Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Excalibur
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 11984,11 SEK 0,00 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,00%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • 0,10%
  1 mån
 • -0,98%
  3 mån
 • -1,08 %
  6 mån
 • -1,52%
  1 år
 • 1,03%
  3 år
 • 2,07%
  5 år
 • 12,54 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Excalibur steg i december, positivt bidrag från positioneringen inför svensk räntehöjning  

  Excalibur steg i december, positivt bidrag från positioneringen inför svensk räntehöjning

  Under december månad gav positioneringen inför den svenska räntehöjningen ett positivt avkastningsbidrag för fonden Excalibur, medan den generella räntenedgången bidrog negativt. Det framgår av en månadsrapport.

  Excalibur steg 0,1 procent i december, vilket medför att fonden tappat 1,5 procent under 2018. Fondens jämförelseindex har under samma period sjunkit 0,9 procent.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, det turbulenta dramat kring Brexit och Italiens pågående budgetbråk påverkade finansmarknaderna negativt.

  Inflationen ligger runt målet på 2 procent och tendensen för löneutvecklingen ligger på uppsidan, bedömer teamet bakom fonden.

  Vidare kommenterar de även centralbankerna och huruvida de kan komma att ta hänsyn till aktiemarknadsrörelser.

  "I den mån centralbankerna tar hänsyn till aktiemarknadernas upp- och nedgångar så sker det om turbulensen blir så omfattande att ekonomins aktörer ändrar sitt beteende, minskar konsumtion och investeringar och ökar sparandet med fallande BNP som följd. Där är vi inte idag".  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Excalibur bedömer att räntan kommer att stiga framöver  

  Excalibur bedömer att räntan kommer att stiga framöver

  Hedgefonden Excaliburs förvaltare Thomas Pohjanen menar att räntan kommer att stiga framöver och fonden har tagit höjd för detta. Det skriver han i en månadsrapport.

  Pohjanen pekar på att det makroekonomiskt ser mycket starkt ut.

  "Vi menar att räntan på goda grunder kommer att stiga framöver, även om månader som den gångna när räntor föll i Sverige kommer att testa vår uthållighet. En viktig faktor när
  vi lyfter blicken inför 2019 är att arbetsmarknaderna i 'major economies' området (BNP-viktat USA, UK, Euroområdet, Japan, Kanada samt Australien) signalerar knapphet på arbetskraft. 80 procent av länderna har en arbetslöshet under NAIRU och den signalen är entydig: en mindre expansiv penningpolitik framöver. Även på den svenska arbetsmarknaden är brist-talen påtagliga", skriver han.

  Fonden sjönk med 1,1 procent under november, jämfört med svenska obligationsräntor som under samma period gav en avkastning om 0,8 procent.

  Fondförvaltarnas målsättning är att skydda investerarnas kapital och ge en avkastning på 3-5 procent över den riskfria räntan till en låg risk. Fonden är absolutavkastande med inriktning på räntebärande instrument.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Excalibur var oförändrad i oktober, förespråkar svensk räntehöjning redan i december  

  Excalibur var oförändrad i oktober, förespråkar svensk räntehöjning redan i december

  Excalibur var oförändrad i oktober, vilket medför att fonden tappat 0,5 procent sedan årsskiftet. Det är något bättre än jämförelseindex som backat 0,7 procent under samma period. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att oktober månad kom att bli en prövning för de finansiella marknaderna.

  "Kraftiga prisfall på aktiemarknader världen över väcker förstås frågor kring konjunktur, vinstutsikter, inflationsutveckling och centralbankspolitik framöver", kommenterar teamet bakom fonden.

  Sannolikheten för att Riksbanken har genomfört sin första höjning till -0,25 procent till och med februari månads Riksbanksmöte prissätts i princip fullt ut.

  "Vår hållning är att den nuvarande penningpolitiken sedan länge borde lagts om i mindre stimulerande riktning och vi förespråkar därmed en höjning vid det första av de två tillfällen som banken pekat ut – mötet i december", berättar förvaltarteamet.

  Mycket måttliga ränterörelser noterades under månaden på de marknader där fonden verkar.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens förvaltning är framförallt inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området. Målsättningen för förvaltningen är att, med iakttagande av de för fonden gällande placeringsreglerna, uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning, framförallt på svenska och internationella marknaderna för räntebärande finansiella instrument. Strävan är att erhålla denna avkastning oberoende av kursutveckling på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknader. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Förvaltning baseras på fundamental analys. Fonden investerar genomgående i instrument som kännetecknas av god likviditet och hög kredit-värdighet. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen i syfte att anpassa de investeringar som görs i fonden till önskad risknivå. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Fonden lämnar inte utdelning. Excalibur är en specialfond och får därför avvika från generella placeringsbestämmelser i lagen om investeringsfonder. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter 3 till 5 år.

Fondens startår: 2001-03-31 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 1811,27 milj SEK