Användarvillkor

Fondmarknaden.se

Denna webbplats www.fondmarknaden.se (nedan kallad "Webbplatsen") tillhör Fondab AB.

Genom att gå in på webbplatsen och/eller använda den information som tillhandahålls på eller via webbplatsen, godkänner besökaren att Användarvillkoren är bindande för besökaren. Om Användarvillkoren skulle vara oförenliga med villkoren för någon tjänst eller produkt, har villkoren för produkten eller tjänsten företräde framför Användarvillkoren. Om du inte vill förbinda dig till dessa Villkor eller andra villkor eller regler som gäller Webbplatsen, får du inte använda Webbplatsen.

Fondmarknaden.se förbehåller sig vidare att vid var tidpunkt och efter eget godtycke uppdatera Webbplatsen eller avbryta eller på annat sätt begränsa användandet av den.

Kunder utanför Sverige

Webbplatsen vänder sig endast till personer som inte är förbjudna enligt gällande lagstiftning i de länder, vari de är medborgare eller bosatta, från att ha tillgång till en sådan webbplats.

Produkter och tjänster som tillhandahålls på Webbplatsen är inte tillgängliga för alla personer i alla rättskipningsområdet Fondmarknaden.se förbehåller sig rätten att inte tillhandahålla produkter eller tjänster till en person, om Fondmarknaden.se anser (utan att behöva bevisa det) att sådant tillhandahållande kan strida mot lagstiftning eller andra regler i en persons hemland eller i något annat land.

Begränsning av ansvar

De analyser och den information Fondmarknaden.se tillhandahåller utgör en service till våra kunder. Då informationen delvis grundas på uppgifter från andra källor ansvarar Fondmarknaden.se inte för eventuella fel i denna eller i presentationen av densamma. Informationen utgör inte någon garanti eller utfästelse vad gäller framtida avkastning. Användandet av informationen på Webbplatsen sker således på egen risk. Fondmarknaden.se ansvarar inte i något fall för skador i någon form som direkt eller indirekt orsakats av, eller på något sätt relaterar till, informationen på Webbplatsen eller användandet eller bristande förmåga att använda Webbplatsen.

Detta innebär bl.a. att  Fondmarknaden.se inte ansvarar för att Webbplatsen eller information eller annat material som kan laddas ner från Webbplatsen är ostörda, felfria eller fria från virus eller andra skadeverkande komponenter. Användare av Webbplatsen rekommenderas därför att använda lämpliga anti-virusprogram och annan säkerhetsmjukvara.

Informationen på Webbplatsen tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte rådgivning eller rekommendationer. Informationen ska inte under några omständigheter tolkas som ett råd eller anbud att köpa eller sälja någon tjänst, produkt eller finansiellt instrument, eller som en rekommendation i något avseende från informatören, om inte informatören uttryckligen meddelar att så är fallet. Det åligger på användaren av Webbplatsen att själv värdera lämpligheten och användbarheten av de tjänster som beskrivs eller tillhandahålls på Webbplatsen, samt den information som förmedlas på Webbplatsen. Användare av Webbplatsen bör alltid konsultera en rådgivare vad gäller just deras personliga förhållanden.

Larmfunktionen

Larmfunktionen tillhandahålls av Fondmarknaden.se som en service till våra kunder. För det fall varning vid något tillfälle uteblir, äger Fondmarknaden.se inte något ansvar för eventuell skada kunden kan lida till följd därutav.

Varumärken

Alla rättigheter till varumärken och kännetecken på Webbplatsen tillhör Fondmarknaden.se , dess ägare eller andra samarbetsparter.

Varumärken och kännetecken tillhörande Fondmarknaden.se får inte användas utan Fondmarknaden.se:s skriftliga tillåtelse. Detta gäller även användning av varumärken eller kännetecken tillhörande Fondab AB i reklam och annonsering. Det är inte heller tillåtet att använda Fondmarknaden.se:s varumärken, kännetecken eller firma så att en falsk träff erhålls i en sökmotor.

Upphovsrätt

Allt innehåll på Webbplatsen såsom text, grafik, märken, funktionsikoner, bilder och mjukvara innehas av Fondmarknaden.se  med äganderätt eller har licensierats för användande av Fondmarknaden.se  och skyddas av upphovsrättslagen eller motsvarande internationell lagstiftning. Det innebär bl.a. att allt återgivande av material eller delar därutav förutsätter upphovsmannens tillstånd.

Materialet på Webbplatsen får endast användas för privat bruk. För all annan användning av material på Webbplatsen, såsom kopiering, mångfaldigande, försäljning, överlåtelse eller affärsmässigt utnyttjande, krävs upphovsmannens tillstånd.

Länkar

Vissa länkar på Webbplatsen kan leda till webbplatser som tillhandahålls av individer eller organisationer över vilka Fondmarknaden.se inte har någon kontroll. Fondmarknaden.se  ansvarar inte i något fall för länkar från Webbplatsen till externa webbplatser eller för de externa webbplatsernas innehåll eller funktionalitet. En länk från Webbplatsen till en annan webbplats (eller en länk från en annan webbplats till Webbplatsen) innebär således ingen hänvisning till, garanti, reklam eller erbjudande för den webbplatsen och inte heller något godkännande av densamma.

Det är tillåtet att göra förflyttade länkar, det vill säga länkar som flyttar läsaren till Webbplatsen. Det är dock inte tillåtet att göra integrerade länkar, det vill säga länkar som hämtar och visar eller framför material, utan Fondmarknaden.se:s tillstånd.

Tillämpbar lag och jurisdiktion

Svensk lag är tillämplig på information som lämnas på Webbplatsen och på avtal träffade genom Webbplatsen. Alla tvister hänförliga härtill skall slutligen avgöras av svensk domstol.
 

Förköpsinformation

Allmänna villkor för Fondmarknaden.se

Allmänna villkor för Fonddepåavtal

Allmänna villkor för Investeringssparkonto (ISK)

Allmänna villkor för Individuellt pensionssparande (IPS)

Allmänna villkor för Kapitalförsäkringsdepå

Allmänna villkor för Direktpensionsdepå

Villkor Autogirovillkor

Riktlinjer för utförande av order

Information om regler och risker avseende finansiella instrument

Personer i politiskt utsatt ställning - PEP

Information om behandling av personuppgifter