Logga in   |  Bli kund
Coeli Fonder LU Nordic Corporate Bond Fund
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Betyg
Räntefonder 112,77 SEK 2,01 % ej betygsatt Jämför Köp
 

Utveckling och avkastning

 • 2,01%
  i år
 • -0,02%
  1 vecka
 • 0,22%
  1 mån
 • 0,96%
  3 mån
 • 1,72 %
  6 mån
 • 2,38%
  1 år
 • 12,59%
  3 år
 • -
  5 år
 • -
  10 år
Jämför:

Fondabs index:
Branschindex:


Relaterade nyheter • Linjegraf
 • Områdesgraf
 

Innehav och fördelning


 

Avgifter och handelsrutiner

 

Placeringsinriktning

Coeli Nordisk Företagsobligationsfond är en räntefond som erbjuder aktiv förvaltning inom företagsobligationer utgivna av företag som är hemmahörande eller aktiva i Norden. Fonden har ett brett investeringsmandat med möjlighet att fritt placera i olika branscher och länder i regionen. Investeringar kan ske både i obligationer med hög kreditvärdighet och i obligationer med låg eller ingen kreditrating. Fonden strävar efter att skapa en långsiktigt konkurrenskraftig avkastning genom att huvudsakligen investera i olika typer räntebärande tillgångar. Förvaltningen av fonden syftar till att skapa avkastning både från ränteintäkter och från prisuppgångar på de värdepapper fonden investerar i. Fonden kommer huvudsakligen att investera i räntebärande värdepapper emitterade av företag och finansiella institutioner. Fonden tillämpar en aktiv förvaltningsstrategi som även kan komma att inkludera investeringar i stats- och kommunobligationer, konvertibla skuldebrev, säkerställda obligationer, realränteobligationer, penningmarknadsinstrument och inlåning på konto i kreditinstitut. Delar av, eller hela, fondförmögenheten kan komma att investeras i högavkastande värdepapper med låg kreditrating (enligt Standard & Poor’s eller motsvarande betyg från andra ratinginstitut) och värdepapper som saknar officiell kreditrating. Fonden kan även placera upp till 10 % i preferensaktier, andra delägarrättigheter och andra fonder. Fondens genomsnittliga duration, ett mått på ränterisk, kommer att förvaltas aktivt, dock med begränsningen att durationen aldrig ska överstiga tio år. Fonden kan investera i värdepapper utgivna i olika valutor. Exponering mot andra valutor än svenska kronor (SEK) kan komma att säkras med hjälp av derivat. Fonden kommer att bära alla eventuella kostnader för valutasäkringen. Andelsklassen lämnar ingen utdelning utan alla intäkter och vinster återinvesteras i fonden för att öka värdet av din investering. Köp och försäljning av fondandelar kan ske alla bankdagar i Luxemburg under förutsättningen att den svenska börsen är öppen. När den svenska börsen är stängd kommer inte fondandelsvärdet (NAV) att beräknas.

Fondens startår: 2014-06-18 Fondens Bolag: Coeli Fonder LU FondStorlek: 912,29 milj SEK