Logga in   |  Bli kund
Excalibur Asset Management AB Excalibur
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Hedgefonder 11996,32 SEK 0,10 % Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 0,10%
  i år
 • 0,00%
  1 vecka
 • -0,16%
  1 mån
 • 0,10%
  3 mån
 • -0,88 %
  6 mån
 • -1,36%
  1 år
 • 1,77%
  3 år
 • 1,20%
  5 år
 • 14,58 %
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter

 • Excalibur backade 0,2 procent i mars, svenska ekonomin har klarat sig bra  

  Excalibur backade 0,2 procent i mars, svenska ekonomin har klarat sig bra

  Excalibur backade 0,2 procent i mars, vilket medför att kredithedgefonden är upp 0,1 procent hittills i år. Fondens referensränta har under samma period backat 0,2 procent, vilket är sämre. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltaren Thomas Pohjanen skriver i en kommentar att det ”risk-on” sentiment som präglade årets första två månader manifesterades även under mars månad.

  "Den politiskt generade oro som skapats av det utdragna handelskriget mellan USA och Kina samt den ännu olösta frågan om Storbritanniens utträde ur EU har som bekant mötts av centralbanker som signalerar en mjuk penningpolitik framöver. Med stigande aktiemarknader och lägre räntor bidrar mer stimulativa finansiella förhållanden till att skapa förväntningar om en starkare ekonomisk tillväxt senare under 2019", förklarar förvaltarteamet.

  Från förvaltarhåll bedömer man att den svenska ekonomin har klarat de två senaste kvartalens svaga utveckling inom Euroområdet på ett bra sätt.

  "Inköpschefsindex och KI-barometern visar på fortsatt hygglig tillväxt och ekonomin
  understöds av att många fler är i arbete. Till exempel så ligger arbetslösheten idag på 6,2 procent jämfört med 7,1 procent vid ingången av 2016".

  Fonden utvecklades något svagt under perioden. Bidraget från räntepositionerna var
  försumbart och fondens valutaexponering bidrog denna gång till en mindre nedgång.  Taggar:
  #hedgefunds  

 • Excalibur steg 0,2 procent i februari, har gått klart bättre än referensräntan i år  

  Excalibur steg 0,2 procent i februari, har gått klart bättre än referensräntan i år

  Excalibur steg 0,2 procent i februari, vilket medför att fonden ökat 0,3 procent hittills i år. Referensräntan har under samma period tappat 0,1 procent. Det framgår av en månadsrapport.

  Förvaltarteamet skriver i en kommentar att återhämtningen i risksentiment kom att fortsätta under februari.

  De ser flera bakomliggande orsaker till den utvecklingen.

  "Enligt vår mening får finansmarknaderna stöd ännu en tid från signaler om en positiv lösning av den pågående handelskonflikten mellan USA och Kina, minskande risker för en avtalslös exit för Storbritannien ut ur EU samt från centralbanker som endast långsamt avvecklar det rekordlåga ränteläget", kommenterar fondens förvaltningsteam.

  Givet den utveckling förvaltarteamet nu ser så räknar man med fortsatta uppgångar i lönerna, då det anses inte finns någon arbetslöshetspool kvar att hämta ifrån.

  Det borde i sin tur leda till att centralbankerna återkommer med beslut om ytterligare räntehöjningar under andra halvåret, är deras bedömning.

  Fonden utvecklades positivt under månaden. Till resultatet bidrog stigande korta räntor i USA och Sverige. Ett positivt bidrag kom också från fondens innehav av Investment Grade-obligationer, mot bakgrund av det positiva risksentimentet.  Taggar:
  #mutualfunds  

 • Behövs återhämtning i ekonomin för europeisk räntehöjning under det andra halvåret - Excalibur  

  Behövs återhämtning i ekonomin för europeisk räntehöjning under det andra halvåret - Excalibur

  Den europeiska ekonomin behöver återhämta sig för en räntehöjning under det andra halvåret i år, bedömer Thomas Pohjanen som ingår i förvaltarteamet för Excalibur.

  "Vad avser centralbankerna så är vår bedömning att det stora börsfallet under december kom att leda till en viss försiktighet", kommenterar Pohjanen.

  Från den europeiska centralbankens sida signaleras fortsatt vaksamhet. Inflationen bedöms ligga ännu en bra bit under ECB:s mål och tillväxttakten i ekonomin haltar.

  För Federal Reserves del så tonades prognosen om stigande styrränta under 2019 ned och budskapet i januari var återhållsamt. Det tolkas som att Fed nu avvaktar med ytterligare styrräntehöjningar under ett antal månader, berättar förvaltaren.

  Excalibur steg med 0,1 procent i januari.

  Fallande långa räntor och en viss återhämtning i fondens innehav av kronobligationer gav ett visst positivt bidrag under månaden, medan en nedpressning av korta räntor tyngde avkastningen.  Taggar:
  #mutualfunds   • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Fondens förvaltning är framförallt inriktad på de institutionella räntemarknaderna i Europa och G7-området. Målsättningen för förvaltningen är att, med iakttagande av de för fonden gällande placeringsreglerna, uppnå en över tiden god absolut avkastning genom aktiv förvaltning, framförallt på svenska och internationella marknaderna för räntebärande finansiella instrument. Strävan är att erhålla denna avkastning oberoende av kursutveckling på ränte-, aktie-, valuta- och råvarumarknader. Fondens tillgångar kan placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument, fondandelar och på konto i kreditinstitut. Förvaltning baseras på fundamental analys. Fonden investerar genomgående i instrument som kännetecknas av god likviditet och hög kredit-värdighet. Handel med derivatinstrument får ske som ett led i fondens placeringsinriktning och är en integrerad del i förvaltningen i syfte att anpassa de investeringar som görs i fonden till önskad risknivå. Handel med derivatinstrument kan också ske i syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar och att skydda tillgångarna mot kurs- och valutarisker. Fonden lämnar inte utdelning. Excalibur är en specialfond och får därför avvika från generella placeringsbestämmelser i lagen om investeringsfonder. Rekommendation: Denna fond kan vara lämplig för investerare som planerar att ta ut sina pengar först efter 3 till 5 år.

Fondens startår: 2001-03-31 Fondens Bolag: Excalibur Asset Management AB FondStorlek: 1811,27 milj SEK