Information om behandling av personuppgifter


Fondab och Fondabs dataskyddsombud, DPO
Fondab AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas när du registrerar dig på Fondmarknanden.se och/eller öppnar depå hos Fondab. Fondab är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens och Datainspektionens tillsyn. Fondabs ansvarige dataskyddsombud, så kallad DPO, kan du kontakta via e-post på följande adress: dpo@fondab.com. DPO ansvarar för att säkerställa att Fondab arbetar på ett korrekt och säkert sätt vad gäller personuppgifter, och kan hjälpa dig om du har några frågor eller invändningar avseende dina personuppgifter som kund hos Fondab. Kontaktuppgifterna för DPO finner du även på www.fondab.com samt på www.fondmarknaden.se.


Varför hanterar Fondab personuppgifter?

Fondab tillhandahåller ett mycket stort fondutbud via sin fondhandelsplats på Fondmarknaden.se och du som kund kan genom öppnande av en depå hos Fondab köpa och sälja fonder i enlighet med Fondabs från tid till annan gällande allmänna villkor. För att kunna tillhandahålla dessa tjänster och fullgöra de åtaganden som åligger Fondab behöver Fondab samla in en hel del personuppgifter från dig som kund. Således är ändamålen med att inhämta de personuppgifter som vi efterfrågar vid registreringen och vid öppnandet av depå dels att kunna fullgöra avtalet med dig som kund, men även dels på grund av att lagen kräver att vi samlar in viss information och bevarar den under en viss tid.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden och regelverken kring marknader för finansiella instrument måste Fondab inhämta viss information om kunder för att uppfylla konsumenträttsliga krav. Exempelvis kräver lagen att Fondab skyddar kunder från att investera i för kunden olämpliga produkter, varför Fondab inhämtar information om dig som kund avseende kunskap och erfarenhet i finansiella instrument. Lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism kräver att Fondab har god kundkännedom och förhindrar att finansiell verksamhet utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism. Av den anledningen måste Fondab inhämta tillräcklig information om sina kunder för att uppfylla lagens krav på kundkännedom och kunna övervaka och bedöma kunders aktiviteter och transaktioner.

Fondab kommer att behandla sina kunders personuppgifter, dels sådana uppgifter som kunden har lämnat själv, och dels sådana uppgifter som Fondab kan komma att inhämta från annat håll. Exempel på när Fondab hämtar information från annat håll är när Fondab hämtar uppgifter via offentliga register i den utsträckning det krävs för förberedelse och administration, samt för att kunna utföra de åtaganden som Fondab har enligt avtal med sina kunder och för fullgörandet av Fondabs rättsliga skyldigheter. Nedan under rubriken ”Så används dina personuppgifter” kan du se mer detaljerat hur dina personuppgifter behandlas.

Fondab får behandla Kundens personuppgifter för information om kunden om regel/villkorsändringar, finansiella instrument, produkter och tjänster, riskhantering med mera med anknytning till avtalet med kunden.
Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling om kunden gett sitt samtycke. Behandling av kundens personuppgifter kan även, om kunden gett sitt samtycke, komma att ske hos Fondab för ändamål som avser direkt marknadsföring.

Fondab kan, till följd av svensk eller utländsk lag, svensk eller utländsk myndighets föreskrift eller beslut, mellanstatligt avtal och/eller Fondabs avtal med svensk eller utländsk myndighet, handelsregler eller avtal eller villkor för visst värdepapper, vara skyldigt att till annan lämna uppgift om kundens förhållande enligt kundens avtal med Fondab. Kunden är ansvarig att på begäran av Fondab lämna ut den information, inkluderande skriftliga handlingar, som Fondab bedömer vara nödvändig för att fullgöra sådan skyldighet.

Fondab kan även komma att lämna ut uppgift om kundens förhållande enligt kundens avtal med Fondab till annat institut med vilket Fondab ingått avtal och om det av lag, föreskrift, beslut, mellanstatligt avtal eller avtal med myndighet medför skyldighet för Fondab att lämna ut sådan kunduppgift eller inhämta sådan uppgift från institut.

