat delar av kapitalet i nya företagsobligationer. Jag har under hela krisen haft en positiv inställning till risktillgångar och ökat allokeringen på bra nivåer. Det har hittills varit bra då marknaden fungerar allt bättre. Kreditspreadarna har gått ihop markant sedan i mars”, fortsätter Johan Moeschlin.

  AMF Räntefond Lång består till huvuddelen av stats- och bostadsobligationer men har även en betydande andel företagsobligationer, så kallade investment grade-papper. Under perioden har mycket fokus lagts på företagens balansräkningar, likviditet och förmågan att hantera krisen.

  “Vårt fokus har varit på ett helikopterperspektiv. Vi har sett över våra innehav främst utifrån risken för sänkt kreditbetyg under ‘investment grade’, då det skulle tvinga oss att sälja på oförmånliga nivåer”, säger Johan Moeschlin.

  Under perioden har fonden ökat innehaven i konjunkturkänsliga branscher. De innehav som gått bäst under perioden är företag som gynnats av krisen. Förvaltaren nämner bland annat ICA, Tele2 och Telia som positiva faktorer till avkastningen. Nischaktörer inom konsumentlån såsom exempelvis Klarna har gått sämst och har inte lyckats att återhämta nedgången under perioden.

  “Jag tror det beror på att det finns en osäkerhet kring hur stora kreditförlusterna blir nu när arbetslösheten går upp. Vi har inte sålt något utan snarare ökat på våra innehav under perioden då vi känner oss trygga med företagens soliditet. Vi har varit lite mer försiktiga till fordonssektorn, men ökat i lite mer konjunkturkänsliga bolag. Vikten för stadt- och bostäder har gått ned under slutet av perioden”, avslutar Moeschlin.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökningar i Tele2, Atlas Copco och Epiroc för AMF Aktiefond Sverige under andra kvartalet - upp 21,5 procent  

  Ökningar i Tele2, Atlas Copco och Epiroc för AMF Aktiefond Sverige under andra kvartalet - upp 21,5 procent

  AMF Aktiefond Sverige hade ett mycket starkt andra kvartal. Fonden ökade med 21,5 procent och hittills i år är fonden ned med 6,6 procent.

  “Den optimism som har präglat de finansiella marknaderna sedan mitten av maj stöds ytterligare av en successivt starkare statistik. OMX30 har nu återhämtat 70 procent av det fall som följde efter coronakrisens utbrott. Samtidigt väntas vinsterna hos de svenska börsbolagens falla med 26 procent i år. Allt sammantaget anser vi att Stockholmsbörsen blivit högt värderad, bland annat i jämförelse med sin egen historik”, säger förvaltaren Tomas Risbecker i en kommentar.

  Under kvartalet var portföljens största relativa vinnare Sinch, som ökade med 98 procent. Andra vinnare var Beijer Ref och Kinnevik. Relativa förlorare var Evolution Gaming, eftersom fonden enligt dess riktlinjer inte får äga spelbolag (hasard), samt Hufvudstaden och Fabege. Detta trots en undervikt i fastighetssektorn.

  “Årets kursnedgångar är delvis en konsekvens av extrema lyft i fjol. Bolagen har också drabbats av att kontorsvakanserna i Stockholm city har tagit ett kliv uppåt under coronakrisen”, säger Risbecker.

  Under kvartalet har fonden ökat i Tele2, Atlas Copco och Epiroc. Ökningen i verkstad motiverar Risbecker enligt följande.

  “Till exempel Atlas Copco har ett starkt kassaflöde med hög visibilitet samt över tiden stabila marginaler. Bolaget ser en solid återhämtning i Kina med full produktion. I det längre perspektivet är vacuum fortsatt tillväxtsegmentet och de tar marknadsandelar samt flyttar upp kunderna till dyrare produkter.”

  Fonden har minskat positionerna i Investor, Sandvik och Securitas. Investmentbolaget väger fortsatt tungt i fonden med en andel om över 7 procent.

  Tomas Risbecker lyfter i övrigt upp att stora tematiska förändringar har satts på paus i och med coronakrisen.

  “Vissa hävdar att mycket av det som sker nu kommer att normaliseras när minnet av viruset bleknar. Det är ett argument som vi anser haltar eftersom många av de trender vi ser startade långt innan viruset träffade världen. Geopolitiska spänningar mellan USA/Kina, Brexit och hur euroområdet ska styras. Förändrade kulturella normer i hur vi hälsar, arbetar och shoppar är här för att stanna. Regeringar världen över har fått ett ekonomiskt och socialt mandat att ta länder ur krisen. Fenomenet ‘skuld’ är sannolikt något vi kommer att få läsa mycket om framöver”, säger han.

  Risbecker menar också att urbaniseringen, en trend som pågått under 50 år och kan få sig en törn om allt fler människor börjar att arbeta hemifrån.

  “Tävlingen för att nå teknologisk överlägsenhet accelererar ytterligare. Mer distansarbete, mer smarta system, mer 5G, mer Industry 4.0, mer mjukvara och mer IT-tjänster. Fokus på hållbarhet var tydlig redan innan pandemin och ökar snarare under tuffare tider. Ett bra exempel på detta är EU’s gröna återhämtningspaket”, säger han.

  Risbecker frågar sig också om marknaden inte är för pessimistisk när det gäller turism.

  “Många tvivlar också på att turismen i världen någonsin kommer att komma tillbaka till samma nivåer som vi hade innan corona, men allt är inte nattsvart. Varje år får allt fler människor ekonomiska möjligheter att kunna resa och turismen är enormt viktig för många länder och individer. Det talar för att den kommer tillbaka, kanske till och med snabbare än de flesta tror”, avslutar Risbecker.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Största positiva bidraget kom från halvledarindustrin i AMF Aktiefond Nordamerika - fonden upp 12,5 procent  

  Största positiva bidraget kom från halvledarindustrin i AMF Aktiefond Nordamerika - fonden upp 12,5 procent

  AMF Aktiefond Nordamerika steg med 12,5 procent under andra kvartalet, som kom att bli det starkaste kvartalet för den amerikanska aktiemarknaden på över två decennier. Fondens jämförelseindex steg 13,0 procent. Dollarn försvagades med 6 procent mot kronan under perioden. Det uppger förvaltaren Ulf Alexandersson i en intervju.

  Antalet fall av Covid-19 fortsatte stiga under det andra kvartalet, men takten avtog och den 16 april tillkännagav Vita Huset sin plan för öppnandet av landet. Delstaterna började gradvis öppna upp igen. Amerikanska centralbanken Federal Reserve utökade kraftigt sitt stödprogram för små och medelstora företag samt köp av diverse räntebärande tillgångar.

  Arbetslösheten nådde rekordnivåer i april - till stor del drivet av temporära uppsägningar - men har därefter förbättrats avsevärt, liksom konsumentförtroendet. Inköpschefsindex världen över är över lag tillbaka på tidigare nivåer innan pandemiutbrottet.

  Samtliga sektorer steg under kvartalet. Sällanköpsvaror (framförallt bil- och husrelaterat), teknologi samt energi var de sektorer med bäst utveckling, medan allmännytta och stapelvaror hade en mer modest utveckling.

  Största positiva bidraget kom från halvledarindustrin, särskilt övervikten i grafikkortstillverkaren Nvidia som steg med 44 procent samt halvledarbolaget Analog Devices som steg med 38 procent. Innehavet i kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s, som steg med 35 procent, gav ett stort positivt bidrag.

  Största negativa bidragen kom från undervikten i bolag och sektorer som föll kraftigt i samband med pandemiutbrottet men som steg rejält under andra kvartalet, särskilt bolag verksamma inom resande, restauranger och dylikt. Fonden har åter en position i hotelloperatören Hilton.

  Under kvartalet har fonden gradvis positionerat sig mer offensivt. Främst har innehaven i sällanköpsvaror, finans och verkstad ökat, på bekostnad av kommunikationstjänster, hälsovård och stapelvaror. De största innehaven vid kvartalets slut var Microsoft, Alphabet och Visa.

  “Marknadsutsikterna är fortsatt styrda av hur pass framgångsrika världens länder är i att hantera spridningen av covid-19. Sannolikt befinner sig delar av amerikanska ekonomin i en teknisk recession och analytikernas estimat för bolagens omsättning och vinster för innevarande och nästkommande år är fortsatt nedtryckta, trots sex veckor av kontinuerliga upprevideringar mot slutet av kvartalet. Värt att ha i åtanke är att historiskt tenderar aktiemarknaden att multipelkontraktera innan recessioner är ett faktum, och expandera innan de är över”, avslutar Ulf Alexandersson.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Tung vikt mot Tencent och Alibaba i AMF Aktiefond Tillväxtmarknader - upp 13,6 procent under andra kvartalet  

  Tung vikt mot Tencent och Alibaba i AMF Aktiefond Tillväxtmarknader - upp 13,6 procent under andra kvartalet

  AMF Aktiefond Tillväxtmarknader ökade med 13,6 procent under det andra kvartalet, vilket var 0,9 procentenheter bättre än index.

  Fonden har noterat stora svängningar, volatilitet, under perioden och samtidigt haft en neutral exponering mot faktorrisker. Innehavsmässigt har fonden haft en viss övervikt mot stora bolag samt tillväxtbolag och en undervikt i värdebolag. Det är aktievalen som gjort att fonden har slagit sitt index, uppger förvaltaren Henrik Oh.

  Fonden har haft nettoinflöden så aktieköpen har varit större än försäljningarna under kvartalet. De största aktieköpen i fonden har gjorts i JD.com, Meituan Dianping, Alibaba och Prosus. De största försäljningarna har varit i Pinduoduo och China Construction Bank.

  “JD.com gynnas av en stark trend med ökande e-handel i Kina och bolaget har stark tillväxt. Aktien fungerar också som en hedge mot undervikten i Alibaba. Meituan Dianping har en stark tillväxt inom sitt område, matleveranser online och andra tjänster på sin växande plattform”, motiverar Henrik Oh förändringarna i fonden.

