Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Excalibur
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 11927,17 SEK -0,48 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • -0,48%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -0,58%
  1 mån
 • -0,55%
  3 mån
 • -1,49 %
  6 mån
 • -1,58%
  1 år
 • 0,68%
  3 år
 • 0,12%
  5 år
 • 11,88 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Räntemarknaden är fortsatt mycket högt värderad - Excalibur  

  Räntemarknaden är fortsatt mycket högt värderad - Excalibur

  Det ”risk-on” sentiment som präglade årets första tre månader kom att prägla även april månad, enligt förvaltarteamet bakom räntehedgefonden Excalibur som bedömer att räntemarknaden är fortsatt mycket högt värderad.

  Förvaltaren Thomas Pohjanen skriver i en kommentar att den breda uppgången i aktiemarknader världen över fortsatte med oförminskad kraft, understödd av centralbankernas räntehöjningspaus.

  "Dessutom tillkom positiva nyheter om tillväxten i Kinas ekonomi där tidigare stimulanser nu verkar bära frukt", tillägger förvaltaren.

  I Eurozonen ser det annorlunda ut.

  "För Eurozonens del är bilden mer splittrad och för Tysklands del tyngs produktionssidan i ekonomin av den besvärliga situationen för fordonsindustrin – medan tjänstesektorn går starkt i Tyskland drivet av stark privat efterfrågan", förklarar förvaltaren.

  För zonen blev utfallet för kärn-KPI betydligt lägre än i USA, 0,8 procent i årstakt.

  Förvaltarteamets uppfattning är att utfallen i mars bör tas med en nypa salt då påskens förskjutning från mars ifjol till april i år bedöms ha bidragit.

  Räntehedgefonden backade 0,6 procent i mars, vilket medför att fonden är ned 0,5 procent hittills i år. Jämförelseindexet har under samma period minskat 0,2 procent.

  Fonden erhöll positiva bidrag från räntor i Eurozonen och USA, medan räntor i Sverige samt fondens valutaexponering bidrog negativt.

  "Räntemarknaden är fortsatt mycket högt värderad, inte minst i ljuset av aktiemarknadens fortsatt positiva hållning till framtida ekonomisk tillväxt", avslutar förvaltaren med.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Excalibur backade 0,2 procent i mars, svenska ekonomin har klarat sig bra  

  Excalibur backade 0,2 procent i mars, svenska ekonomin har klarat sig bra

  Excalibur backade 0,2 procent i mars, vilket medför att kredithedgefonden är upp 0,1 procent hittills i år. Fondens referensränta har under samma period backat 0,2 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Thomas Pohjanen skriver i en kommentar att det ”risk-on” sentiment som präglade årets första två månader manifesterades även under mars månad.

  "Den politiskt generade oro som skapats av det utdragna handelskriget mellan USA och Kina samt den ännu olösta frågan om Storbritanniens utträde ur EU har som bekant mötts av centralbanker som signalerar en mjuk penningpolitik framöver. Med stigande aktiemarknader och lägre räntor bidrar mer stimulativa finansiella förhållanden till att skapa förväntningar om en starkare ekonomisk tillväxt senare under 2019", förklarar förvaltarteamet.

  Från förvaltarhåll bedömer man att den svenska ekonomin har klarat de två senaste kvartalens svaga utveckling inom Euroområdet på ett bra sätt.

  "Inköpschefsindex och KI-barometern visar på fortsatt hygglig tillväxt och ekonomin
  understöds av att många fler är i arbete. Till exempel så ligger arbetslösheten idag på 6,2 procent jämfört med 7,1 procent vid ingången av 2016".

  Fonden utvecklades något svagt under perioden. Bidraget från räntepositionerna var
  försumbart och fondens valutaexponering bidrog denna gång till en mindre nedgång.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Excalibur steg 0,2 procent i februari, har gått klart bättre än referensräntan i år  

  Excalibur steg 0,2 procent i februari, har gått klart bättre än referensräntan i år

  Excalibur steg 0,2 procent i februari, vilket medför att fonden ökat 0,3 procent hittills i år. Referensräntan har under samma period tappat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att återhämtningen i risksentiment kom att fortsätta under februari.

  De ser flera bakomliggande orsaker till den utvecklingen.

  "Enligt vår mening får finansmarknaderna stöd ännu en tid från signaler om en positiv lösning av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, minskande risker för en avtalslös exit för Storbritannien ut ur EU samt från centralbanker som endast långsamt avvecklar det rekordlåga ränteläget", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Givet den utveckling förvaltarteamet nu ser så räknar man med fortsatta uppgångar i lönerna, då det anses inte finns någon arbetslöshetspool kvar att hämta ifrån.

  Det borde i sin tur leda till att centralbankerna återkommer med beslut om ytterligare räntehöjningar under andra halvåret, är deras bedömning.

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Till resultatet bidrog stigande korta räntor i USA och Sverige. Ett positivt bidrag kom också från fondens innehav av Investment Grade-obligationer, mot bakgrund av det positiva risksentimentet.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens förvaltning är framförallt inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området. Målsättningen för förvaltningen är att, med iakttagande av de för fonden gällande placeringsreglerna, uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning, framförallt på svenska och internationella marknaderna för räntebärande finansiella instrument. Strävan är att erhålla denna avkastning oberoende av kursutveckling på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknader. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Förvaltning baseras på fundamental analys. Fonden investerar genomgående i instrument som kännetecknas av god likviditet och hög kredit-värdighet. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen i syfte att anpassa de investeringar som görs i fonden till önskad risknivå. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Fonden lämnar inte utdelning. Excalibur är en specialfond och får därför avvika från generella placeringsbestämmelser i lagen om investeringsfonder. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter 3 till 5 år.

Fondens startår: 2001-03-31 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 1811,27 milj SEK