Hur länge lagras personuppgifterna?
Fondab kommer att spara kundens personuppgifter under den tid som det ställs krav enligt lag att Fondab ska spara sådana uppgifter. Bokföringslagen (1999:1078) kräver att uppgifter sparas i sju år. Enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism ska Fondab spara uppgifter i fem år från det att avtalsförhållandet mellan Fondab och kund upphört. I vissa specifika fall kräver samma lag att uppgifterna ska sparas i tio år. (Det senare gäller om det finns misstanke för brott enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism.) Även skatterättsliga regler kräver att uppgifter om transaktioner ska sparas under en längre period.
Mot bakgrund av ovan nämnda lagar så kommer Fondab att spara kundens personuppgifter i upp till 10 år från det att affärsförbindelsen mellan kunden och Fondab upphört, men det kan lagras under en kortare period beroende på vilken lag som träder in. För mer detaljerad information om hur länge dina personuppgifter sparas hos Fondab kan du vända dig till Fondabs dataskyddsombud, DPO, vars kontaktuppgifter finns angivet högst upp i detta dokument.


På vilken laglig grund behandlas dina personuppgifter?
När du registrerar dig som kund och öppnar en depå hos Fondab uppstår en laglig grund för Fondab att hantera dina personuppgifter eftersom uppgifterna krävs för fullgörande av avtalet och det är en rättlig förpliktelse för Fondab att samla in vissa personuppgifter såsom ovan nämnts. Om Fondab inte inhämtar de personuppgifter som krävs så kan vi tyvärr inte ingå något avtal med dig som kund. Vad gäller marknadsföring så inhämtar vi dock ditt aktiva samtycke. Hur vi använder dina personuppgifter framgår nedan under rubriken ”Så här används dina personuppgifter”.

Om du endast registrerar dig men inte går vidare och öppnar en depå/tecknar depåavtal med Fondab, gäller endast Allmänna Villkor för Fondab, och den lagliga grunden för Fondab att inhämta och bevara dina personuppgifter är då istället att Fondab har ett berättigat intresse eftersom du då har godkänt Allmänna Villkor för Fondab samt hur Fondab behandlar dina personuppgifter. Dina personuppgifter kommer då att bevaras i ett år, och därefter kommer de att raderas.

Om du vill få mer information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av Fondab kan du vända dig till Fondabs DPO, vars kontaktuppgift finns angivet högst upp. Om du vill begära rättelse av felaktig eller ofullständig uppgift kan du också vända dig till Fondabs DPO. Du kan alltid återkalla ditt samtycke till personuppgiftshantering avseende marknadsföring på Fondmarknaden.se.


Så här används dina personuppgifter:
Om du endast registrerar dig hos Fondab men inte ingår depåavtal så kommer vi att begära in följande uppgifter:

• Namn, personnummer, hemvist, skattepliktig hemvist, e-postadress och telefonnummer.
Dessa uppgifter kommer vi att bevara i ett år och om du har givit ditt samtycke kommer vi att använda dina uppgifter för marknadsföring. Du väljer att ge ditt samtycke i samband med att du registrerar dig som kund alternativt om du redan är kund i inloggat läge. Du kan alltid ändra denna inställning på din sida under inställningar.

När du registrerar dig som kund och öppnar en depå hos Fondab kommer vi att begära in följande uppgifter:

• Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, kontonummer till anslutet bankkonto, skattehemvist, eventuell god man, eventuell förmånstagare, eventuell fullmaktshavare, eventuell vårdnadshavare, eventuellt förordnande.

Kundkännedomsfrågor, d.v.s. vi ber dig svara på frågor om sysselsättning, bruttoinkomst, varifrån dina pengar eller värdepapper kommer, förväntad investering per månad, hur ofta du ska investera, syftet med dina investeringar, ifall du agerar för någon annans räkning samt om du är eller har någon politiskt utsatt person (s.k. PEP) i din närhet.