  Det kinesiska e-handelsundret Alibaba har gått något svagare under perioden, vilket gjort att Oh tryckt på köpknappen.

  “Alibaba har goda tillväxtmöjligheter på den växande marknaden i Kina för e-handel, fintech och molnbaserade tjänster. Fonden försöker ha så mycket Alibaba som möjligt utan att gå över regeln om en exponering om maximalt 10 procent”, säger Henrik Oh.

  Prosus är en avknoppning från Naspers och den största delen av värdet i Prosus kommer från Tencent. Enligt Oh handlas aktien med en ganska stor rabatt i förhållande till underliggande värde, vilket gör aktien attraktiv enligt förvaltaren.

  Pinduoduo har minskats ned under perioden och Oh motiverar beslutet med att man gjort en rebalansering av portföljen. Dessutom var bolaget ESG-mässigt svagt relativt andra bolag i sektorn. Samma analys gjordes kring China Construction Bank.

  De bästa relativbidragsgivarna var under kvartalet Alibaba, Mediatek och Reliance Industries medan Ping An Insurance, SK Hynix och China Mobile var sänken.

  Fonden har flera tunga teknologibolag som största innehav. Tencent 9,7 procent, Alibaba 9,5 procent och TSMC 8,4 procent. Reliance Industries har en andel på 3,9 procent och Mediatek 2,7 procent.

  Trots att ägarandelen är stor i flera bolag har AMF Aktiefond Tillväxtmarknad en undervikt i de två största teknologibolagen jämfört med index.

  “Fonden försöker ha så mycket Tencent och Alibaba som möjligt med begränsning av 10 procentsregeln. I jämförelseindex väger Tencent 11,7 procent och Alibaba 12,9 procent. Båda aktierna blir således bland fondens större undervikter. Reliance Industries och Mediatek tillhör fondens större övervikter. För att ta bort oönskade faktorrisker och för stora oönskade bolagsspecifika risker, så använder sig fonden av kvantitativ analys. Fondens har haft som målsättning att ta precisa bolagsspecifika risker och prestera genom att ha valt övervikter i rätt aktier, kombinerat med robust portföljkonstruktion”, säger Henrik Oh.

  Förvaltaren tittar noga på makrostatistik och bolagskommentarer för att bedöma utvecklingen framöver. Den ekonomiska utvecklingen står i fokus och parallellt är handelsbråket mellan USA och Kina fortsatt på radarn.

  “Återhämtningen i den globala ekonomin och utvecklingen framöver är avgörande för hur börsen kommer att gå under andra halvåret. Återhämtning sker, men diskussionerna kretsar kring om vi ser en V, W, U eller en mycket gradvis och långsam återhämtning”, säger Henrik Oh och fortsätter.

  “Centralbankernas stora penningpolitiska stimulanser och många länders regeringar som för en expansiv finanspolitik har varit drivkrafter till börsernas stora återhämtning under andra kvartalet. Även geopolitisk oro och framförallt relationerna mellan USA och Kina kommer att vara i fortsatt fokus”.

  I övrigt letar fondförvaltaren innehav som är relativt immuna mot krisen. Andra områden som Oh ser som intressanta är starka digitala affärsmodeller eller exponering mot 5G.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Komatsu och Tencent bland de större inköpen under andra kvartalet för AMF Aktiefond Asien Stilla havet  

  Komatsu och Tencent bland de större inköpen under andra kvartalet för AMF Aktiefond Asien Stilla havet

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet hade en stark utveckling under årets andra kvartal. Fonden ökade med 11,2 procent, vilket var 1,2 procentenheter bättre än jämförelseindex.

  Fonden har noterat stora svängningar under perioden.

  “Volatiliteten har varit otroligt hög under början av kvartalet, vilket skapade stora svängningar i fonden. Marknaderna har sedan lugnat ned sig, men fortfarande är volatiliteten på en hög nivå mot det normala. Överlag har fonden klarat sig mycket bra under det andra kvartalet då fondens bolagsval samt faktorexponeringar varit framgångsrika”, säger förvaltaren Henrik Oh i en kommentar.

  Fonden har haft nästan obefintlig exponering mot de bolag som drabbades värst av coronakrisen, såsom exempelvis flyg-, rese- och hotellaktier och andra konsumentaktier. Fonden har istället haft stor exponering mot aktier inom teknologisektorn, som klarat sig ovanligt väl under krisen då deras affärsmodeller är mer anpassade för en mer digitaliserad värld. Fonden har också en viss övervikt mot stora bolag och övervikt i kvalitetsbolag. Fonden har även övervikt mot bolag med högre tillväxt. Grupperna kvalitetsbolag och tillväxtbolag har gått bra under kvartalet.

  Fonden har haft nettoinflöden, vilket gjort att aktieköpen har varit större än försäljningarna under perioden. De största innehavsköpen har gjorts i Tencent, Meituan Dianping, Daiichi Sankyo och Komatsu. De största försäljningarna har varit i CSL och Seven & I.

  “Tencent som framförallt köptes in i början av kvartalet varpå att bolaget inte skulle påverkas nämnvärt av coronakrisen. Det visade sig senare under kvartalsrapporten som kom i maj att Tencent faktiskt hade gynnats av krisen. Bolaget rapporterade en mycket starkare försäljningstillväxt och vinst än väntat”, motiverar Henrik Oh investeringen.

  Han lyfter även upp Meituan Dianping ett bolag som har en stark tillväxt för sin plattform av bland annat online-matleveranser. Daiichi Sankyo, är ett välskött läkemedelsbolag med en stark produktpipeline, enligt förvaltaren.

  AMF Aktiefond Asien Stilla havet har också ökat upp i ett verkstadsbolag, japanska Komatsu.

  “Komatsu, är verksamma inom anläggningsmaskiner. Kina och omvärlden som nu har stora fiskala stimulanser med bland annat större infrastrukturprojekt gynnar Komatsus verksamhet. Synen på den kinesiska marknaden för anläggningsmaskiner har blivit mer positiv och 2020 kan bli ett rekordår”, uppger Oh.

  Fonden har minskat ned i CSL då värderingen stigit rejält. Seven & I såldes ut helt ur fonden och anledningen uppges vara på grund av ESG-skäl. Bolaget, som äger Seven Eleven-butiker, har mer än 5 procent av sin försäljning från tobak.

  De största relativbidragsgivarna var under kvartalet Mediatek, Goodman Group och Wuxi Biologics medan Ping An Insurance, Kao och Mitsubishi Electric var relativa sänken.

  Största innehav var Alibaba 9,4 procent, Tencent 9,2 procent, TSMC 6,2 procent, Sony 3,6 procent, och Keyence 3,1 procent.

  Framöver är det, enligt förvaltaren, viktigt att världsekonomin återhämtar sig från corona.

  “Återhämtningen i den globala ekonomin och utvecklingen framöver är avgörande för hur börsen kommer att gå under andra halvåret. Återhämtning sker, men diskussionerna kretsar kring om vi ser en V, W, U eller en mycket gradvis och långsam återhämtning. Centralbankernas stora penningpolitiska stimulanser och många länders regeringar som för en expansiv finanspolitik har varit drivkrafter till börsernas stora återhämtning under andra kvartalet. Även geopolitisk oro och framförallt relationerna mellan USA och Kina kommer att vara fortsatt fokus”, uppger Henrik Oh.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • AMF Aktiefond Småbolag upp 34 procent under andra kvartalet - köpte Electrolux, Electrolux Professional och Boliden  

  AMF Aktiefond Småbolag upp 34 procent under andra kvartalet - köpte Electrolux, Electrolux Professional och Boliden

  AMF Aktiefond Småbolag steg med 34,1 procent under det andra kvartalet. Det var bättre än jämförelseindex, Carnegie Småbolagsindex, som ökade med 27,3 procent under samma period. Hittills i år är AMF Småbolagsfond upp 2,8 procent medan index är ned 6 procent.

  I slutet av februari inleddes det stora börsfallet på allvar, men efter att ha bottnat i april har världsekonomin försiktigt repat sig när samhällena börjat att återöppnas. Massiva stödåtgärder från centralbankerna, förbättringen i coronaläget och lättnader i nedstängningar fick marknaderna att glädjas trots att utsikterna mer liknar en recession.

  Fonden har fortsatt att utvecklats mycket bra under kvartalet och halvåret. De största bidragsgivarna under kvartalet var Sinch, Nibe och Lyko. Fonden har valt att inte placera i spelbolag och fram till 15 maj, då Evolution Gaming växte ur småbolagsindex, har avsaknad av aktier i det bolaget kostat fonden hela 2,26 procentenheter under perioden. Annat som bidragit negativt under året är avsaknad av aktier i Sobi och NetEnt.

  Fonden har under kvartalet köpt aktier i både Electrolux och Electrolux Professional samt i Boliden då dessa kom med i småbolagsindexet vid den halvårsvisa omviktningen. För att finansiera nykomlingarna avyttrades SCA som inte ingår i index och fonden har även gjort lite småjusteringar i Hufvudstaden och Getinge. Största innehav vid kvartalsskiftet och halvårsskiftet var Sinch, Nibe och Sweco.

  Fonden har medverkat i en del emissioner under kvartalet och året. Nyligen var det i samband med Sinch fjärde förvärv på kort sikt, det indiska bolaget ACL Mobile. Genom det stärker bolaget ytterligare sin position som global samarbetspartner inom molnbaserade kommunikationstjänster, uppger förvaltaren Angelica Hanson.

  “Köpet ger inte bara tillgång till indiska marknaden, utan också ny exponering mot stora delar av Sydostasien. Som vid tidigare förvärv, passade Sinch samtidigt på att stärka sin balansräkning inför sommaren. Skuldsättningen ser inte ansträngd ut och kanske funderar man på att addera något mindre teknikbolag.”

  Återhämtningen på aktiemarknaden är inte homogen utan det finns stora bolags- och sektorsvisa skillnader. Både tech och hälsosektorn har gått starkt globalt under året.

  Angelica Hanson lyfter fram Arjo som särskilt intressant. Bolaget kom med en omvänd vinstvarning i början av juni.

