Schroder ISF Jpn Opports A Acc JPY
Kategori Kurs Avkastning i år Risk Morningstar Rating™
Aktiefonder, Japan 3316,48 JPY 14,76 % 4 Köp
 

Hållbarhetsklassificering 8

Denna fond har rapporteras av fondbolaget enligt artikel 8.

Disclosureförordningen är en EU-förordning kring hållbarhet som trädde i kraft 2021. Enligt förordningen ska alla fondbolag klassificera sina fonder utifrån fondens mål kring hållbarhet.

  • 9 Artikel 9: Dessa fonders syfte och mål är att investera hållbart. Kallas också mörkgröna fonder.
  • 8 Artikel 8: Bidrar till hållbarhet utan att vara det övergripande syftet med förvaltningen. Fonden främjar miljörelaterade och sociala egenskaper. Kallas även ljusgröna fonder.
  • 6 Artikel 6: Fonder som inte klassas som mörkgröna eller ljusgröna kan ta hänsyn till hållbarhet i sin förvaltning. Fonderna kan dock ha ett innehåll som inte går att hållbarhetsklassa, till exempel statsobligationer som ingår i många lågriskfonder.
 

Hållbarhetsbetyg

Under medel hållbarhetsbetyg
Hållbarhetsriskvärde: 0,00
Hållbarhetsbetyg per 2024-04-30.
Morningstars hållbarhetsbetyg på fonder mäter hur väl företag och andra innehav i fondens portfölj hanterar risker kopplade till miljö, människor och ägarfrågor (ESG), relativt andra fonder inom samma kategori. I beräkningen av fonders hållbarhetsriskvärde använder Morningstar sig utav Sustainalytics analyser på bolagsnivå. Sustainalytics bedömer ett företags prestation på ESG-riskfrågor i förhållande till andra företag i samma globala branschgrupp med en 0-100 skala. Eftersom relevansen av vissa ESG-riskfrågor varierar över peer-grupperna används en unik kombination av indikatorer inom varje peer-grupp för att bestämma hållbarhetsriskvärde på bolagsnivå.


Info om hållbarhetsmandat är hämtat från fondbestämmelserna.

Nuvarande hållbarhetsbetyg kan förändras över tid. De bolag som fonden investerar i kan både förbättra och försämra sitt hållbarhetsarbete i sig samt relativt innehav i andra fonder.

Ett villkor för att sätta betygen är att mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav täcks av Sustainalytics utvärderingar.

Läs mer om hur hållbarhetsbetyget fungerar:
Metodik för Morningstars hållbarhetsbetyg
Denna fond har ej klassificerats med låg koldioxidrisk. Det beror på att fonden ej uppnår kraven för att bli klassificerad med låg koldioxidrisk. Ett krav för att fonden skall kunna analyseras av Morningstar är att fondens innehav rapporterats, mer än 67 procent av fondens senast rapporterade innehav måste täcks av Sustainalytics utvärderingar för att kunna analyseras.

Läs mer om hur koldioxidrisken fungerar:
Frågor och svar
Metodik för Morningstars ”Låg CO2-risk”