Passandebedömningsfrågor görs i samband med om du vill investera i komplexa produkter, d.v.s. vi ber dig svara på frågor för att få information om din kunskap och erfarenhet om finansiella instrument.
I de fall du är portföljförvaltningskund kommer du att få besvara ett antal lämplighetsfrågor för att vi ska kunna göra en bedömning av vilken typ av portfölj som är lämplig för dig givet din risktolerans och mål/syfte med ditt sparande.

Ovan angivna uppgifter är den information som Fondab behöver för att kunna vara depåförande institut och för att kunna ta emot och vidarebefordra dina order för dig som kund hos oss. För mer exakt information om just dina personuppgifter kan du kontakta Fondabs DPO vars kontaktuppgift finns angivet högst upp.


När du har registrerat dig hos oss och öppnat en depå kommer vi att behandla dina personuppgifter enligt följande:

• Vi kontrollerar att adressuppgifter mot Statens personuppgiftsregister, SPAR, för att se att vi har korrekt bokföringsadress.

• Då Fondab tar emot medel med redovisningsskyldighet från kunder, placerar Fondab klientmedel hos Danske Bank i enlighet med Fondabs depåvillkor. Danske Bank i sin tur kontrollerar kontouppgifter mot bankgirocentralen, BGC.

• Varje natt sker en kontroll i Trapets sanktionslista för att uppfylla kraven enligt lagen (2017:630) om penningtvätt och finansiering av terrorism. Trapets kontrollerar om någon av Fondabs kunder är en politiskt utsatt person (s.k. PEP), är upptagen på sanktionslistan samt om det skett avvikande eller ändrade transaktionsmönster.

• Fondab skickar kontrolluppgifter till Skatteverket och andra eventuella myndigheter när lagen så kräver, exempelvis Finanspolisen.

• För att kunna tillhandahålla de tjänster som vi tillhandahåller, d.v.s. vara depåförande institut och ta emot och vidarebefordra order, har Fondab ett antal underleverantörer och samarbetsparter. Samarbetsparterna och underleverantörerna är så kallade personuppgiftsbiträden till Fondab och Fondab är så kallad personuppgiftsansvarig eftersom det är med Fondab som du som kund har ett avtal för din/dina depåer. Underleverantörer tillhandahåller Fondab vissa IT-system, och blir personuppgiftsbiträden eftersom underleverantörerna äger de system som Fondab använder sig av för delar av sin verksamhet. Samarbetsparter har i sin tur tillgång till Fondabs särskilda IT-system där personuppgifter finns, och således blir våra samarbetsparter personuppgiftsbiträden i de fall de använder sig av Fondabs IT-system. Detta gör att lagen kräver att Fondab har särskilda personuppgiftsbiträdesavtal med både underleverantörer och samarbetsparter för att säkerställa att de i egenskap av personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter på ett korrekt sätt.
Underleverantörerna och samarbetsparterna är dock inte personuppgiftsbiträden i alla avseenden vad gäller dina personuppgifter som Fondab är personuppgiftsansvariga för, utan endast i de fall då de behandlar personuppgifter i dessa IT-system. Samarbetsparter är i andra fall själva personuppgiftsansvariga med det ansvar som lagen kräver. Om du har gett ditt samtycke till att Fondab skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig kommer vi även att behandla dina personuppgifter till sådana aktiviteter. Sådana aktiviteter kan komma att göras av Fondab eller av någon av våra samarbetsparter. I det fall utskick ska göras, t ex av marknadsföring eller nyhetsbrev, kan såväl Fondab som våra samarbetsparter komma att använda sig av leverantörer av utskickstjänster som även de blir personuppgiftsbiträden och måste ingå särskilda avtal för behandling av personuppgifter.

• Om du har gett ditt samtycke till att Fondab skickar nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig kommer vi även att behandla dina personuppgifter till sådana aktiviteter.