  “Med en förbättrad försäljningsmix och minskade kostnader ser vi en bra lönsamhet inför 2021. Med ökad visibilitet och tillväxttakt, som är tillbaka på 4-5 procent, ser dagens värdering attraktiv ut. Arjo kommer ha en kapitalmarknadsdag under hösten där vi förväntar oss få höra mer om nya initiativ för ökad tillväxt varav WoundExpress, det vill säga manschetten för liggsår, känns väldigt spännande med stor potential”, säger hon.

  Andra kvartalet är avslutat och vi går mot högsommar. Förvaltaren ser flera orosmoln på himlen inför rapportsäsongen.

  “Sommarbörsen blir nog allt annat än lugn med Q2-rapporterna runt hörnet och en hel del orosmoln globalt, utöver incidenter när världen öppnar upp igen. Det finns ingen enkel lösning på coronakrisen som verkligen har skakat om världen. På sikt kommer viruset försvagas även med hjälp av effektiva vacciner. Det gäller nu att höja blicken något och titta på fundamenta och den ekonomiska verkligheten på lite sikt och inte stirra sig blind på de snabba, dagliga förändringarna på börserna”, säger hon och fortsätter.

  “Q2-rapporter för verkstadsbolagen, som väger tungt i index, kommer överlag bli bättre än analytikernas prognoser och marginaler under 2021”, tror Angelica,” och 2022 kommer få stöd av minskade kostnader, framför allt drivet av personalreduceringar. Förhoppningsvis räcker det för ett positivt börssentiment i en värld med låga räntor och inflation. Det som kan störa bilden är den geopolitiska agendan, nu senast eventuellt nya tullar mellan USA och Europa samt diverse utspel inför valet i USA.”  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Brenntag och GetLink nyinköp för AMF Aktiefond Europafond - fonden upp 11 procent under andra kvartalet  

  Brenntag och GetLink nyinköp för AMF Aktiefond Europafond - fonden upp 11 procent under andra kvartalet

  Efter den kraftiga börsnedgången under första kvartalet så steg kurserna på aktiemarknaden rejält under det andra kvartalet. AMF Europafond gick upp med 11,0 procent, vilket var 1,6 procentenheter bättre än fondens jämförelseindex.

  “Aktiemarknaden har överraskande snabbt återhämtat sig efter den initiala “coronachocken” och det förefaller som om marknaden förväntar sig att 2021 kommer bli ett mer eller mindre “normalt” år. De flesta företagsledare jag lyssnar på gör bedömningen att återhämtningen kommer att ta lite längre tid, och jag är böjd att hålla med. Icke desto mindre så tror jag att samhällslivet kommer återgå när vi får riklig tillgång till vaccin, men än ligger det antagligen något år bort”, säger förvaltaren Anders Fagerlund i en kommentar.

  Förändringarna i fonden har varit begränsade under kvartalet på det stora hela. Fonden har minskat i aktier som Fagerlund betraktar som mer defensiva till karaktären. Han pekar på exempelvis nederländska Unilever, en konsumentjätte som tillverkar allt från schampo till GB-glassar. En annan försäljning är nederländska matjätten Ahold Delhaize, där positionen minskats.

  Istället bedömer Anders Fagerlund att han fyndköpt. Han pekar på att fonden köpt in Brenntag, som är en distributör av kemikalier, samt GetLink, vilket är bolaget som äger tunneln under Engelska kanalen.

  Europafonden deltog också i två börsintroduktioner, vilka båda utvecklats starkt. Dels JDE Peet’s som är världens näst största kaffebolag (äger bland annat Gevalia i Sverige) och dels italienska medicinteknikbolaget GVS som tillverkar filter – för alltifrån bilmotorer till ansiktsmasker. Aktiekursen i JDE Peet’s har hittills stigit med 15 procent medan GVS gått upp med hela 27 procent.

  Överavkastningen mot index på 1,6 procentenheter under kvartalet förklaras med enskilda aktieval, snarare än att förvaltaren över- eller underviktat olika sektorer.

  Störst positivt bidrag kom från det franska byggmaterialbolaget Saint Gobain, som gick upp 39 procent under perioden. Andra nämnvärda bolag var Vivendi (äger Universal Music och Canal+) och Deutsche Telekom. Sämst i portföljen gick brittiska telekomjätten BT och finansbjässen Lloyds.

  Fonden har fortsatt en mycket stor övervikt i aktier relaterat till förnybar energi, vilket har varit positivt för avkastningen. Totalt är cirka 13 procent av fondens värde direkt relaterat till förnybar energi, där de största innehaven är Vestas (vindkraftverk), Enel (bygger vind/solparker), EDPR (vind/solparker), Örsted (havsbaserad vind) och Prysmian (kablar till sol/vindkraftverk). Värt att nämna är också Ceres Power, ett engelskt företag som utvecklar bränsleceller. Ceres Power rusade med hela 51 procent under kvartalet. Innehavet är dock blygsamt i förhållande till fondens storlek.

  Anders Fagerlund bedömer att börsbolagens vinster bottnat och att ekonomin successivt kommer att bli bättre från nuvarande nivåer, men han oroas samtidigt av den snabba kursuppgången på börserna.

  “Blickar vi framåt så tvekar jag inte på att den globala ekonomin gradvis kommer att bli bättre från den nuvarande deprimerande corona-nivån. De stora frågorna är dock 1) hur mycket bättre och 2) hur snabbt det kommer att gå. Aktiemarknaderna indikerar en snabb återgång till det ’normala’, men jag är lite bekymrad över att marknaden gått upp lite för mycket och lite för snabbt. Men marknaden har ofta rätt”, avslutar Fagerlund.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Övervikt i Europa och Asien för AMF Aktiefond Världen - fonden upp 14,1 procent under andra kvartalet  

  Övervikt i Europa och Asien för AMF Aktiefond Världen - fonden upp 14,1 procent under andra kvartalet

  AMF Aktiefond Världen ökade med 14,1 procent under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med jämförelseindex som under samma period steg med 15 procent.

  AMF Aktiefond Världen har neutral vikt i svenska aktier, men ligger överviktad i Europa och Asien medan USA och tillväxtmarknader har neutral- respektive undervikt.

  “Det har varit ett väldigt annorlunda kvartal på många sätt. Börsen har visat tydlig styrka i takt med att man sett att social distansering och andra åtgärder för att få bukt med viruset bitit. Riskerna i ekonomin har således minskat och vi bedömer att vinsterna för börsbolagen bottnade i det andra kvartalet och att vi successivt får se en återhämtning av världsekonomin”, säger han.

  Björn Lind pekar på att regeringar och centralbanker runt om i världen sjösatt mängder med åtgärder för att få fart på ekonomin och begränsad de negativa effekterna av coronakrisen. Det har bland annat gjort att kapitalmarknaden nu fungerar.

  “Vi har en fungerande kapitalmarknad, vilket även det gjort att vi bedömt att riskerna har gått ned. Om vi i slutet av första kvartalet hade stort fokus på balansräkningar och risker så är situationen väsentligt mer betryggande nu”, fortsätter Björn Lind.

  Vad har då förvaltarna gjort under perioden. Fonden har i korthet viktat om från försiktighet till selektivt mer konjunkturkänslighet.

  Sektorn konsumentprodukter har minskats från en övervikt till en svag undervikt. Bland innehav som reducerats märks bland annat Essity, Procter & Gamble och Unilever. Fonden har ökat exponeringen i verkstadssektorn genom bland annat investeringar i ABB, Caterpillar och Eaton. Fonden har en fortsatt övervikt i teknologi (såväl mjukvarubolag som halvledare) och media (Google och liknande företag). Fonden har undervikter i branscherna bank och finans, hälsovård och material.

  AMF Aktiefond Världen har även sålt andra branscher såsom exempelvis allmännytta, en bransch som är osynlig på Stockholmsbörsen men stor internationellt. Det kan handla om allt från vattenverk till kraftbolag, en bransch som tydligt är konjunkturokänslig.

  “Vi har samtidigt inte sålt ut allt som är stabilt. Våra stora teknologiaktier har vi fortsatt kvar”, uppger Lind och pekar på innehav såsom Microsoft.

  Det finns också branscher som Lind fortsatt ratar.

  “Fonden har inte köpt konjunkturkänsliga aktier som vi bedömer har lång tid innan det sker en verklig återhämtning. Vi tänker då främst på exempelvis kryssningsbolag, hotellföretag, restauranger med mera. Istället har vi köpt verkstad såsom Caterpillar och ABB som vi bedömer kommer att gynnas av den ekonomiska återhämtningen.”  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Konsumentprodukter i AMF Aktiefond Global har under andra kvartalet minskats från övervikt till svag undervikt  

  Konsumentprodukter i AMF Aktiefond Global har under andra kvartalet minskats från övervikt till svag undervikt

  AMF Aktiefond Global ökade med 10,4 procent under det andra kvartalet, vilket kan jämföras med jämförelseindex som under samma period steg med 11,8 procent. Hittills i år är fonden ned 3,7 procent, vilket dock är bättre än index som står på minus 5,4 procent.

  “Det har varit ett väldigt annorlunda kvartal på många sätt. Börsen har visat tydlig styrka i takt med att man sett att social distansering och andra åtgärder för att få bukt med viruset bitit. Riskerna i ekonomin har således minskat och vi bedömer att vinsterna för börsbolagen bottnade i det andra kvartalet och att vi successivt får se en återhämtning av världsekonomin”, säger han.

  Björn Lind pekar på att regeringar och centralbanker runt om i världen sjösatt mängder med åtgärder för att få fart på ekonomin och begränsa de negativa effekterna av coronakrisen. Det har bland annat gjort att kapitalmarknaden nu fungerar.

  “Vi har en fungerande kapitalmarknad, vilket även det gjort att vi bedömt att riskerna har gått ned. Om vi i slutet av första kvartalet hade stort fokus på balansräkningar och risker så är situationen väsentligt mer betryggande nu”, fortsätter Björn Lind.

  Vad har då förvaltarna gjort under perioden. Fonden har i korthet viktat om från försiktighet till selektivt mer konjunkturkänslighet.

  Sektorn konsumentprodukter har minskats från en övervikt till en svag undervikt. Bland innehav som reducerats märks bland annat Essity, Procter & Gamble och Unilever. Fonden har ökat exponeringen i verkstadssektorn genom bl a investeringar i ABB, Caterpillar och Eaton. AMF Aktiefond Global har en fortsatt övervikt i teknologi (såväl mjukvarubolag som halvledare) och media (Google och liknande företag). Fonden har undervikter i branscherna bank och finans, hälsovård och material.

  AMF Global har även sålt andra branscher såsom exempelvis allmännytta, en bransch som är osynlig på Stockholmsbörsen men stor internationellt. Det kan handla om allt från vattenverk till kraftbolag, en bransch som tydligt är konjunkturokänslig.

  “Vi har samtidigt inte sålt ut allt som är mer stabilt. Våra teknologiaktier har vi fortsatt kvar”, uppger Lind och pekar på innehav såsom Microsoft.

  Det finns också branscher som Lind fortsatt ratar.

  “Fonden har inte köpt konjunkturkänsliga aktier som vi bedömer har lång tid innan det sker en verklig återhämtning. Vi tänker då främst på exempelvis kryssningsbolag, hotellföretag, restauranger med mera. Istället har vi köpt verkstad såsom Caterpillar och ABB som vi bedömer kommer att gynnas av den ekonomiska återhämtningen.”

  AMF Aktiefond Global har övervikt i regionerna Europa och Asien, en neutral vikt mot USA och undervikt mot tillväxtmarknaderna.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv ser fortsatt många marknadsrisker  

  Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv ser fortsatt många marknadsrisker

  Fonden Aktie-Ansvar Saxxum Aktiv minskade 0,1 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 0,9 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 2,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 2,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni månad fortsatte fonden att vara defensiv, enligt förvaltaren. I sin rapport väljer förvaltaren Peder Du Rietz att peka ut de risker som finns inom marknaden idag.

  "Vad händer när räddningspaketen börja löpa ut under kommande månader? Hur kommer logistikkedjorna att förändras och hur slår det på bolagens vinstmarginaler? Vad händer med handelskriget nu när Kina inte lever upp till sin del av avtalet? Höjs bolagsskatten i USA om Demokraterna vinner valet i november? I vilken utsträckning kommer ekonomin att stängas ned om/när en andra våg av pandemin slår till?"

  Fondens nettoexponering mot aktiemarknaden ligger mellan 20 och 25 procent, vilket Du Rietz anser som lågt. Fondens globala aktieportfölj har en defensiv profil, med cirka 50 procent defensiva aktier. Resterande aktier har fördelats till tillväxtmarknader och "värdebolag".

  Du Rietz anser att fonden gynnas av fallande amerikanska långräntor, svag krona, stark yen, stigande aktie- och guldpriser samt av en positiv utveckling för statsobligationer i tillväxtmarknader. Detta marknadsklimat anser gynna fondens defensiva profil.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Europa ökade 2,7 procent i juni - avvikelse beror på cykliska bolag  

  Aktie-Ansvar Europa ökade 2,7 procent i juni - avvikelse beror på cykliska bolag

  Fonden Aktie-Ansvar Europa steg 2,7 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 3,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 10,5 procent. Det framgår av en månadsrapport av förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

  Fondförvaltare Lars-Erik Lundgren kommenterar rådande marknadsläge.

  "På den ekonomiska fronten har de flesta indikatorer förbättrats vilket naturligtvis är att vänta när vi kommer från bottennivåer. Framför allt överraskade den amerikanska arbetsmarknaden då det skapades nästan 3 miljoner jobb i maj trots alla indikationer pekade på en negativ siffra i samma härad."

  Enligt Lundgren beror den starka jobbsiffran på det ekonomiska stödpaketet Paycheck Protection Program.

  Vidare anser Lundgren att avvikelsen från jämförelseindex beror på olika cykliska bolag som återfinns inom sektorerna råvaror och industri.

  Fonden tror på en snabb återhämtning för konsumentbaserade bolag, vilket reflekteras i de innehaven som gått bäst för fonden. Dessa är SEB, AXA och Trigiano.

  De innehav som tyngde under perioden var Norman, Wolters Kluwer och CIE Automotive.

  Förvaltaren noterar även kommande rapportperiod, i vilken framtidsutsikterna anses väga extra tungt.

  Fonden rapporterar inga förändringar i sin portfölj.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Trigano, AXA, Novo Nordisk, SEB och Reckit Benckiser.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Aktie-Ansvar Sverige ökade 3 procent i juni - flera förändringar i portföljen  

  Aktie-Ansvar Sverige ökade 3 procent i juni - flera förändringar i portföljen

  Fonden Aktie-Ansvar Sverige steg 3 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltaren Lars-Erik Lundgren.

  Enligt Lundgren beror fondens positiva utveckling på dess lilla exponering mot fastigheter.

  "En av anledningarna till att vi utvecklades bättre är vår undervikt inom fastigheter. Fastighetsbranschen har inte återhämtat sig sedan botten i mars och nu börjar allt fler tvivla på återhämtningen då flera ser sjunkande hyror framöver. Vi instämmer i den analysen och behåller vår undervikt."

  Fonden rapporterar flera förändringar i sin portfölj. Fonden köper nytt i Intervacc som utvecklar ett vaccin mot kvarka för hästar. Vidare ökar fonden i Telia, SKF B och Boliden. Fonden säljer i Alfa Laval, Atlas Copco och Electrolux Professional.

  Förvaltaren spår en rapportperiod som kommer variera stort mellan bolagen. Tunga investeringsvaror förväntas ha en dyster framtid.

  Under perioden var ABB fondens bästa bidragsgivare. Enligt förvaltarna har bolaget en spännande framtid framför sig med nya vdn Björn Rosengren. Både Telia och Sandvik bidrog positivt till fonden.

  Sämre gick det för H&M, Stora Enso och AstraZeneca.

  Vid månadsskiftet var de största innehaven Investor B, Nordea Bank, Ericsson B, Volvo B och ABB.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Pacific Precious stiger med 2,8 procent - ökar i platina  

  Pacific Precious stiger med 2,8 procent - ökar i platina

  Fonden Pacific Precious steg 2,8 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 11 procent. Det framgår av en månadsrapport skriven av förvaltaren Gromark.

  Gromark kommenterar marknaden för ädelmetaller:

  "Klimatet för ädelmetallerna och relaterade bolag fortsätter att stärkas. Guldet har fortsatt hålla sig strax under 1800 USD och uppgången ser ut att fortsätta".

  Enligt förvaltaren kommer ädelmetallsföretagen leverera växande vinster i kommande rapportperiod.

  Vidare kommenterar Gromark världens centralbanker:

  "Amerikanska centralbanken Federal Reserv har gått från att köpa företagsobligationer via ETF:er till att nu köpa enskilda företagsobligationer i marknaden via ett nytt index skapat för ändamålet. Vår egna centralbank utökade vid sitt senaste penningpolitiska möte storleken på sitt program för köp av företagsoblikationer".

  Under perioden minskades innehavet i Hecla Mining med en tredjedel. Vidare minskades innehavet i silver med 2 procent. Samtidigt ökade fonden sitt innehav i platina till 4 procent. Enligt förvaltaren har platina och palladium bra potential på kort sikt.

  Bland fondens innehav gick det bäst för First Mining Gold, Sandstorm Gold och Fortuna Silver Mines. Sämst gick det för Livent, Royal Gold och Hecla Mining.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Strand Förmögenhetsfond ökade 2,5 procent - spår dålig rapportperiod och fortsatt oro  

  Strand Förmögenhetsfond ökade 2,5 procent - spår dålig rapportperiod och fortsatt oro

  Fonden Strand Förmögenhetsfond steg 2,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna drivs aktiemarknaden av nyheter kring covid-19.

  "Till stor del har uppgången haft stöd från pandemiutvecklingen i Europa där antalet fall minskar samtidigt som rörelsefriheten successivt har ökat. Det finns dock oroshärdar både i Europa och i resten av världen".

  Enligt förvaltarna är oroligheterna kring viruset långt ifrån över. De största hotet är om länder skulle behöva stänga ner igen.

  Vidare anser förvaltarna att kommande rapportperiod kommer vara dålig, med försäljningstapp upp emot 50 procent eller mer. Hos vissa bolag kommer det även förekomma betydande förluster. Förvaltarna kommenterar även värderingen hos vissa bolag.

  "'Finverkstad' som ofta levererar investeringsvaror till industrin och som bör påverkas negativt ett par år framöver ligger till exempel nära all time high, medan företag som är kopplade till bilindustrin, där det rimligen finns ett uppdämt utbytesbehov efter ett par dåliga år och där återhämtningen bör bli ganska snabb, ligger betydligt lägre".

  Strand Kapitalförvaltning menar att en måste blicka långt fram i tiden för att hitta motivering för de höga värderingarna. Vidare anser förvaltarna att det är svårt att hitta alternativ till aktier.

  Vid månadens slut uppgick aktievikten till 46,1 procent. Inklusive fondens andelar i aktiefonden Arisaig Asia uppgick aktieexponeringen till 54 procent.

  De fem största innehaven under perioden var: SEB, Securitas, Embracer, Climeon och ABB.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Strand Småbolagsfond ökade 3,5 procent i juni - spår dålig rapportperiod och fortsatt osäkerhet  

  Strand Småbolagsfond ökade 3,5 procent i juni - spår dålig rapportperiod och fortsatt osäkerhet

  Fonden Strand Småbolagsfond steg 3,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 5,5 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna drivs aktiekurserna av nyheterna kring covid-19:

  "Till stor det har uppgången haft stöd från pandemiutvecklingen i Europa där antalet fall minskar samtidigt som rörelsefriheten successivt har ökat. Dock finns oroshärdar både i Europa och i resten av världen".

  Enligt förvaltarna är det långt kvar tills faran är över. Det största hotet anses vara ifall hela länder behöver stänga ner igen.