Vad gäller kommunikation mellan dig som kund och Fondab så sker den främst elektroniskt via inloggat läge på fondmarknaden.se, via e-post eller via telefonsamtal. Då en del av denna kommunikation kan utgöra personuppgifter så har Fondab rutiner för hur denna kommunikation ska behandlas. Enligt lag har Fondab en skyldighet att spela in och bevara en del av sådan kommunikation. Elektronisk kommunikation och telefonsamtal som kan antas leda till transaktion ska enligt lag bevaras i fem år. Exempel på vad som kan antas leda till transaktion är i samband med att du som kund lämnar instruktioner om uppdrag om handel eller instruktioner avseende din depå och anslutna konton. Du som kund kan under en period på fem år begära att ta del av sådan kommunikation som finns bevarad. Notera dock att Fondab har rätt att ta ut en skälig avgift för att tillhandahålla sådant.

Vidare ska Fondab enligt lag bevara handlingar och uppgifter som avser kundkännedom och transaktioner, vilket kan utgöras av den här typen av kommunikation, i fem år och i vissa fall upp till tio år.
Kommunikation som sker med fysisk dokumentation kommer att bevaras på samma grunder som vad som beskrivits ovan, d.v.s. om det krävs enligt lag kommer Fondab att spara en elektronisk version av det fysiska dokumentet under den tid som lagen kräver.

Telefonsamtal, elektronisk kommunikation samt fysiska dokument som inte faller in under ett lagkrav enligt ovan kommer inte att bevaras.

Ovan angivna uppgifter är den information som Fondab hanterar avseende dig som kund. Skulle du ha några frågor kring detta är du välkommen att kontakta vår DPO vars kontaktuppgifter framgår högst upp i detta dokument.

Ändring och radering av personuppgifter
Om du som Kund vill ändra något kring dina personuppgifter, begära tillgång till eller begära rättelse av dina personuppgifter kan du alltid vända dig till Fondabs DPO, som du når via dpo@fondab.com. Du kan även kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter i den mån behandlingen inte krävs enligt lag. Vidare kan du alltid återkalla ditt samtycke avseende marknadsföring i inloggat läge på din sida under inställningar.
Om du endast har registrerat dig men inte öppnat depå/ingått depåavtal med Fondab kan du även begära att få dina uppgifter raderade genom att kontakta DPO via dpo@fondab.com.


Rätt till dataportabilitet

Du som Kund har även rätt till dataportabilitet, vilket innebär att du har rätt att få ut personuppgifter avseende dig vilka du som Kund har tillhandahållit Fondab, automatiskt, för att ge ditt samtycke till behandlingen, eller för fullgörande av avtalet med Fondab. Dessa uppgifter kan du som Kund få ut i ett strukturerat, allmänt använt, maskinläsbart format så att du kan lagra uppgifterna för privat bruk på en privat enhet. Rätten till dataportabilitet innebär även att du har rätt att få dessa personuppgifter överförda från Fondab till en annan personuppgiftsansvarig så att du enkelt kan överföra dina personuppgifter från en IT-miljö till en annan.


Möjlighet till klagomål till Datainspektionen
Om du som Kund inte anser att vi har behandlat dina personuppgifter på ett korrekt sätt och du inte anser att Fondabs DPO inte har kunnat hjälpa dig såsom du önskar och tycker att Fondab enligt lag borde göra, kan du framföra klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftshantering.


Datainspektionens kontaktuppgifter är följande:
Telefon: 08-657 61 00
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Postadress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
På Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se finns ytterligare information om hur du går tillväga om du vill framföra ett klagomål. Det kan vara viktigt att veta att ditt klagomål blir en allmän handling vilket innebär att vem som helst har rätt att ta del av det du skriver till Datainspektionen så länge uppgifterna i ditt klagomål inte skyddas av sekretess. Vill du vara anonym är det bästa rådet att skicka in klagomålet med vanlig post utan att avslöja dina egna personuppgifter.