  Vidare anser förvaltarna att kommande rapportperiod kommer vara dålig, med försäljningstapp upp emot 50 procent eller mer. Dock anses marknaden vara förbered på detta. Samtidigt kommenterar förvaltarna de höga värderingarna hos vissa bolag:

  "'Finverskad' som ofta levererar investeringsvaror till industrin och som bör påverkas negativt ett par år framöver ligger till exempel nära all time high, medan företag som är kopplade till bilindustrin, där det rimligen finns ett uppdämt utbytesbehov efter ett par dåliga år och där återhämtningen bör bli ganska snabb ligger betydligt lägre."

  För att hitta motiveringar till varför värderingarna är höga måste man blicka långt fram i tiden, enligt Strand Kapitalförvaltning. Vidare skriver förvaltarna att det är svårt att hitta alternativ till aktier.

  Vid månades slut uppgick aktievikten till 90,3 procent.

  De innehav som bidrog mest till fondens positiva utveckling var Xvivo Perfusion, Sdiptech och Tobii. Sämst gick det för Dustin, Episurf Medical och Veoneer.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Cliens Mixfond ökade 0,5 procent i juni - Investerade i obligationer utgivna av Tele2 och SKF  

  Cliens Mixfond ökade 0,5 procent i juni - Investerade i obligationer utgivna av Tele2 och SKF

  Fonden Cliens Mixfond B steg 0,5 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,0 procent och är därmed sämre än index som har minskat 1,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som i juni som presterade bäst var Lagercrantz, Telia och Sandvik. AstraZeneca, Essity och Balder bidrog under månaden negativt till fondens avkastning.

  Under månaden köpte fonden i Investor, men sålde hela innehavet i Elekta. I fondens räntedel investerade man i obligationer utgivna av Tele2 och SKF.

  Vid månadens slut låg aktievikten på 52,6 procent.

  "Återhämtningen fortsätter och stimulanserna från världens centralbanker fortsätter att elda
  på börshumöret. Styrkan på återhämtningen har kanske avtagit lite men å andra sidan har nästan hela fallet under Coronakrisens inledning tagits igen", skriver förvaltarna om läget på marknaden.

  Trots börsens kraftiga uppgång nämner förvaltarna att det fortsatt finns aktier som noterat stora nedgångar för året och att dessa blir mycket intressanta att följa under rapportperioden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Sektorrotation bland innehaven - Cliens Sverige ökade 0,6 procent i juni  

  Sektorrotation bland innehaven - Cliens Sverige ökade 0,6 procent i juni

  Fonden Cliens Sverige steg 0,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,0 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående fondens aktivitet under månaden nämner förvaltaren Roger Hedberg att man gjort vissa strategiska förändringar.

  "I början av månaden skedde en snabb rotation ut ur aktier som hade utvecklats extra starkt under börsåterhämtningen (huvudsakligen mindre konjunkturkänsliga tillväxtbolag), in i lägre värderade cykliska aktier. Detta missgynnade tillfälligt avkastningen i fonden. Sektorrotationen kom dock av sig något när flera centralbanker återigen försäkrade marknaden om att styrräntorna kommer förbli låga under lång tid framåt", skriver Hedberg.

  Största positiva bidragsgivare var i juni Stillfront, ABB, Addlife och Lime.

  Innehaven i AstraZeneca, Addnode och Byggmax drabbades under månaden av omfattande vinsthemtagningar och blev fondens svagaste innehav.

  Däremot uppger förvaltaren att nyhetsflödet kring de negativa bidragen alltjämt är positivt. Exempelvis har AstraZeneca fortsatt teckna leveransavtal kring ett potentiellt coronavaccin.

  Under månaden gjordes större köp i ABB, SEB och JM. Dock skalades delar av innehavet i AAK, Hexagon och Thule ner.

  I juni ökades aktieandelen i fonden.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni - ökar i Norton Life Lock och säljer i Crowdstrike  

  Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni - ökar i Norton Life Lock och säljer i Crowdstrike

  Fonden Global Defence & Security Fund minskade 5,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 13,6 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,2 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under perioden agerade Amazon, Apple, Microsoft, Netflix och Crowdstrike draglock för fonden. Förvaltaren Tor Sinclair valde att utnyttja prisutvecklingen i Crowdstrike och minskade allokeringen i innehavet. Efter avyttringen är Crowdstrike fortfarande fondens största innehav. De innehaven vilka det gick sämst för var L3Harris Technologies, CACI, Huntington Ingalls Industries, Norton Life Lock och Flir.

  Enligt Sinclair finns det inga nyheter som motiverar kursfallet hos de sämst presterande aktierna. Rörelserna tolkas istället som korta korrektioner.

  "Det är fortfarande stora prisrörelser i marknaden och mycket beror på den höga volatiliteten vi sett hittills, vilket tenderar att hålla i sig under en period."

  På grund av rådande marknadsläge valde fonden att öka sitt innehav i Norton Life Lock till 4 procent.


  Vidare kommenterar Sinclair den nya säkerhetslag som verkställts i Hong Kong.

  "I slutet av juni trädde den nya säkerhetslagen för Kina gällande Hong Kong i kraft. Hur detta kommer påverka regionen och världen vet vi inte än med den taktik som Kina använder strider emot internationell lag och kommer troligen leda till geopolitiska spänningar. Ett ökande fokus på säkerhet gör att vi ser positivt på fondens möjlighet att skapa god avkastning".

  Förvaltaren fortsätter.

  "Vi bedömer att den starka avkastningen är en kombination av översålda förhållanden i kombination med aggressiva kostnadsreduceringar. Denna krisen har varit oerhört svårt för bolag med exponering mot flygindustrin - som har tappat inkomstmotsvarande inbromsning av flygtrafiken (-51 procent mars, -96 procent april) Mer tid krävs innan man kan bedöma hur krisen har påverkat resebeteende."

  Vid månadsskiftet är Crowdstrike, Leidos, Lockheed Martin, L3Harris Technologies och Northrop Grumman.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nytt innehav i JM - Cliens Sverige Fokus ökade 1,6 procent i juni  

  Nytt innehav i JM - Cliens Sverige Fokus ökade 1,6 procent i juni

  Fonden Cliens Sverige Fokus steg 1,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,4 procent och är därmed sämre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De största positivt bidragande innehaven blev under månaden Volvo, Sandvik och ABB. Volvo och Sandvik har gynnats av nylanserade kostnadsbesparingsprogram, medan ABB släppte en lovande strategiuppdatering.

  På den negativa sidan fanns främst Elekta, SCA och Balder. SCA har under månaden fått flera sänkta riktkurser, vilket orsakat vinsthemtagningar bland ägarna. Förvaltarna ser dock potential i bolagets skogsinnehav och anser att bolaget i nuvarande kurs är undervärderat.

  Förvaltaren nämner en större förändring bland innehaven.

  "Nytt innehav i fonden är bostadsutvecklaren JM. Den osäkerhet som corona-pandemin
  skapat på bostadsmarknaden har skickat ned JM-aktien till låga värderingsnivåer. När
  bostadsmarknaden tydligt vänder upp igen förväntar vi oss att kursen följer historiska
  mönster och stiger kraftigt", skriver förvaltaren.

  Vid utgången av månaden hade fonden 25 innehav.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad sektordiversifiering i fokus - Captor Dahlia Green Bond ökade 1,3 procent i juni  

  Ökad sektordiversifiering i fokus - Captor Dahlia Green Bond ökade 1,3 procent i juni

  Fonden Captor Dahlia Green Bond steg 1,3 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni präglades marknaden enligt förvaltaren av en rädsla för en ökad spridning av coronaviruset.

  "Nya fall har konstaterats i bland annat Kina och Tyskland samtidigt som smittspridningen i delar av USA är fortsatt utom kontroll. De globala aktiemarknaderna var något lugnare under månaden och var upp endast 1 procent . På räntemarknaderna föll de långa räntorna med ca 8-10 räntepunkter och kreditspreadar gick ihop", skriver förvaltaren

  Under månaden menar förvaltaren att man fortsatt lägga fokus på att öka sektordiversifieringen i portföljen, vilket går i linje med fondens strategi. Man har i juni ökat andelen gröna obligationer emitterade i utländsk valuta och den andelen uppgår vid månadsskiftet till ca 36 procent.

  Nya innehav för månaden blev obligationer i Deutsche Bank, Ellevio, Enexis holding och Statnett. Man ökade även innehaven i SNAM, Stora Enso, Östersunds Kommun och Entra ASA.

  Durationen uppgick till 3,99 år.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Trots mycket svag månad för japanska innehav ökade Captor Scilla Global Equity 0,1 procent i juni  

  Trots mycket svag månad för japanska innehav ökade Captor Scilla Global Equity 0,1 procent i juni

  Fonden Captor Scilla Global Equity steg 0,1 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 15,7 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden blev innehaven i fastighetsbolag, infrastruktur och därefter finansbolag positivt bidragande till avkastningen. Övriga sektorer bidrog negativt, där industri och hälsovård presterade allra sämst.

  Den svenska kronan förstärktes under juni.

  "Det är till stor del valutaförstärkning för svenska kronan under månaden. De enda valutor där kronan har försvagats mot är AUD, SGD och CHF. Kronan har stärkts mest mot JPY (+1,5%), GBP (+1,5%) och USD (+1,3%)", skriver förvaltaren.

  Sett till geografisk exponering blev Japan månadens sämsta marknad för fonden. Förvaltaren uppger att både valutan och aktiepositionerna i landet gick svagt.

  Under månaden hade följande bolag störst rörelser: Bank of China (+14%), Kuhne + Nagel International (+14%) och Pfizer (-14%).

  Förvaltaren skriver att fonden utvecklats i linje med förväntansbilden på såval avkastning som risk, utefter rådande förutsättningar.

  Vid månadsskiftet låg aktieexponeringen på 68 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hälsovård och dagligvaror sänkte avkastningen - Captor Scilla Nordic Equity minskade 0,7 procent i juni  

  Hälsovård och dagligvaror sänkte avkastningen - Captor Scilla Nordic Equity minskade 0,7 procent i juni

  Fonden Captor Scilla Nordic Equity minskade 0,7 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 7,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Den enda positivt bidragande sektorn blev under juni industribolag. Det enskilda bolaget som presterade bäst var dock DSV Panalpina.

  Sektorerna som under månaden gick sämst var hälsovård och dagligvaror. Då fondens exponering mot dessa är mycket stor, var nämnda sektorers nedgång den största orsaken till fondens negativa avkastning, uppger förvaltaren

  Innehaven som under månaden rörde sig mest var DSV Panalpina (+14 procent), L E Lundbergföretagen (-9 procent) och Orion (-11 procent).

  "Fonden har hittills utvecklats väl och i linje med förväntansbilden avseende såväl avkastning som risknivå utefter rådande marknadsutveckling. För närvarande har fonden en aktieexponering på 65 procent", avslutar förvaltarna.

  Vid månadens slut var fondens största innehav Axfood, Latour och Telia med vikterna 2,7, 2,7 respektive 2,6 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nytt innehav i Systemair - Lannebo Småbolag ökade 0,6 procent i juni  

  Nytt innehav i Systemair - Lannebo Småbolag ökade 0,6 procent i juni

  Fonden Lannebo Småbolag steg 0,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,1 procent och är därmed sämre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltaren präglades marknaden under månaden av en ökad oro för coronavirusets spridning, vilket gynnade vissa bolag.

  "I takt med en återgång till högre spridningstal för coronaviruset i flera länder tog oron ny fart i juni. Detta visade sig främst i ett fortsatt stort intresse för bolag som ses som förskonade från
  pandemin vilket påverkade fondens relativa avkastning negativt under månaden", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna skriver också att det i väntan på kvartalsrapporterna varit förhållandevis lite nyheter kring fondens bolag under juni.

  BHG (tidigare Bygghemma) meddelade att man under april och maj hade en kraftig försäljningsökning och en organisk tillväxt runt 40 procent.

  Bufab, som levererar mindre komponenter (exempelvis muttrar och skruvar) kommunicerade att bolaget under maj såg en minskad försäljning med 25 procent. Detta var dock en tydlig förbättring från tidigare månad, vilket marknaden tolkade positivt. Aktien steg under juni med 15 procent.

  Nytt innehav i fonden för månaden blev Systemair, som säljer produkter för inomhusklimat som fläktar och luftkonditionering.

  Man köpte aktier i medicinteknikbolaget Revenio. Enligt förvaltarna har bolaget under senare år tagit stora marknadsandelar i sitt område och har fortsatt god tillväxtpotential.

  "Samtliga aktier i laxodlingsbolaget Bakkafrost har avyttrats efter en god kursuppgång och innehavet i Beijer Ref har minskats. Beijer Ref är ett kvalitetsbolag med en global distribution av kylprodukter. Aktiens värdering är emellertid i högsta laget", avslutar förvaltarna.
  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Securitas, Addtech och Huhtamäki med vikterna 5,3, 5,0 och 4,6 procent.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark månad för Tencent - Lancelot Camelot ökade 3,1 procent i juni  

  Stark månad för Tencent - Lancelot Camelot ökade 3,1 procent i juni

  Fonden Lancelot Camelot A steg 3,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,5 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,1 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Siffrorna ovan kommer från redovisad data i Lancelot Camelot A.

  Fondens bäst presterande innehav blev i juni Tencent, Invesco och Microsoft.

  På den negativa sidan fanns HCA, Huhtamaki och Visa.

  Vid månadsskiftet låg nettoexponeringen på 91 procent. Fonden hade vid tidpunkten 22 innehav, där Roche, Visa och Thermo Fisher fortsatt var störst.

  Efter fallet i maj hade Tencent under maj en stark återhämtning.

  "Under maj månad föll Tencent kraftigt mot bakgrund av oroligheter i Hong Kong. Vi valde att fokusera på bolagets dominerande marknadsposition och dess underliggande strukturella tillväxttrend och ökade innehavet. Vi blev snabbt belönade då Tencent var juni månads största positiva bidragsgivare till fondens avkastning", skriver förvaltarna.

  Angående val av aktier skriver förvaltarna att man fortsätter fokusera på att köpa marknadsledande kvalitetsbolag som drivs av hållbara strukturella tillväxttrender.

  Bland intressanta trender nämns digitala betalningar, diagnostik, robotkirurgi.

  Förvaltarnas tro på ovan nämnda trender menar man speglas av fondens tre största innehav, som är verksamma inom just dessa områden.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Köp i United Camping - Case Fair Play ökade 4,7 procent i juni  

  Köp i United Camping - Case Fair Play ökade 4,7 procent i juni

  Fonden Case Fair Play steg 4,7 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 11,8 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltaren Andreas Rask har det varit hög aktivitet på primärmarknaden för Investment Grade, men betydligt färre emissioner i High Yield. I juni fortsatte kreditspreadarna för högavkastande krediter att sjunka med 45 punkter, skriver Rask.

  Under månaden köpte fonden obligationer i bland annat United Camping.

  Vid månadsskiftet var durationen 1,04 år. Running yield låg på 9,90 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case Safe Play ökade 2,81 procent i juni - Köpt i RBS  

  Case Safe Play ökade 2,81 procent i juni - Köpt i RBS

  Fonden Case Safe Play steg 2,81 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 5,55 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Tom Andersson skriver att det i den europeiska primärmarknaden för Investment Grade fortsatt varit väldigt hög aktivitet. Kreditspreadarna för Investment Grade sjönk under månaden med fem punkter.

  "Beskedet från Riksbanken att börja köpa företagsobligationer med start från den 1 september kan också komma att vårda obligationskurser just inom detta segment", skriver Andersson.

  Under månaden köpte fonden bland annat i RBS och sålde i Kungsleden.

  Vid månadsskiftet låg durationen på 1,14 år och Running Yield på 7,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Case All Star ökade 0,38 procent i juni - Köp i SEB  

  Case All Star ökade 0,38 procent i juni - Köp i SEB

  Fonden Case All Star steg 0,38 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 2,48 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Kring aktiemarknadens framtid och eventuella frågetecken nämner förvaltaren Andreas Rask presidentvalet i USA.

  "Presidentvalet i USA i november kan komma att bli ett orosmoment för aktiemarknaden, där demokraternas Joe Biden har börjat klättra ordentligt i opinionsmätningarna efter president Trumps taffliga insatser och kommunikation kring såväl Coronapandemin som Black Lives Matter-rörelsen. En demokrat med en inte lika frikostig finanspolitik vid rodret är inte alltid uppskattat av marknaden", skriver Rask.

  Under månaden köptes aktier i bland annat SEB. I Holmen avyttrades aktier.

  Fondens fem största innehav vid månadsskiftet står nedan.

  Kinnevik - 6,63 procent vikt
  SOBI - 6,34 procent
  Investor - 5,79 procent
  Intrum Justitia - 5,54 procent
  Millicom - 5,39 procent


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Captor Iris Bond ökade 1 procent i juni  

  Captor Iris Bond ökade 1 procent i juni

  Fonden Captor Iris Bond steg 1,00 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 4,6 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  "Under första delen av juni fortsatte svenska swapräntor den uppåtgående trenden från maj. Vid toppen den 10:e juni låg svensk 10-årig swapränta på 0,49 procent. Efter denna topp har räntor gått ner igen och den 10-åriga swapen stängde månaden på +0,32 procent. Svensk swapräntekurva saknar lutning de första fyra åren, vilket innebär att ränterisk bör placeras längre ut än så i tid för att kunna skapa avkastning framöver", skriver förvaltaren.

  För juni var bospreadar konstanta samt att riksbanken fortsatte att köpta säkerställda obligationer. Förvaltaren spår att köpen ska generera låga spreadar inom överskådlig tid.

  De största emittetenterna vid utgången månad var stadshypotek, 8,8 procent, Nordea Hypotek, 8,1 procent följt av Swedbank Hypotek 7,2 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • NEL och Sinch hade en stark månad - Delphi Nordic ökade 1,5 procent i juni  

  NEL och Sinch hade en stark månad - Delphi Nordic ökade 1,5 procent i juni

  Fonden Delphi Nordic steg 1,5 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 8,64 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,52 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens överprestation i förhållande till index beror till stor del på exponeringen mot IT, hälsa och finans. Det uppger förvaltaren Andreas Berdal Lorentzen.

  Bland enskilda bolag som bidrog positivt finns främst NEL och Sinch. Även Aker, ABB, TGS, Metso och Recipharm gav positiv avkastning. På den negativa sidan fanns istället Zealand Pharma, NRC, DSV, Nokia och Sandvik. I juni minskade fonden sina innehav i Telenor, Metso och Neste. Aktierna i Lundin Energy avyttrades helt.

  Under månaden köptes aktier Hexagon Composites. Man ökade även i NEL, Sinch, Photocure och Recipharm.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Novo nordisk (7,89 procent vikt), NEL (3,92 procent) och Norwegian Finans (3,73 procent).

  Fondens geografiska exponering vid månadens slut följer nedan.

  Sverige - 35,80 procent av total portfölj
  Danmark - 23,05 procent
  Norge - 22,55 procent

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Forsatt försiktighet i Consensus Lighthouse Asset, som ökade 1,18 procent i juni  

  Forsatt försiktighet i Consensus Lighthouse Asset, som ökade 1,18 procent i juni

  Fonden Consensus Lighthouse Asset A steg 1,18 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,12 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 1,45 procent och är därmed bättre än index som har minskat 6,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  I juni inledde börserna starkt och den ökade ekonomiska aktiviteten i världen drog utvecklingen i positiv riktning. I samband med den tilltagande smittspridningen i USA växte dock pessimismen och marknaden föll senare 6-7 procent på bara några dagar, skriver förvaltaren.

  "Att smittspridningen tog fart igen i USA efter vårens nedstängningar, får många att ställa frågan om de var nödvändiga från första början. Hade några av de negativa effekterna av nedstängning kunnat undvikas med en öppnare strategi? Kanske visar det sig att den svenska strategin inte var så illa ändå?", skriver förvaltaren.

  Enligt förvaltaren verkar marknaden behandla 2020 och dess bolagsvinster som ett förlorat år, medan förväntningarna snarare ligger på en mycket stark återhämtning under 2021. Även om detta är möjligt, menar förvaltaren att miljontals människor i främst USA med stor sannolikhet kommer behöva ställa in sina betalningar på exempelvis huslån och kreditkortsskulder. Detta är ett scenario han tror att marknaden under den närmsta tiden kommer börja prisa in.

  Förvaltaren är dock inte allt för negativ, utan menar att det finns bolag och hela sektorer med förutsättningar att gå riktigt bra. Han nämner teknologi, medicin och bolag inom hållbarhetsområdet.

  På grund av marknadens osäkra läge och den nedsida man bedömer finns, uppger förvaltaren att man fortsätter agera försiktigt och selektivt.

  Aktieandelen i fonden var vid månadsskiftet ca 8 procent.

  De fem största fondinnehaven vid månadsskiftet står nedan.

  SEB Likviditetsfond - 16,34 procent av total portfölj
  Simplicity Likviditetsfond - 12,84 procent
  Carlsson Norén Macro Fund - 12,50 procent
  Alcur - 5,95 procent
  Keel Capital Foghorn x2 - 5,43 procent.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarna positiva till fastighetsinnehav - Sensor Sverige Select ökade 1,7 procent i juni  

  Förvaltarna positiva till fastighetsinnehav - Sensor Sverige Select ökade 1,7 procent i juni

  Fonden Sensor Sverige Select steg 1,7 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,2 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 1,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  De mest positivt bidragande innehaven blev under juni Sinch, Stillfront och Embracer.

  På den negativa sidan fanns främst Nordea, Balder och AstraZeneca.

  Trots ett fortsatt tungt år för fastighetsbolag, menar förvaltarna att man är positivt inställda till fondens innehav i sektorn.

  "Cibus har egentligen inte påverkats alls av coronakrisen då deras kunder främst är livsmedelsbutiker. Balder består till stor del av bostäder där efterfrågan är fortsatt mycket hög. Posten i Nyfosa innebär en större osäkerhet men posten väger endast runt 1 procent och vi har stort förtroende för bolagets ledning att de skall kunna utnyttja dagens marknadssituation", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna är även optimistiskt inställda till Evolution Gamings bud på Net Entertainment. Breddad verksamhet mot slots och minskad konkurrens inom live casino tror förvaltarna är två positiva aspekter av budet.

  Under månaden köptes aktier i Nordea och man tror att bankens kreditförluster blir lägre än förväntat.

  Fonden deltog även i en riktad emission i Stillfront.

  Vid månadsskiftet var fondens tre största innehav Investor (8,5 procent vikt), Swedish Match (7,1 procent) och AstraZeneca (4,9 procent).
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Minskad exponering mot Fintech i Plain Capital LunatiX, som ökade 4,23 procent i juni  

  Minskad exponering mot Fintech i Plain Capital LunatiX, som ökade 4,23 procent i juni

  Fonden Plain Capital LunatiX steg 4,23 procent i juni. Det framgår av en månadsrapport.

  Under månaden minskades fondens innehav i fintech, uppger förvaltarna. Detta menar man att man gjorde för att få en bättre balans i portföljen.

  Största positiva bidragsgivare blev under månaden exponeringen mot sociala medier, tv-spel och Sydkorea.

  Exponeringen mot Ryssland bidrog under juni negativt till fondens avkastning.

  Vid månadsskiftet bestod fondens tre största innehav av Fintech, MSCI Em och sociala medier. Dessa utgjorde totalt drygt 50 procent av hela portföljen.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Fortsatt minskad exponering mot aktier - Plain Capital Bronx ökade 1,42 procent i juni  

  Fortsatt minskad exponering mot aktier - Plain Capital Bronx ökade 1,42 procent i juni

  Fonden Plain Capital Bronx steg 1,42 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,16 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 0,01 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,03 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Under juni har fonden fortsatt göra vinsthemtagningar i aktier och förvaltarna uppger att man tagit en allt mer defensiv karaktär. Av förvaltarna motiveras detta av att man på börsen sett en mycket snabb uppgång, vilket kortsiktigt ökar risken för nedgång på marknaden.

  För att balansera portföljens risk ökade fonden sina innehav i sålda OMX terminer. Man ökade även sin exponering mot ETF:er och amerikanska bolag som anses vara relativt okänsliga för en återupptagen lockdown.

  Innehaven som under juni bidrog mest positivt var Kindred, Invesco, IPCO, Traton, Nobina och Apple.

  Största negativa bidragsgivare blev Moberg Pharma, Scandic Hotels samt sålda OMX terminer.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Invesco, Ishares och SAAB med vikterna 9,6, 6,31 respektive 2,67 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Hållbara bolag i fokus för Pareto Global, som ökade 0,6 procent i juni  

  Hållbara bolag i fokus för Pareto Global, som ökade 0,6 procent i juni

  Fonden Pareto Global B steg 0,6 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 1,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 9,2 procent och är därmed sämre än index som har minskat 6,3 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna nämner att årets första halva varit instabilt och volatilt, men att vårens marknadsfall utnyttjades för att investera i sju nya bolag. Samtidigt avyttrade fonden under våren tre aktieinnehav helt.

  I fondens urvalsprocess vad gäller bolag att investera i, nämner förvaltarna att hållbarhet är en central faktor.

  Under juni presenterades tvål hållbarhetsrelaterade nyheter kring innehavet i dagligvarubolaget Unilever. För att bekämpa klimatförändringar meddelade bolaget att dess produkter år 2039 ska ha ett nettoutsläpp på noll, vilket alltså är elva år före deadline för Parisavtalet.

  Nytt innehav för månaden är bolaget Compass, som förvaltarna menar besitter flertalet attraktiva egenskaper. Bolaget är världens största leverantör av måltidsrelaterade tjänster, vilket förvaltarna tror är en bransch som kommer växa i framtiden. Samtidigt har bolaget ett starkt kassaflöde och en avkastning på eget kapital på över 20 procent.  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Förvaltarna spår skiftat fokus på kreditmarknaden - Pareto Global Corporate Bond ökade 2,57 procent i juni  

  Förvaltarna spår skiftat fokus på kreditmarknaden - Pareto Global Corporate Bond ökade 2,57 procent i juni

  Fonden Pareto Global Corporate Bond A steg 2,57 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,90 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Angående kreditmarknaden menar förvaltaren att den alltjämt är stadig.

  "Likviditeten i den globala kreditmarknaden är fortsatt stabil, och det finns starkt stöd från flertalet
  centralbanksprogram och inflöden i kreditfonder under drygt 10 veckor sedan mars månad. Vi närmar oss en lugnare period gällande emissioner och tror att fokus kommer skifta till kontant avkastning istället för prisuppgångar", skriver förvaltarna

  Förvaltarna nämner även att kostnaden för att valutasäkra amerikanska obligationer nu är mycket låg, vilket är gynnsamt för fonden som har svensk krona som basvaluta. Under året har fonden ökat sina innehav i USD obligationer.

  Under månaden köpte fonden ett antal obligationer på nyemissionsmarknaden. Virgin Media, IQVIA, Momox Green Bond, Profine GmbH och Deutsche Bank Green Bond.

  på andrahandsmarknaden sålde fonden delar av innehavet i Lowell, uppger förvaltarna.

  Vid månadsskiftet var de tre största emittenterna Upm Kymmene(4,0 procent vikt), Scan Global (3,5 procent) och Iqvia (3,4 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #fixedincome   #macro   #mutualfunds  

 • Lancelot Avalon nästan fullinvesterad - ökade 7,1 procent under juni  

  Lancelot Avalon nästan fullinvesterad - ökade 7,1 procent under juni

  Fonden Lancelot Avalon steg 7,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 2,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 18,3 procent och är därmed bättre än index som har minskat 4,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Fondens bäst presterade innehav blev under juni Bonesupport och Lancelot. Andra positiva bidragsgivare blev Academedia och Embracer.

  Angående ekonomins framtid tror förvaltarna på en stark återhämtning.

  "Vårt huvudscenario är en relativt snabb återhämtning upp till en nivå något under de tidigare toppnivåerna (i termer av ekonomisk aktivitet/BNP), medan de långsiktiga tillväxtförutsättningarna försämrats givet högre skuldsättningsnivåer och en generellt större osäkerhet", skriver förvaltarna.

  Förvaltarna tror på att börsen under närmaste månader kommer vara volatil, men att utvecklingen på sex till tolv månaders sikt ändå blir positiv. Dessutom menar man att alternativen på räntemarknaden är betydligt sämre än tidigare, vilket gynnar aktiemarknaden. Sedan maj är fonden näst intill fullinvesterad, vilket speglar förvaltarnas optimism.

  Under månaden deltog fonden i nyemissioner i flera befintliga innehav. Bland andra Camurus, Bonesupport och Embracer.

  I juni köpte fonden mindre andelar av Bambuser (mjukvara för livevideoshopping), Intervacc
  (djurhälsa), Swedencare (djurhälsa) och Genova (fastighetsutveckling).

  Fonden sålde sina innehav i Assa Abloy och Sandvik.
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Högre sannolikhet för Bidenseger, som väntas ge blandade effekter på sjukvårdsbranschen - Rhenman Healthcare Equity ökade 0,78 procent i juni  

  Högre sannolikhet för Bidenseger, som väntas ge blandade effekter på sjukvårdsbranschen - Rhenman Healthcare Equity ökade 0,78 procent i juni

  Fonden Rhenman Healthcare Equity L/S steg 0,78 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 3,39 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna utvecklades hälso- och sjukvårdssektorn som helhet sämre än den globala marknaden under månaden. Däremot uppges det också att spridningen mellan delsektorer var stor. Bland delsektorerna utvecklades bara bioteknik positivt i förhållande till tidigare månad.

  Månadens bästa bidragsgivare för fonden blev i juni Macrogenics och Esperion Therapeutics.

  Sämst presterade innehaven i Novocure och Anthem.

  Angående läget på marknaden och dess framtid nämner förvaltarna att sannolikheten för en Joe Biden-seger i det amerikanska presidentvalet ökat kraftigt. Detta hade gett blandade effekter på hälso- och sjukvårdssektorn, menar förvaltarna. Som exempel hade Bidens förväntade sjukvårdsreformer orsakat viss försiktighet bland investerarna i sektorn.

  "Vi är dock av den bestämda uppfattningen att Bidens första prioritet är att bygga ut Obamacare, något som i huvudsak är positivt för sektorn. Vi är också övertygade om att ett eventuellt
  förslag till läkemedelsreform kommer att arbetas om av senaten på ett sätt som gör att industrins villkor i allt väsentligt fortsätter vara gynnsamma", skriver förvaltarna.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Ökad aktivitet i primärmarknaden - Nordic Cross Total Return Bond Fund ökade 2,65 procent i juni  

  Ökad aktivitet i primärmarknaden - Nordic Cross Total Return Bond Fund ökade 2,65 procent i juni

  Fonden Nordic Cross Total Return Bond Fund steg 2,65 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 0,33 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Enligt förvaltarna har aktiviteten i primärmarknaden i Norden förbättrats under juni. Man uppger att fonden under månaden deltog i emissioner utställda av Abax, TietoEnator och Cibus.

  "Utöver den exponering fonden får genom sina direktägda investeringar i företagsobligationer använder fonden en derivatstrategi för att förbättra fondens risk/avkastningsprofil. Kreditexponeringen genom derivatstrategin uppgick vid slutet av månaden till 36,1procent. Strategin möjliggör för fonden att gasa och bromsa kreditexponering utifrån rådande marknadsförutsättningar. Tack vare lågt kapitalutnyttjande möjliggör strategin också en relativt stor andel likvida medel", skriver förvaltarna.

  Vid månadsskiftet hade fonden 37 innehav.

  Kassan uppgick till 10,8 procent och fondens duration låg på 1,3 år.


  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #hedgefunds   #mutualfunds  

 • Nordic Cross Credit Edge ökade 1,11 procent i juni  

  Nordic Cross Credit Edge ökade 1,11 procent i juni

  Fonden Nordic Cross Credit Edge steg 1,11 procent i juni. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,04 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarna nämner ingenting om några större förändringar bland portföljens innehav.

  Andel obligationer uppgick per månadsskiftet till 76 procent av fonden.

  Durationen uppgick till 1,88 år.

  Fondens tre största emittenter per utgången av månaden var Stadshypotek, Kommuninvest i Sverige och Svenska Staten med portföljvikterna 6,01, 5,10 respektive 4,55 procent.

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Enter Select ökade 2,1 procent i juni - tror på Medicover trots nedgång  

  Enter Select ökade 2,1 procent i juni - tror på Medicover trots nedgång

  Fonden Enter Select steg 2,1 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 4,58 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som under månaden blev bästa positiva bidragsgivare var Husqvarna, Epiroc, Sandvik och Volvo. Bolagen som presterade sämst var Balder, AAK, Medicover och H&M. Trots nedgången i Medicover är förvaltarna dock positivt inställda till bolaget och deltog under månaden i dess emission. "Bolaget levererar vårdtjänster och diagnostik i Central- och Östeuropa. På senare tid har man också expanderat till Indien. En stark balansräkning skapar förutsättningar för Medicover att fortsätta växa och ta vara på de möjligheter som kan dyka upp i närtid", skriver förvaltarna. Nytt innehav för juni blev ABB. Förvaltarna tror på bolagets ansträningar för att öka lönsamheten och är positivt inställda till nya VDn. I juni minskades fondens innehav i Tele2, då man tror att bolaget i framtiden kommer ha en betydligt mycket svårare konkurrenssituation gentemot Telia. Vid månadsskiftet var fondens största innehav Atlas Copco (5,85 procent vikt), Hexagon (5,74 procent) och Husqvarna (5,71 procent).

  Störst sektorexponering hade fonden mot Industrivaror & tjänster (44,9 procent vikt), teknologi (14,6 procent) och finans (10,0 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Stark månad för Husqvarna, Epiroc och Volvo - Enter Select Pro ökade 2,2 procent i juni  

  Stark månad för Husqvarna, Epiroc och Volvo - Enter Select Pro ökade 2,2 procent i juni

  Fonden Enter Select Pro steg 2,2 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 1,3 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 21,0 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som under månaden blev bästa positiva bidragsgivare var Husqvarna, Epiroc, Sandvik och Volvo. Bolagen som presterade sämst var Balder, AAK, Medicover och H&M. Trots nedgången i Medicover är förvaltarna dock positivt inställda till bolaget och deltog under månaden i dess emission. "Bolaget levererar vårdtjänster och diagnostik i Central- och Östeuropa. På senare tid har man också expanderat till Indien. En stark balansräkning skapar förutsättningar för Medicover att fortsätta växa och ta vara på de möjligheter som kan dyka upp i närtid", skriver förvaltarna. Nytt innehav för juni blev ABB. Förvaltarna tror på bolagets ansträngningar för att öka lönsamheten och är positivt inställda till nya VDn. I juni minskades fondens innehav i Tele2, då man tror att bolaget i framtiden kommer ha en betydligt mycket svårare konkurrenssituation gentemot Telia. Vid månadsskiftet var fondens största innehav Atlas Copco (5,86 procent vikt), Husqvarna (5,72 procent) och Hexagon (5,71 procent).

  Störst sextorexponering hade fonden mot Industrivaror & tjänster (44,8 procent vikt), teknologi (14,5 procent) och finans (9,8 procent).
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Nytt innehav i ABB för Enter Sverige Pro, som ökade 2,3 procent i juni  

  Nytt innehav i ABB för Enter Sverige Pro, som ökade 2,3 procent i juni

  Fonden Enter Sverige Pro steg 2,3 procent i juni, vilket var sämre än fondens jämförelseindex som steg 2,6 procent. Sedan årsskiftet har fonden minskat 3,41 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Innehaven som under månaden blev bästa positiva bidragsgivare var Husqvarna, Epiroc, Sandvik och Volvo.

  Bolagen som presterade sämst var Balder, AAK, Medicover och H&M.

  Trots nedgången i Medicover är förvaltarna dock positivt inställda till bolaget och deltog under månaden i dess emission.

  "Bolaget levererar vårdtjänster och diagnostik i Central- och Östeuropa. På senare tid har man också expanderat till Indien. En stark balansräkning skapar förutsättningar för Medicover att fortsätta växa och ta vara på de möjligheter som kan dyka upp i närtid", skriver förvaltarna.

  Nytt innehav för juni blev ABB. Förvaltarna tror på bolagets ansträningar för att öka lönsamheten och är positivt inställda till nya VDn.

  I juni minskades fondens innehav i Tele2, då man tror att bolaget i framtiden kommer ha en betydligt mycket svårare konkurrenssituation gentemot Telia.

  Vid månadsskiftet var fondens största innehav Troax (5,95 procent vikt), Husqvarna (5,72 procent) och Volvo (5,61 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Swedencare steg på förvärvsnyhet - Enter Småbolagsfond ökade 5,9 procent i juni  

  Swedencare steg på förvärvsnyhet - Enter Småbolagsfond ökade 5,9 procent i juni

  Fonden Enter Småbolagsfond steg 5,9 procent i juni, vilket var bättre än fondens jämförelseindex som steg 3,4 procent. Sedan årsskiftet har fonden avkastat 9,7 procent och är därmed bättre än index som har minskat 5,4 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Bland innehaven som under månaden presterade bäst finns Stillfront, Swedencare och Musti.

  Under månaden deltog fonden i riktade emissioner i Medicover, Swedencare och Sinch. Däremot avstod man från deltagande emissionen i Stillfront, då man enligt förvaltarna redan har en stor position i bolaget.

  Swedencares emission gjordes i samband med bolagets förvärv av amerikanska djurhälsobolaget Stratford Pharmaceuticals. Enligt förvaltarna ger förvärvet Swedencare en gynnsam exponering mot Stratfords säljkanaler i USA, vilket förbättrar bolagets tillväxtutsikter ytterliggare.

  Bolag som under juni bidrog med negativ avkastning var bland andra Balder, AAK och Medicover.

  Fondens tre största innehav var vid månadsskiftet Stillfront (5,41 procent vikt), BHG (4,25 procent) och Lime (3,93 procent).

  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Vinster i aktier utraderades av förluster på valutasidan - RPM Galaxy minskade 2,7 procent i juni  

  Vinster i aktier utraderades av förluster på valutasidan - RPM Galaxy minskade 2,7 procent i juni

  Fonden RPM Galaxy E SEK minskade 2,7 procent i juni. Det framgår av en månadsrapport.

  "I juni 2020 var Galaxy (E SEK) ner 2.7 procent då små vinster i aktier motverkades av förluster, främst i valutor. Handelsmiljön var fortsatt svår då förhoppningar om stöd för den amerikanska ekonomin och oron för uppblossande coronasmitta kompenserade varandra", skriver förvaltarna

  Förvaltaren skriver att obligationsmarknaden under månadens början betedde förhållandevis ignorant gentemot omvärldens geopolitiska risker (spänningar mellan USA och Kina exempelvis) och räntorna steg. Under andra halvan av juni rörde sig räntorna dock i motsatt riktning, då den ökade spridningen av coronaviruset skapade rädsla för återupptagna karantänsåtgärder. I förhållande till euron försvagades dollarn initialt, men återhämtade sig under andra månadens andra halva. Bland råvaror steg priset på både guld och olja.

  Positiva bidragsgvare till avkastningen kom under månaden främst från fondens aktieinnehav.

  Största förlusterna kom från valutasidan. Även innehav i obligationer, metaller och energimarknader backade.
  Fondens sektorexponering vid månadsskiftet står nedan.

  Övriga råvaror - 27 procent
  Aktier - 24 procent
  Valutor - 23 procent
  Räntor - 11 procent
  Energi - 8 procent
  Metall - 6 procent
  [Tabell 1]


  Referenser:
  Källa 1  


  Taggar:
  #mutualfunds